Iedzīvotājiem Pašvaldība
Balvu novada domes sēde 2024.gada 28.martā plkst.09.00

28.martā notika kārtējā Balvu novada domes sēde, kurā kopumā tika izskatīti 63 jautājumi.

Ņemot vērā Balvu novada domes 2024.gada 22.februāra domes lēmumu “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu “Baltinavas apvienības  pārvalde”, “Balvu apvienības pārvalde”, “Rugāju apvienības pārvalde”, “Viļakas apvienības pārvalde” izveidošanu”,  kurā paredzēts ar 2024.gada 1.jūliju izveidot  iestādes “Baltinavas apvienības pārvalde”, “Balvu apvienības pārvalde”, “Rugāju apvienības pārvalde”, “Viļakas apvienības pārvalde”,  un Darba likuma 108.pantu, kurš nosaka priekšrocības turpināt darba attiecības darbinieku skaita samazināšanas gadījumā, Balvu novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvalžu vadītāju darba rezultātu un kvalifikācijas izvērtēšanas komisijas 2024.gada 18.marta  lēmumu “Par Balvu novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvalžu vadītāju darba rezultātu un kvalifikācijas izvērtēšanu” kurā ir konstatēts, ka priekšrocības turpināt darba tiesiskās attiecības pārvaldes vadītāja amatā, un domes sēdē ar 2024.gada 1.jūliju iecēla:

 • Baltinavas apvienības pārvaldes vadītāja amatā Sarmīti Tabori;
 • Balvu apvienības pārvaldes vadītāja amatā Artūru Lukstu;
 • Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja amatā Arnitu Kļaviņu;
 • Viļakas apvienības pārvaldes vadītāja amatā Oļegu Kesku.

Domes sēdē lēma likvidēt iestādi “Šķilbēnu  pagasta  Dabas  parks  "Balkanu  kalni"”, juridiskā  adrese:  Balkāni,  Vilkova,  Šķilbēnu  pag.,  Balvu  nov.,  LV-4587, pievienojot  to  iestādei “Šķilbēnu  pagasta  pārvalde” ar 2024.gada 31.maiju, nosakot, ka iestāde “Šķilbēnu  pagasta  pārvalde”  ir  iestādes “Šķilbēnu  pagasta  Dabas  parks "Balkanu kalni"” mantas, finanšu, tiesību un saistību pārņēmēja un apsaimniekotāja.

Ņemot vērā skolēnu skaita samazināšanos, kā arī ar mērķi veikt novada izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, sekmējot visa veida resursu efektīvu izmantošanu, kā arī Balvu novada domes 2024.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1/2024 „Par Balvu novada pašvaldības budžetu 2024.gadam” Paskaidrojuma rakstā par Balvu novada pašvaldības 2024.gada budžetu norādīto, ka, lai sasniegtu pašvaldības ieplānotos mērķus, 2024.gadā nepieciešams veikt strukturālās izmaiņas, pārskatot pašvaldības nodarbināto skaitu, domes sēdē lēma:

 • likvidēt Viļakas Mūzikas un mākslas skolu ar 2024.gada 31.jūliju, izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla” pievienojot Balvu Mākslas skolai, un izglītības programmas “Akordeona spēle” un “Klavierspēle”, “Vijoles spēle”, ”Eifonija spēle”, “Flautas spēle”, “Klarnetes spēle”, “Saksofona spēle”, “Sitaminstrumentu spēle” pievienojot Balvu Mūzikas skolai, nosakot, ka īstenoto izglītības programmu apguves vietas paliek nemainīgas.
 • likvidēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolu ar 2024.gada 31.jūliju, izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla” pievienojot Balvu Mākslas skolai un izglītības programmas “Akordeona spēle” un “Klavierspēle”, “Vijoles spēle”, ”Eifonija spēle”, “Flautas spēle”, “Trompetes spēle” pievienojot Balvu Mūzikas skolai, nosakot, ka īstenoto izglītības programmu apguves vietas paliek nemainīgas.

