Pašvaldība

Balvu novada pašvaldības teritorijā atbilstoši  administratīvi teritoriālajai reformai, kuras rezultātā tika apvienoti četri novadi – Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas, ir deviņpadsmit pagasti un divas pilsētas. Balvu novads ir viens no 21 reģionālās nozīmes centriem. Pašvaldība katru gadu apkopo darbības rezultātus un izvirza mērķus novada attīstībai. Katras pašvaldības dzīve ir atkarīga arī no ārējiem faktoriem, kas ietekmē turpmāku attīstību. Balvu novada pašvaldība 2022.gada 4.februārī ir apstiprināts pašvaldības teritorijas vidēja termiņa plānošanas dokuments - Balvu novada  attīstības programma 2022. - 2027.gadam. Atbilstoši attīstības programmai ir sekojošie attīstības stratēģiskie mērķi: saliedēta sabiedrība un dinamiska pārvaldība, dabiska, sakārtota un veselīga dzīves, darba un atpūtas vide, konkurētspējīga un produktīva saimnieciskā vide.

Balvu novada pašvaldības 2023.gada attīstības virzieni ir:

 • saglabāt un attīstīt izglītības, kultūras un sporta infrastruktūru un pakalpojumus;
 • saglabāt sociālos pabalstu maznodrošinātajai sabiedrības daļai atbilstoši Latvijas likumdošanas izmaiņām;
 • atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību novadā ar ES projektu realizāciju;
 • finanšu iespēju robežās attīstīt pašvaldības teritoriju un pilnveidot pakalpojumu klāstu.

Balvu novada pašvaldībai 2023.gadā un turpmāk būtiski ir nodrošināt novada attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti, ielu, ceļu, dzīvojamo teritoriju, izglītības iestāžu, sporta infrastruktūru novadā. Lai veicinātu Balvu novada attīstību, investīcijām infrastruktūrā tiks piesaistīti Eiropas Savienības fondu un aizņēmumu līdzekļi. Pašvaldības prioritātes ir attīstīt pašvaldības teritorijas un nodrošināt kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu pieejamību visā novadā, nodrošināt sociālo atbalstu maznodrošinātajai novada iedzīvotāju daļai.

Balvu novada pašvaldība 2023.gadā turpinās novada attīstību visās jomās, realizēs visas funkcijas atbilstoši Pašvaldību likumam, balstoties uz esošiem finanšu līdzekļiem un projektu finansējumu, pakalpojumu sniegšanas maksām.