Domes sēdē lēma:

 • likvidēt iestādi “Rubeņu Tautas nams”, nododot tās realizēto pārvaldes uzdevumu  un  funkcijas  (sniegt iedzīvotājiem daudzveidīgu kultūras piedāvājumu  un iespēju piedalīties kultūras dzīvē, sekmēt pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu un sniegt atbalstu kultūras norisēm )iestādei “Balvu Kultūras un atpūtas centrs” ar 2024.gada 1.jūliju, nosakot,  ka  iestāde  “Balvu  Kultūras  un  atpūtas  centrs”  ir  iestādes “Rubeņu  Tautas  nams” mantas, finanšu un saistību pārņēmēja.
 • likvidēt iestādi “Susāju  pagasta  Kultūrvēsturiskā  lauku  sēta “Vēršukalns”” nododot  tās realizēto pārvaldes  uzdevumu  un  funkcijas  (sniegt  iedzīvotājiem daudzveidīgu kultūras piedāvājumu un iespēju piedalīties kultūras dzīvē, sekmēt pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu un sniegt atbalstu kultūras norisēm) iestādei “Viļakas kultūras nams” ar 2024.gada 1.jūliju, nosakot, ka iestāde “Viļakas kultūras nams” ir iestādes “Susāju pagasta Kultūrvēsturiskā lauku sēta “Vēršukalns”” mantas, finanšu un saistību pārņēmēja.
 • likvidēt iestādes “Lazdulejas   Saieta   nams” , “Vectilžas Sporta un atpūtas centrs” “Rugāju muzejs”, nododot  to realizētos pārvaldes uzdevumus  un funkcijas  (sniegt iedzīvotājiem daudzveidīgu kultūras piedāvājumu un iespēju piedalīties kultūras dzīvē, sekmēt pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu un sniegt atbalstu kultūras norisēm) iestādei “Balvu novada Kultūras pārvalde” ar 2024.gada 1.jūliju;
 • likvidēt iestādes “Baltinavas  Kultūras   nams” , “Bērzpils  Saieta  nams”, “Briežuciema   Tautas   nams”,  “Krišjāņu  Tautas  nams”, “Kubulu Kultūras nams”, “Lazdukalna  Saieta  nams”, “Medņevas tautas nams”, “Naudaskalna   Tautas   nams” , “Rugāju  Tautas  nams”,  “Šķilbēnu  pagasta  kultūras  centrs  “Ŗekova””, “Tilžas  Kultūras  un  vēstures  nams”, “Vīksnas  Tautas  nams”, “Žīguru kultūras  nams”, pievienojot tās iestādei “Balvu novada Kultūras pārvalde” ar 2024.gada 1.jūliju, nosakot,  ka iestāde  “Balvu  novada Kultūras pārvalde” ir minēto iestāžu mantas, finanšu un saistību pārņēmēja.

Domes sēdē noteica:

 • iestādes “Balvu novada Kultūras pārvalde” jaunizveidotajām struktūrvienībām šādas kultūras pakalpojumu sniegšanas vietas: “Baltinavas Kultūras nams” – Baltinavas pagasts; “Bērzpils Saieta nams” - Bērzpils pagasts;  “Briežuciema Tautas nams” - Briežuciema un Lazdulejas pagasti; “Krišjāņu Tautas nams” - Krišjāņu pagasts; “Kubulu Kultūras nams” - Kubulu pagasts; “Lazdukalna Saieta nams” – Lazdukalna pagasts; “Medņevas tautas nams” – Medņevas pagasts; “Naudaskalna Tautas nams” – Balvu pagasts; “Rugāju Tautas nams” ar tajā iekļautu Rugāju vēstures istabu  – Rugāju pagasts; “Šķilbēnu pagasta kultūras centrs “Rekova”” – Šķilbēnu pagasts; “Tilžas Kultūras un vēstures nams” – Tilžas un Vectilžas pagasti;  “Vīksnas Tautas nams” – Vīksnas pagasts; “Žīguru kultūras nams” – Žīguru pagasts.
 • iestādes  “Balvu Kultūras  un atpūtas  centrs”  pakalpojumu  sniegšanas  vietu  –  Balvu pilsēta un Bērzkalnes pagasts.
 • iestādes “Viļakas kultūras  nams”  pakalpojumu  sniegšanas  vietu  –  Viļakas pilsēta, Susāju, Kupravas un Vecumu pagasti.

Domes sēdē noteica  Balvu  novada pašvaldības amatpersonām  un iestāžu  darbiniekiem (izņemot pedagogus), kuriem ir 40 stundu darba nedēļa, nepilnu darba laiku, samazinot to par 20%  un nosakot piektdienu par brīvdienu, no 2024.gada 15.maija līdz 2024. gada 31. decembrim, izņemot šādas iestādes un darbiniekus:

 • ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes;
 • Balvu    novada  Sociālās pārvaldes    nolikuma    4.4.  punktā noteiktās struktūrvienības;
 • pirmsskolas  izglītības iestādes  un  vispārējo izglītības iestāžu  pirmskolas izglītības programmu īstenošanas darbinieki;
 • vispārējās izglītības iestāžu tehniskie darbinieki (laika posmā no 15. maija līdz 1. jūnijam un no 1.septembra līdz 31.decembrim);
 • profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tehniskie darbinieki (laika posmā no 15. maija līdz 1. jūnijam un no 1.septembra līdz 31.decembrim);
 • Balvu  novada  Bērnu  un  jauniešu  centrs  (laika  posmā  no  15.  maija  līdz  1. jūnijam un no 1.septembra līdz 31.decembrim);
 • Balvu novada Izglītības pārvaldes struktūrvienības “Balvu iekļaujošas izglītības atbalsta centrs” darbinieki, izņemot struktūrvienības vadītāju (laika posmā no 15. maija līdz 1. jūnijam un no 1.septembra līdz 31.decembrim);
 • pagastu pārvalžu (pēc 2024.gada 1.jūlija pārvalžu apvienību) darbinieki, kas nodrošina skolēnu pārvadājumus (autobusu vadītāji un pavadoņi) (laika posmā no 15. maija līdz 1. jūnijam un no 1.septembra līdz 31.decembrim);
 • Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN – TEX”;
 • Balvu novada Pašvaldības policija.

Domes sēdē lēma piedalīties  Eiropas   Savienības kohēzijas        politikas        programmas  2021.–2027.gadam    6.1.1. specifiskā    atbalsta  mērķa “Pārejas  uz  klimatneitralitāti radīto ekonomisko,  sociālo un    vides    seku   mazināšana visvairāk    skartajos   reģionos”  6.1.1.3. pasākuma  “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai,  veicinot  pāreju  uz klimatneitrālu    ekonomiku"  atklātajā    projektu  konkursā    ar    projekta    pieteikumu “Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana  Balvos”,  projekta kopējās  izmaksas  2000000,00 euro un projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 300  000 euro un  priekšfinansējumu 170  000  euro apmērā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Sēdē lēma ņemt aizņēmumu  2 405 697  euro uz 3 gadiem no Valsts kases budžeta un finanšu vadībai ar noteikto gada procentu likmi, un aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt no 2025.gada marta. 

Domes sēdē lēma ņemt aizņēmumu 554  219  euro  uz  30  gadiem  no  Valsts  kases  ar  aizņēmuma mērķi  -  ielu  būvniecības projektiem  – investīciju  projekta  “Balvu pilsētas  Lauku  ielas  posma pārbūve  ar  asfalta  seguma ieklāšanu” īstenošanai ar noteikto gada procentu likmi, nodrošinot pašvaldības finansējumu projekta  īstenošanas līdzfinansējumam  97 803,56  euro no   Balvu   novada  pašvaldības 2024.gada pamatbudžeta līdzekļiem – Balvu novada autoceļu (ielu) uzturēšanas līdzekļu rezerves fonda, un aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt no 2025.gada marta.

Sēdē lēma ņemt aizņēmumu 955 990 euro uz 30 gadiem no Valsts kases ar aizņēmuma mērķi - ielu būvniecības projektiem –  investīciju  projekta  “Balvu  pilsētas Partizānu  un  Brīvības  ielu  posmu  asfalta  seguma  un apakšzemes komunikāciju atjaunošana” īstenošanai ar noteikto gada procentu likmi, nodrošinot pašvaldības finansējumu  projekta   īstenošanas līdzfinansējumam 168  705 euro no      Balvu      novada   pašvaldības 2024.gada pamatbudžeta līdzekļiem – Balvu novada autoceļu (ielu) uzturēšanas līdzekļu rezerves fonda, un aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt no 2025.gada marta.