 • Atbilstoši pašvaldības vērtētajiem ieņēmumiem pašvaldība no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdales saņems par 1 148 414 euro vairāk nekā 2022.gada plānoto;
 • Ieņēmumi no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda tiks saņemti par 621 738 euro vairāk nekā 2022.gadā;
 • Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti atbilstoši 2022.gada izpildei, plānoti pasākumi parādu atgūšanai;
 • Atbilstoši 2015.gada 24.novembra MK noteikumiem Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2023.gada minimālā alga ir 620 euro par likmi;
 • Atbilstoši 2016.gada 5.jūlija MK noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” pedagogu darba samaksas paaugstināšanai no 830 euro līdz 900 euro vispārējo, profesionālo, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogiem, no 872 euro uz 1070 euro par likmi pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, papildus pašvaldības budžetā tam ir paredzēti 222 940 euro;
 • Lai nodrošinātu visiem nodarbinātajiem Balvu novada pašvaldībā atvaļinājuma abalstu pie ikgadējā atvaļinājumā, paredzēts papildus finansējums 138 581 euro;
 • Atbilstoši Domes lēmumam visiem bērniem no piecu gadu vecuma un 1.-12.klašu skolēniem tiek nodrošinātas brīvpusdienas, kā arī skolēniem, kas mācību gada laikā uzturas internātā, tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana, pašvaldība 2023.gadā šim mērķim ir paredzējusi 588 844 euro;
 • Pašvaldības darbinieku atlīdzība ir izvērtēta atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam un Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumam, visiem darbiniekiem ir pārskatītas algas.
 • ERAF finansēta projekta “Rugāju pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai 353 157 euro;
 • ERAF finansēta projekta “Baltinavas muzeja ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai 500 772 euro;
 • ERAF finansēta projekta “Rekavas vidusskolas darbnīcu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai 380 787 euro;
 • ERAF finansēta projekta “Balvu mākslas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai 796 001 euro;
 • Projekta “Pašvaldības infrastruktūras attīstība, uzlabojot pakalpojumu efektivitāti “Upītes Kultūrtelpā”” īstenošanai 733 744 euro;
 • Projekta “Vides pieejamības veicināšana Balvu novada Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē” īstenošanai 134 310 euro;
 • Projekta “Balvu muižas kompleksa pārbūve 2.kārta” īstenošanai 516 949 euro;
 • Projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā” īstenošanai 604 497 euro;
 • Projekta “Kubulu ciema ielu pārbūve” īstenošanai  257 344 euro;
 • Projekta “Nacionālo partizānu mītnes vietnes (pilsētiņas) Stompaku purvā atjaunošana” īstenošanai 43 230 euro;
 • Skolēnu pārvadājuma autobusa iegādei 141 328 euro;
 • Traktortehnikas iegāde Balvu pilsētas pārvaldei 506 195 euro.
 • Pašvaldības pamatbudžeta vislielāka ieņēmumu sadaļa ir valsts budžeta transferti,  2023. gada budžetā tie ir 14 303 939 euro  jeb 44,6% no pamatbudžeta ieņēmumiem, no tiem saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim ir 6 853 067 euro jeb 21,4 %, no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētājiem projektiem 630 019 euro jeb 1,96%, saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda  6 820 853 euro jeb 21,3% no visiem ieņēmumiem. Valsts budžeta transfertu noteiktam mērķim palielinājums pret 2022.gada sākuma plānu ir 789 511 euro, kas ir 13%, tajā skaitā mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai pieaugums par 24,2%, interešu izglītības pedagogu darba samaksai pieaugums par 14,8%, 5-6.gadīgo bērnu apmācībai pedagogu darba samaksai palielinājums par 37,9%. Valsts budžeta dotācija 1-4.klašu ēdināšanai plānota 114 793 euro atbilstoši skolēnu skaitam izglītības iestādēs un mācību dienu skaitam 2023.gadā. Valsts dotācija feldšeru – veselības punktu uzturēšanai tiek plānota 94 383 euro gadā, zobārstniecības kabineta darbībai 34 886 euro. Pašvaldību autoceļu (ielu) fonda uzturēšanai valsts dotācija ir 861 695 euro, kas ir mazāka kā 2022.gadā par 1946 euro. Valsts dotācija profesionālās ievirzes izglītības pedagogu darba samaksai 2023.gadā ir paredzēta 712 243 euro, t.sk. Balvu sporta skolai 277 541 euro visam gadam, Mūzikas un mākslas skolām 434 702 euro paredzēti astoņiem mēnešiem.

 • Nodokļu ieņēmumi 2023.gadā tiek plānoti 10 951 310 euro jeb 34,2% no pamatbudžeta ieņēmumiem, kas ir par 13,24% lielāki nekā 2022.gadā (9 670 470 euro). Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2023.gadam ir plānots 9 705 356 euro apmērā, kas ir par 1 148 414 euro vairāk nekā 2022.gadā (8 556 942 euro). Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir plānoti  1 245 954 euro apmērā, t.sk. parādu samaksa 80 769 euro. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti par 132 426 euro lielāki, nekā 2022.gadā, balstoties uz 2022.gada izpildi. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi ir 37 000 euro apmērā. Azartspēļu nodoklis atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām ieskaitāms pašvaldības budžetā 5% apmērā un plānots 9 000 euro.

 • Budžeta iestāžu ieņēmumi (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, par īpašuma nomu un īri u.c. maksas pakalpojumi) plānoti 5 112 920 euro un kopējos ieņēmumos to īpatsvars ir 15,9 %. Ir plānota maksa par izglītības pakalpojumiem 145 040 euro – vecāku maksa par pirmsskolas izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumiem un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pakalpojumiem. Ieņēmumu par nomu un īri tiek plānoti 577 925 euro apmērā, t.sk. par nedzīvojamā nekustamā īpašuma nomu 184 956 euro, zemes nomu 327 284 euro atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un parādiem. Maksas pakalpojumu ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs plānoti 1 451 705 euro, kurā ir  gan klientu pensijas, gan apgādnieku maksas un citu pašvaldību maksa par saviem iedzīvotājiem. Ieņēmumi par biļešu realizāciju kultūras pasākumos  ir plānoti par 110 992 euro, ieņēmumi par komunālo pakalpojumu sniegšanu novada teritorijā plānoti 1 299 146 euro, apsaimniekošanas maksa 609 987 euro, īres maksa 64 464 euro. Pārējie maksas pakalpojumi, ko sniedz pašvaldības iestādes, plānotas 312 330 euro, tajā skaitā par peldbaseina pakalpojumiem 82 800 euro, darbinieku ēdināšanu izglītības un sociālās aprūpes iestādēs 46 309 euro, citi maksas pakalpojumi 168 315 euro.