Domes sēdē lēma pieņemt no fiziskām personām 18 mākslas darbus – gleznas, kas tapušās  Starptautiskā glezniecības plenēra “Valdis Bušs 2023” laikā 21 800 euro vērtībā, nododot to Viļakas muzejam.

Sēdē lēma veikt grozījumus Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenrādī (apstiprināts ar Balvu novada domes 2022.gada 22.decembra lēmumu “ Par Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu” ( Protokols Nr. 25, 26.§)), aizstājot 11. punktā vārdus “izziņas” ar vārdiem “civilstāvokli apliecinoša dokumenta”, un 12.punktā vārdus “izziņas” ar vārdiem “civilstāvokli apliecinoša dokumenta”.

Domes sēdē apstiprināja Vīksnas pagasta pārvaldes apkures maksas pakalpojumu ēkā “ Bērnudārzs”, Vīksnā, Vīksnas pagasts, nosakot apkures pakalpojuma cenu 2,10 euro ar PVN par kvadrātmetru.

Sēdē noteica ēdināšanas pakalpojumu maksu - Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma Viļakas sociālās aprūpes centra  vienam klientam un vienam darbiniekam, ēdināšanas pakalpojumu maksu - Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma Viļakas sociālās aprūpes centra Šķilbēnu sociālās aprūpes māja  vienam klientam un vienam darbiniekam, ēdināšanas pakalpojumu maksu - Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma Rugāju Sociālā aprūpes centrs “Rugāji” vienam klientam un vienam darbiniekam, sākot ar 2024. gada 1. aprīli.

Domes sēdē apstiprināja Rugāju pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumu.

Sēdē apstiprināja Baltinavas pagasta pārvaldes veļas mazgāšanas un dušas maksas pakalpojuma izcenojumu, nosakot, veļas mazgāšanas pakalpojuma cenu 4,50 euro ar PVN par vienu reizi un dušas pakalpojuma cenu 4,96 euro ar PVN par vienu reizi, kā arī nosakot, ka minētajiem pakalpojumiem piemērojama 50% atlaide personām no trūcīgām ģimenēm un maznodrošinātām mājsaimniecībām, uzrādot izziņu.

 • Sēdē pieņēma saistošo noteikumu Nr.5/2024 "Par atceres dienu un svētku pabalstiem Balvu novadā” projektu. Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi sniegt pašvaldības iedzīvotājiem atbalstu brīvprātīgo iniciatīvu veidā, nevērtējot mājsaimniecības ienākumus. Problēmas raksturojums, kuras risināšanai nepieciešami saistošie noteikumi – demonstrēt pašvaldības atbalstu un veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanos atsevišķām iedzīvotāju grupām,  nodrošinot un paaugstinot materiālu atbalstu Balvu novadā deklarētām personām, tajā skaitā, senioriem, politiski represētām personām, barikāžu dalībniekiem, Balvu Goda pilsoņiem u.c., un ir nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus, kuru tiesiskais pamatojums ir Pašvaldību likums, kurš stājies spēkā ar 01.01.2023.
 • Domes sēdē pieņēma saistošo noteikumu Nr.6/2024 “Grozījumi Balvu novada domes 2023.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.22/2023 “Par Balvu novada simboliku”” projektu. Balvu novada domes 2023.gada 28.decembra saistošie noteikumi nosaka Balvu novada simboliku, tās aprakstu, izgatavošanas un izmantošanas kārtību. Starp ar noteikumiem apstiprināto simboliku ir arī Baltinavas pagasta himna. Sekojot šim precedentam arī Briežuciema pagasta pārvalde lūdz par simboliku apstiprināt iesniegto Briežuciema pagasta himnu.  Tā kā šie saistošie noteikumi ir vienīgā vieta, ar kuriem var oficiāli apstiprināt Balvu novada pašvaldības simboliku, šīs himnas vārdi tiek pievienoti noteikumu saturam.
 • Sēdē pieņēma saistošo noteikumu Nr.7/2024 “Grozījumi Balvu novada domes 2023.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.20/2023 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu kompensāciju izglītojamajiem Balvu novadā”” projektu, papildinot 6.1.apakšpunktu ar vārdiem “un netiek nodrošināts pašvaldības vai sabiedriskais transports” un 11.1.apakšpunktu ar vārdiem “un netiek nodrošināts pašvaldības vai sabiedriskais transports”.
 • Domes sēdē pieņēma saistošo noteikumu Nr.8/2024 “Grozījumi Balvu novada domes 2022.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36/2022 “Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi”” projektu.
 • Domes sēdē lēma izdarīt Balvu novada domes 2024.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr. 3/2024 “Par teritoriju kopšanu, ēku un būvju uzturēšanu Balvu novadā” projektā precizējumus.