 • Pašvaldību budžeta transferti 2023. gada budžeta ieņēmumos veido 0,5 % jeb 158 500 euro, kas ir citu pašvaldību transferti par izglītības pakalpojumiem.  

 • Nenodokļu ieņēmumi 2023.gadam ir plānoti 589 895 euro, kas ir 1,8% no pamatbudžeta ieņēmumiem, t.sk. ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 420 000 euro atbilstoši 2022.gada izpildei, pašvaldības nodevas un soda naudas 28 840 euro apmērā.  

 • Kopējie plānotie pamatbudžeta finanšu resursi ir 38 965 149 euro, kas sastāv no pamatbudžeta plānotajiem ieņēmumiem 32 075 342 euro, plānotajiem aizņēmumiem no Valsts kases 3 499 041 euro, atlikuma uz gada sākumu 3 391 053 euro.

 • Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi gada sākumā netiek plānoti.

Balvu novada pašvaldības finanšu resursi ir paredzēti pašvaldības funkciju nodrošināšanai - pašvaldības izglītības, kultūras, sporta iestāžu, sociālās pārvaldes uzturēšanai un iedzīvotāju sociālā atbalsta finansēšanai, novada pasākumu finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai. Pašvaldības kopbudžeta izdevumi 2023.gadā plānoti 36 801 035 euro, no tiem pamatbudžeta izdevumi 36 798 522 euro, ziedojumi un dāvinājumi – 2513 euro, pašvaldības aizņēmumu atmaksa 1 684 161 euro. Kopbudžeta izdevumi ir lielāki par 19,9% nekā 2023.gadā (30 692 287 euro).  Izdevumu finansēšanai tiks izmantots budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā, kas sastāda 3 393 566 euro, no tā pamatbudžeta atlikums 3 391 053  euro,  ziedojumi un dāvinājumi – 2513 euro, kā arī aizņēmumu līdzekļi 3 499 041 euro apmērā ES fondu līdzfinansēto projektu realizācijai. Pašvaldības budžetā ir paredzēti izdevumi infrastruktūras uzturēšanai, iestāžu finansēšanai, ES projektu līdzfinansējumam, funkciju izpildei.

 • Vispārējo valdības dienestu uzturēšanai ir paredzēti 4 394 774 euro apmērā, kas sastāda 11,9% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Vispārējos valdības dienestos ir paredzēti pašvaldības administrācijas izdevumi, deputātu darba samaksa, pagastu pārvalžu administratīvie izdevumi, pašvaldības aizņēmumu procentu un apkalpošanas maksājumi. Izpildvaras funkciju administrēšanai, ko veic Balvu novada pašvaldības administrācija, noteikts budžets 1 584 888 euro, pilsētu un pagastu pārvalžu administratīvo funkciju veikšanai 1 395 515 euro. Deputātu darba samaksai plānoti 155 358 euro. Aizņēmumu apkalpošanas maksājumi tiek plānoti 441 606 euro apmērā atbilstoši noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, t.sk. apkalpošanas maksai 23 776 euro un procentu apmaksai 417 830 euro, procentu maksājumi pret 2022.gadu ir pieauguši 10,5 reizes. Pašvaldības biedru maksas plānotas 45 250 euro un izdevumiem neparedzētiem gadījumiem noteikti asignējumi 6 000 euro. Balvu novada pašvaldībā darbojas Vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs, kura uzturēšanai paredzēti 102 288 euro. Bijušo pagastu padomju un pilsētu domju vadītāju pabalstu izmaksām paredzēti 250 642 euro. Paredzēts iegādāties tehniku Balvu pilsētas teritorijas uzturēšanai 506 195 euro apmērā (trīs vienības), kam paredzēts ņemt aizņēmumu 440 170 euro. Turpinās ERAF finansētā projekta “Rugāju pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošana, kuras paredzēts finansējums 353 157 euro, t.sk. no aizņēmuma līdzekļiem 345459 euro.

 • Vispārējos valdības dienestos 2023.gadā ir iekļauts finansējums 2022.gada 19.aprīļa Domes sēdes lēmuma izpildei – 25492 euro akciju sabiedrības “Balvu enerģija” akciju iegāde no SIA “ARCA infrastruktūra”.

 • Sabiedriskās kārtības un drošības nozares izdevumi noteikti 315 668 euro apmērā jeb 0,9% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Balvu novada pašvaldības policijas uzturēšanai plānoti 173 642 euro. Pašvaldības policijas darbības veikšanai ir divi transportlīdzekļi, visiem darbiniekiem ir paredzēta veselības apdrošināšana. Dzimtsarakstu nodaļas funkciju izpildei ir plānoti 85 105 euro. Atskurbtuves darbības nodrošināšanai ir paredzēti 56 921 euro, pašvaldībai ir noslēgti līgumi ar Alūksnes, Gulbenes, Madonas un Smiltenes novada pašvaldībām par pakalpojuma sniegšanu.

Ekonomiskās darbības nodrošināšanai plānoti izdevumi 2023.gadam 2 962 888 euro apmērā jeb 8,1% no kopējiem izdevumiem.

 • Balvu novada pašvaldības Būvvaldes funkciju nodrošināšanai paredzēti 75 147 euro. 2023.gadā biznesa ideju konkursam, kur var pieteikties topošie uzņēmēji uz pašvaldības atbalstu, paredzēts finansējums 50000 euro apmērā.
 • Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra uzturēšanai paredzēti 183 983 euro, no tiem 85 619 euro ir paredzēti projekta aktivitāšu īstenošanai, kas ir paredzēti pakalpojumu attīstībai. 
 • Pašvaldība turpina saņemt un realizēt finansējumu no valsts budžeta algotiem sabiedriskiem darbiem 176 606 euro.
 • 2023.gadā valsts dotācija autoceļu (ielu) fonda uzturēšanai ir paredzēts finansējums 861 695 euro, kas sadalīti pa administratīvajām teritorijām, 172 339 euro no plānotas valsts dotācijas ir atdalīts rezerves fondā. Budžetā paredzēts projekta Vidzemes ielas Balvos posma pārbūves rēķina apmaksa par 138 837 euro, plānots īstenot Kubulu pagasta piecu ielu pārbūvi par kopējo summu 257 334 euro, no tā 223 777 euro no aizņēmuma līdzekļiem. Notiek būvdarbi ERAF finansētā projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā”, Kubulu ciema tiek pārbūvēts Balvu ielas posms un tiek izbūvēts laukums, kas paredzēts iznomāšanai uzņēmējam, finansējums 2023.gadam plānots 604 497 euro, no aizņēmumu līdzekļiem 541 243 euro. 2023.gadā ir paredzēts īstenot projektu “Vides pieejamības veicināšana Balvu novada Nodarbinātības valsts aģentūrā” par kopējo summu 134 310 euro. 2023.gadā tiek pabeigtas Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Amatu prasmes tūrisma telpā” aktivitātes, plānotais finansējums 3057 euro. Noslēguma fāzē ir Balvu muižas apbūves tematiskā plānojuma izstrāde, paredzēts finansējums 20 812 euro. Pašvaldībai ir uzsākts Ziemeļvalstu pašvaldību sadarbības projekts “Strengthening the entrepreneurial environment of the Balvi municipality”, kura finansējums ir 21 910 euro.

Pašvaldības budžetā 2023.gadam novada vides aizsardzības pasākumiem paredzēti 211 308 euro  jeb 0,6% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Dabas resursu nodokļa ieņēmumu un atlikuma izmantošanai paredzēti 85 012 euro, kas paredzēti teritorijas vides aizsardzību pasākumu īstenošanai. Pagastu un Viļakas pilsētas notekūdeņu apsaimniekošanai un atkritumu apsaimniekošanai paredzēti  126 296 euro.

Pašvaldības budžetā 2023.gadam novada teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 4 415 221 euro jeb 12% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

 • Ielu apgaismojuma uzturēšanai un apgaismojuma atjaunošanai ir paredzēti 146 731 euro.
 • Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 4 268 490 euro, no tiem pašvaldības aģentūras “San-Tex” izdevumi 1 790 187 euro, t.sk. pašvaldības dotācija 335 243 euro apmērā paredzēta pilsētas labiekārtošanai un apzaļumošanai, lietus ūdens kanalizācijas uzturēšanai.
 • 2023.gadā ir paredzēts finansējums arboristu pakalpojumiem bīstamo koku zāģēšanai visā novadā 30 586 euro, līdzfinansējumam iedzīvotājiem centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiem 16 250 euro, pašvaldības līdzfinansējums iekšpagalmu sakārtošanai, asfalta ieklāšanai, rotaļu laukumu izbūvei, daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai 27 000 euro, nekustāmā īpašuma vērtēšanai un dokumentācijas kārtošanai  95 426 euro. 2023.gadā ir plānots pabeigt ūdenssaimniecības attīstības Rugājos projektēšanas darbus, paredzēti 26 000 euro. Tehniskās dokumentācijas izstrādei projektu ideju realizācijai ir paredzēti 100 000 euro.