Sēdē lēma apstiprinātajā Balvu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikumā izdarīt šādus grozījumus:

 1. papildināt 41.punktu ar vārdiem:
 1. papildināt nolikumu ar 48.1punktu šādā redakcijā:

Sēdē lēma noteikt, ka Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX”  grāmatvedības uzskaitē esošo AS “Balvu Enerģija” 4507 dematerializēto vārda akciju (kopējā vērtība - EUR 6 309,80) un Balvu novada pašvaldības administrācijas centralizētās grāmatvedības uzskaitē esošo AS “Balvu Enerģija” 1093568  dematerializēto vārda akciju (kopējā vērtība - EUR 1 530 995,20) turētājs ir Balvu novada pašvaldība, kā arī lēma pārgrāmatot Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” grāmatvedības uzskaitē esošās AS “Balvu Enerģija” 4507 (četri tūkstoši pieci simti septiņi) dematerializētās vārda akcijas ar kopējo vērtību EUR 6 309,80 (vienas akcijas vērtība – EUR 1,40) Balvu novada pašvaldības administrācijas centralizētās grāmatvedības uzskaitē.

 • Domes sēdē apstiprināja nekustamā īpašuma “Nātrītes”,  Lazdulejas pagastā,  kas sastāv  no  zemes vienības  4,81  ha platībā,  izsoles rezultātus,  nosakot  par uzvarētāju  fizisku personu, kura iegādājās augstāk minēto nekustamo īpašumu par nosolīto augstāko cenu 10 300,00 euro.
 • Sēdē apstiprināja nekustamā īpašuma “Kalvīšu lauki”, Rugāju pagastā, kas sastāv  no  zemes vienības  0,52 ha platībā, izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju  fizisku personu, kura iegādājās augstāk minēto nekustamo īpašumu par nosolīto augstāko cenu 1300,00 euro.
 • Domes sēdē apstiprināja nekustamā īpašuma “Verpuļeva 142”, Balvu pagastā, kas sastāv  no  zemes vienības  0,0676  ha  platībā,  izsoles  rezultātus, nosakot par uzvarētāju  fizisku personu, kura iegādājās augstāk minēto nekustamo īpašumu par nosolīto augstāko cenu 2850,00 euro.
 • Sēdē apstiprināja nekustamā īpašuma “Kāpslīši”, Lazdukalna pagastā, kas sastāv  no  zemes vienības 4,85 ha platībā, tajā skaitā meža zeme 4,65 ha platībā, izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju  juridisku personu, kura iegādājās augstāk minēto nekustamo īpašumu par nosolīto augstāko cenu  40 500,00 euro.
 • Domes sēdē apstiprināja nekustamā īpašuma “Krūmi”,  Lazdukalna  pagastā,  Balvu  novadā,  kas sastāv  no  zemes vienības 2,21 ha platībā, izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju fizisku personu, kura iegādājās augstāk minēto nekustamo īpašumu par nosolīto augstāko cenu 4400,00 euro.
 • Sēdē apstiprināja nekustamā īpašuma “Krikšu lauks”, Šķilbēnu pagastā, kas sastāv  no  zemes vienības  2,17 ha platībā, izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju juridisku personu, kura iegādājās augstāk minēto nekustamo īpašumu par nosolīto augstāko cenu 6450,00 euro.
 • Domes sēdē apstiprināja nedzīvojamo telpu – ēkā Pirmsskolas izglītības iestāde “Bērnudārzs”, Vīksnas pagastā, 82,40  m2 platībā, nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par fizisku personu, kura nosolīja nomas maksu 55,38 euro par telpām mēnesī  bez PVN,  nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdzot uz pieciem gadiem.
 • Sēdē apstiprināja nedzīvojamās telpas – garāžas Tirgus ielā 7, Balvos, 22,0 m2 platībā, nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju fizisku personu, kura nosolīja  nomas  maksu  24,22 euro par telpām mēnesī  bez PVN,  nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdzot uz pieciem gadiem.
 • Domes sēdē apstiprināja kustamās mantas – šķeldojamā materiāla, kas atrodas Vectilžas pagastā, izsoles rezultātus,   nosakot   par  uzvarētāju  juridisku personu, kura iegādājās augstākminēto kustamo mantu par izsolē nosolīto augstāko cenu 9,50 euro par 1 m3.
 • Domes sēdē lēma atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.3, Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagastā, kas sastāv no trīs istabu dzīvokļa 65,3 m2 platībā, un kopīpašuma  6530/145450 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes atbilstoši domājamām daļām 0,0144 ha platībā, apstiprinot nekustamā īpašuma sākumcenu  4100,00 euro un izsoles noteikumu projektu.