Veselības iestāžu uzturēšanai paredzēti 224 212 euro, kas ir 0,6 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Novadā darbojas deviņi feldšeru – veselības punkti un zobārstniecības kabinets, kas daļēji tiek finansēti no valsts budžeta medicīniskā personāla atlīdzības apmaksai un telpu uzturēšanai. 2023.gadā noslēguma posmā ir veselības veicināšanas projekti, kam paredzēti 70 308 euro.

Atpūtas, sporta, kultūras un reliģijas izdevumiem pašvaldības 2023.gada budžetā paredzēts finansējums 4 325 037 euro jeb 11,8% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

 • Sporta infrastruktūras nodrošināšanai novadā ir paredzēti 162 122 euro, t.sk. Ziemeļlatgales sporta centra pasākumiem ir paredzēti 44 140 euro.   
 • Bibliotēku uzturēšanai ir paredzēti 521 740 euro.
 • Novada muzeju uzturēšanai paredzēti 262 344 euro.
 • Kultūras namu izdevumu finansēšanai ir paredzēti 1 195 455 euro, no tiem 267 331 euro ir paredzēti Balvu Kultūras un atpūtas centram, kaut arī ēka ir atjaunota un ir samazinājies siltuma patēriņš, bet nepieciešama visu sistēmu uzturēšana un apkope. Balvu Kultūras un atpūtas centra paredzēti kultūras pasākumi visa gada garumā par kopējo summu 111 906 euro, t.sk. pašvaldības dotācija ir 44 956 euro. Sabiedrisko attiecību pasākumiem ir paredzēti 69 309 euro. Kultūras pārvaldes uzturēšanai ir paredzēti 64 786 euro, pasākumiem  69 380 euro.
 • Pašvaldība 2023.gadā paredz finansējumu kolektīvu dalībai XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos, tam paredzot 99 418  euro. Atbilstoši domes sēdes lēmumam kolektīvu tautu tērpu atjaunošanai paredzēti 53 769 euro.
 • 2023.gadā ir paredzēts pabeigt būvdarbus Nacionālo partizānu mītnes vietnes (pilsētiņas) Stompaku purvā atjaunošanai, paredzēts atlikušais finansējums 43 230 euro. Turpinās projekta “Pašvaldības infrastruktūras attīstība, uzlabojot pakalpojumu efektivitāti "Upītes Kultūrtelpā"”, paredzēts finansējums 733 744 euro, t.sk. no valsts finansējuma 491 516 euro. Projekta “Baltinavas muzeja ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai paredzēts finansējums 500 772 euro, no tā no aizņēmuma 265 281 euro. Plānota Balvu muižas apbūves kompleksa pārbūves 2.kārta pabeigšana, ēkas pirmā stāva pabeigšanai paredzēti aizņēmuma līdzekļi 516 949 euro apmērā.
 • Pašvaldība plāno realizēt arī projektus, kur nav plānota būvniecība, bet tie ir nozīmīgie novada atpazīstamības veicināšanai – “7.Starptautiskais mākslas plenērs Valdis Bušs 2023” par summu 12 510 euro un “Ekspozīcijas "Viļakas apkārtne vēstures līkločos" 1. posma realizācija” par summu 14 000 euro,  "Lasītāji satiek rakstniekus 2023" par summu 800 euro.
 • 2023.gada budžetā ir paredzēts finansējums nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansējumu vai priekšfinansējumu atbalstam – 4709 euro.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļa – izglītības iestāžu uzturēšana un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšana - plānoti 13 916 699 euro jeb 37,8%.