 • Sēdē lēma atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Sala”, Lazdulejas pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības (starpgabala) 1,02 ha platībā, apstiprinot nekustamā īpašuma sākumcenu – 2200,00 euro un izsoles noteikumu projektu.
 • Domes sēdē lēma atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Kudrevas lauks”, Šķilbēnu pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 1,27 ha platībā, apstiprinot nekustamā īpašuma sākumcenu – 5000,00 euro un izsoles noteikumu projektu.
 • Sēdē lēma atsavināt atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Lazdukalniņš”, Vīksnas pagastā,  kas sastāv no vienas zemes vienības (starpgabala), 0,8765 ha platībā, samazinot iepriekš noteikto izsoles sākuma cenu – 2600,00 euro par 20%, apstiprinot nekustamā īpašuma atkārtotas izsoles sākumcenu –  2080,00 euro un atkārtotas izsoles noteikumu projektu.
 • Domes sēdē lēma rīkot Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Balvu ielā 6, Kubulos, Kubulu pagastā, kas sastāv no zemes vienības daļas 1005 m2 platībā, ar cieto asfaltbetona seguma laukumu, 860 m2 platībā, atkārtotu nomas tiesību izsoli, samazinot iepriekš noteikto nomas maksu  446,40 euro gadā par 20%, apstiprinot atkārtotas izsoles sākuma nomas maksu 357,12 euro gadā bez PVN un minētā objekta atkārtotas nomas tiesību izsoles noteikumu projektu.
 • Sēdē lēma nodot iznomāšanai Balvu novada pašvaldībai piekrītošas, neapbūvētas zemes vienības: zemes vienības daļu, 3,0 ha platībā, kas atrodas Vecumu pagastā, nosakot izsoles sākuma nomas maksu gadā bez PVN 100,00 euro; zemes vienības daļu, 1,8 ha platībā, kas atrodas, Vecumu pagastā, nosakot izsoles sākuma nomas maksu gadā bez PVN 73,00 euro; zemes vienības daļu, 4,7 ha platībā, kas atrodas Susāju pagastā, nosakot izsoles sākuma nomas maksu gadā bez PVN 226,00 euro; zemes vienību 2,4 ha platībā, kas atrodas Bērzpils pagastā, nosakot izsoles sākuma nomas maksu gadā bez PVN 112,00 euro; zemes vienību 1,5 ha platībā, kas atrodas Vectilžas pagastā, nosakot izsoles sākuma nomas maksu gadā bez PVN 91,00 euro; zemes vienību 0,5258 ha platībā, kas atrodas Lazdukalna pagastā, nosakot izsoles sākuma nomas maksu gadā bez PVN 57,85 euro; zemes vienību 0,0623 ha platībā, kas atrodas Kubulu pagastā, nosakot izsoles sākuma nomas maksu gadā bez PVN 28,00 euro.
 • Domes sēdē lēma noteikt Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – šķeldojamā materiāla, kas atrodas Baltinavas pagastā, atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu, apstiprinot kustamās mantas atsavināšanas cenu –  7,20 euro par 1 m3.
 • Sēdē lēma noteikt Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – šķeldojamā materiāla, kas atrodas Krišjāņu pagastā, atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu, apstiprinot kustamās mantas atsavināšanas cenu – 7,20 par 1 m3.
 • Domes sēdē lēma noteikt Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – šķeldojamā materiāla, kas atrodas Medņevas pagastā, atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu, apstiprinot kustamās mantas atsavināšanas cenu – 7,20 par 1 m3.
 • Sēdē lēma noteikt Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – šķeldojamā materiāla, kas atrodas Šķilbēnu pagastā, atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu, apstiprinot kustamās mantas atsavināšanas cenu – 7,20 par 1 m3.
 • Domes sēdē lēma noteikt Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – šķeldojamā materiāla, kas atrodas Žīguru pagastā, atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu, apstiprinot kustamās mantas atsavināšanas cenu – 7,20 par 1 m3.
 • Sēdē lēma nodot atsavināšanai Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.2 Ezera iela 43A,  Balvi, kas sastāv no četru istabu dzīvokļa 90,00 m2 platībā un kopīpašuma 9000/32760 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, un uzdot Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, pieaicinot sertificētu vērtētāju un noteikt tirgus cenu.