 • Pašvaldības dotācija ir paredzēta 1.-12.klašu skolēnu brīvpusdienām, 5-6. gadīgo bērnu brīvpusdienām, internāta skolēnu ēdināšanai, kopējais gada finansējums šim mērķim ir 588 844 euro. 1-4. klašu skolēnu brīvpusdienām no valsts budžeta līdzekļiem – 114 793 euro, kas daļēji sedz ēdināšanas izmaksas. Izglītības iestāžu 2023.gada budžets: pirmsskolas izglītības iestādēm 1 941 911 euro, pamatskolām (sākumskolām) – 3 617 006 euro, vidusskolām – 4 023 130 euro, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm – 1 811 928 euro.  Finansējums 271 060 euro apmērā ir paredzēts Izglītības pārvaldes funkciju veikšanai, izglītības pārvaldes pasākumiem – 62 449 euro. 151 350 euro paredzēti norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Izdevumi skolēnu transporta kompensācijām ir paredzēti 8000 euro apmērā. Skolas aktīvi piedalās Erasmus+ projektu realizācijā, tiem ir paredzēti 95 224 euro. Izglītības pārvalde īsteno četrus projektus, kas 2023.gadā tiks pabeigti, par kopējo plānoto summu 145 263 euro. Projekta "Akordeona iegāde Viļakas mūzikas un mākslas skolai" finansējums 2000 euro. Valsts finansējums programmai “Latvijas skolas soma” ir paredzēti 12 789 euro.
 • Skolēnu pārvadājumiem ir paredzēti 533 755 euro, tajā skaitā autobusa iegādei paredzēti 141 328 euro,  no aizņēmuma līdzekļiem paredzēti 128 840 euro.
 • Pašvaldība uzsāk divus ERAF finansētus projektus - Rekavas vidusskolas darbnīcu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana par summu 380 787 euro, Balvu mākslas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana par summu 796 001 euro. Pabeigti sporta zāles pārbūves darbi Balvu sākumskolā, plānots finansējums 2023.gadā 51 760 euro.

Sociālās aizsardzībai 2023.gadā ir plānoti 6 032 715  euro apmērā jeb 16,4% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

 • Sociālās aizsardzībai 2023.gadā ir plānoti 6 032 715  euro apmērā jeb 16,4% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. No pašvaldības finansējuma sociālai aizsardzībai 960 073 euro paredzēti pabalstiem un palīdzībai pašvaldības maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, valsts daļēji kompensē mājokļa pabalstu izmaksas. Pansionāta ”Balvi” darbības nodrošināšanai paredzēti 1 619 844 euro,  no tiem pašvaldības dotācija ir 598 758 euro. Rugāju sociālās aprūpes centra uzturēšanai paredzēts 299 672 euro, Viļakas sociālās aprūpes centram 270 642 euro, Šķilbēnu sociālās aprūpes mājai 189 478 euro. Sociālajiem pakalpojumiem paredzēti 146 740 euro, sociālo māju uzturēšanai 21 813 euro, sociālās pārvaldes funkciju nodrošināšanai 676 779 euro, bāriņtiesai 237 717 euro. Sociālās pārvaldes un bāriņtiesas darbiniekiem ir paredzēta veselības apdrošināšana. 2023.gada budžetā ir paredzēts finansējums biedrībām – 4950 euro. 2023.gadā turpinas projekti – Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti 484 637 euro, Deinstitucionālizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā 462 678 euro, profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās 58 312 euro. Deinstitucionālizacijas projekta rezultātā darbojas trīs  sociālo pakalpojumu centri, kurus daļēji finansē no projekta līdzekļiem – Dienas aprūpes centrs Benislavā – 81 177 euro, Dienas aprūpes centrs un grupu dzīvokļi Viļakā – 132 055 euro, Daudzfunkcionālais centrs Balvos – 311 921 euro.  Rugāju un Baltinavas pagastos iedzīvotājiem tiek nodrošināti veļas mazgāšanas pakalpojumi par 6155 euro.

 • Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi paredzēti  Balvu novada muzejam 810 euro un  Ebreju kapu sakārtošanai 1300 euro, Viduču pamatskolai 5 euro, ziedojumi Baltinavas mūzikas un mākslas skolai 398 euro flīģeļa iegādei.

Uz 2023.gada 1.janvāri pašvaldībai ir 139 aizņēmumu līgumi un viens galvojums,  no tiem 2023.gadā beigsies atmaksa 11 līgumiem. Balvu novada pašvaldības saistību apjoms ir 25 494 162 euro. 2023.gadā pašvaldības aizņēmumu atmaksa paredzēta par 2 125 767 euro, t.sk. 1 684 161 euro pamatsummu atmaksa, procentu un apkalpošanas maksājumi ir 441 606 euro