Domes sēdē lēma pagarināt  2019.gada  15.martā noslēgto Nedzīvojamo  telpu  nomas  līgumu fizisku peronu par  telpas - garāžas Nr. 9, nomu Ezera iela 37B k-10, Balvos, 18,4 m2 platībā, mašīnas novietošanai uz 5 gadiem. Nomas maksa paliek nemainīga 0,96 euro/m2  mēnesī bez PVN.

Domes sēdē lēma piešķirt ikmēneša pabalstu bijušajai Balvu rajona Balvu pagasta padomes priekšsēdētājai R.K., kas atbilst divu minimālo mēnešalgu apmēram, no Balvu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, un izmaksāt pabalsta daļu apmērā, ko paredz Pašvaldības domes deputāta statusa likums.

Domes sēdē apstiprināja SIA “Alūksnes projekti” izstrādāto zemes ierīcības projektu par Balvu novada, Baltinavas pagasta nekustamā īpašuma “Ausmēni” 12,9 ha platībā, sadali 2 daļās 6,5 ha un 6,4 ha platībā.

Domes sēdē lēma nodot medību tiesības biedrībai “Mednieku un makšķernieku biedrība “MEDNIEKU KLUBS KRIŠJĀŅI”” ar kopējo medību tiesību nomas platību 220,7539 ha, nosakot medību tiesību nomas maksu 0,30 euro bez PVN par 1 ha gadā, slēdzot līgumu uz 10 gadiem.

Sēdē lēma nodot medību tiesības biedrībai “Orlovas mednieku klubs” Balvu novada Vectilžas pagasta pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar medību tiesību nomas kopējo platību 1,1 ha, nosakot medību tiesību nomas maksu 0,30 euro bez PVN par 1 ha gadā, slēdzot līgumu uz 10 gadiem.

 • Domes sēdē lēma nodot atsavināšanai Balvu novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.6 Viļakas ielā 21, Žīguros, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 33,70 m2 platībā un kopīpašuma 337/5898 domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes vienības atbilstoši domājamām daļām 109 m2 platībā.
 • Sēdē lēma piešķirt nosaukumu “Mazlāči” nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 2,4 ha platībā un nodot atsavināšanai minēto nekustamo īpašumu.
 • Domes sēdē lēma atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekritīgu starpgabalu zemes vienību Susāju pagastā 3,9425 ha platībā, piešķirt nosaukumu “Rasas” un nodot atsavināšanai minēto nekustamo īpašumu.
 • Sēdē lēma atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemi, zemes vienību Balvu 0,16 ha platībā, piešķirt nosaukumu “Verpuļeva 117”, apbūvei paredzētajai zemes vienībai piešķirt adresi “Verpuļeva 117”, Verpuļeva, Balvu pag., Balvu nov., LV-4501, reģistrēt zemesgrāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu “Verpuļeva 117” un nodot atsavināšanai minēto nekustamo īpašumu.
 • Domes sēdē lēma atdalīt no Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma ar zemes vienību 0,08 ha platībā, atzīstot to par Balvu novada pašvaldībai piekritīgu starpgabalu, un no atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu “Verpuļeva 263”, apbūvei paredzētajai zemes vienībai piešķirt adresi “Verpuļeva 263”, Verpuļeva, Balvu pag., Balvu nov., LV-4501 un nodot atsavināšanai minēto nekustamo īpašumu.
 • Sēdē lēma atdalīt no Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma zemes vienību 0,40 ha platībā, sadalīt šo Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Balvu pagastā 0,40 ha kopplatībā, divās zemes vienībās: 32 ha platībā un 0,08 ha platībā, abām zemes vienībām nosakot zemes lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve. No zemes vienības 0,32 ha platībā izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu “Verpuļeva 175” un adresi “Verpuļeva 175”, Verpuļeva, Balvu pag., Balvu nov., LV-4501 un nodot atsavināšanai minēto nekustamo īpašumu.
 • Domes sēdē lēma sadalīt Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Rugāju pagastā 0,24 ha kopplatībā, divās zemes vienībās: 0,14 ha platībā un 0,10 ha platībā, abām zemes vienībām nosakot zemes lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienību 0,10 ha platībā nekustamā īpašuma “Škapari” sastāvā, bet no zemes vienības 0,14 ha platībā izveidot jaunu īpašumu, piešķirt nosaukumu “Škaparu mājas” un piešķirt adresi “Škaparu mājas”, Rugāju pag., Balvu nov., LV-4570 un nodot atsavināšanai minēto nekustamo īpašumu.
 • Sēdē lēma atdalīt no Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma zemes vienību 1,4 ha un atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekritīgu starpgabalu zemes vienību Krišjāņu pagastā 1,4 ha platībā, no atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu “Vakšas pļava” un nodot atsavināšanai minēto nekustamo īpašumu.
 • Domes sēdē lēma atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekritīgu starpgabalu zemes vienību Krišjāņu pagastā 0,4072 ha platībā, piešķirt nosaukumu “Vizbules” un nodot atsavināšanai minēto nekustamo īpašumu.

 

Sēdē lēma nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu Balvu novada pašvaldībai piederošajā zemes vienībā Vīksnas pagastā par labu nekustamajam īpašumam „Mežezeri”, Vīksnas pagasts, piešķirot tiesību uz braucamo ceļu 100 m garā posmā ne mazāk kā 4,5 m platumā, 0,0450 ha platībā, un slēgt ceļa servitūta līgumu uz nenoteiktu laiku ar A.E. noteiktā reālservitūta – ceļa servitūta nodibināšanu.

 

Sēdē lēma noteikt samazinājumu par nekustamā īpašuma “Rejnieki”, Šķilbēnu pagastā, izpērkamo daļu 4,51 ha platībā, 50 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības: par zemes lietošanas laiku līdz tās pieprasīšanai īpašumā – 25 procenti; par darba stāžu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā – 25 procenti.

Domes sēdē lēma noteikt samazinājumu par nekustamā īpašuma Tilžas pagastā izpērkamo daļu 0,57 ha platībā, 50 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības: par zemes lietošanas laiku līdz tās pieprasīšanai īpašumā – 25 procenti; par darba stāžu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā – 25 procenti.

Uzziņai:

Sīkāk ar domes lēmumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Dome/Domes sēdes. Šajā sadaļā pieejami arī Balvu novada domes sēžu video un audio  ieraksti.

Atgādinām, ka domes sēdes ir iespējams vērot arī tiešraidē Balvu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.balvi.lv

Iluta Jaunžeikare

Nodaļas vadītāja
iluta.jaunzeikare [at] balvi.lv