Komiteju sēžu darba kārtība

TAUTSAIMNIECĪBAS UN VIDES KOMITEJAS SĒDE

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2023.gada 14.jūnijā (trešdien) plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par 20.04.2023. iesnieguma "Par ceļa posma "Stekentava – Pērkoni" stāvokli" un 24.04.2023. iesnieguma "Par  Tutinavas  ceļa stāvokli" izskatīšanu (informatīvs). (ziņo Sergejs Maksimovs, Artūrs Luksts, Jānis Bubnovs)
 2. Par saistošajiem noteikumiem "Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Balvu novadā" (informatīvs). (ziņo Jānis Bubnovs)
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Rugāju pagasta nekustamā īpašuma "Skaras" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 017 0002, un nekustamā īpašuma "Cīrulīši" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 017 0003. (ziņo Jana Krilova)
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma "Skaidrības" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3882 004 0021. (ziņo Jana Krilova)
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma "Līči" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3882 004 0094. (ziņo Jana Krilova)
 6. Par medību tiesībām Vilmāram Šakinam Briežuciema pagasta un Lazdulejas pagasta nekustamajos īpašumos. (ziņo Ilze Avota)
 7. Par rezerves zemes fonda zemes vienības piekritību Balvu novada pašvaldībai, zemes vienības Žīguru pagastā, Balvu novadā sadali, nosaukuma "Piekraste" piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 8. Par zemes vienību apvienošanu Rugāju pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, jauna īpašuma izveidošanu, nosaukuma "Stārķi" piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 9. Par grozījumu Balvu novada domes 2018.gada 22.novembra lēmumā "Par nedzīvojamo telpu  Stacijas ielā 19, Balvos, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu". (ziņo Terēzija Začeva)
 10. Par grozījumiem Balvu novada domes 2022.gada 25.augusta lēmumā "Par nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma "Verpuļeva 41" un adreses piešķiršanu zemes vienībai Balvu pagastā, Balvu novadā, un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai ". (ziņo Ginta Zaharāne)
 11. Par nekustamā īpašuma "Ķirsīši" Balvu pagastā, Balvu novadā izveidošanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 12. Par nosaukuma "Celmiņi" piešķiršanu nekustamajam īpašumam Susāju pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 13. Par nekustamā īpašuma "Mežrozītes", Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 14. Par nosaukuma "Ezermala 30" un adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Kubulu pagastā, Balvu novadā un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 15. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Bērzpils pagastā, Balvu novadā,  nosaukuma "Jaunupīte" piešķiršanu un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 16. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no ceļu/ielu rezerves fonda Balvu ielas posma seguma atjaunošanai un ūdens atvades sistēmas sakārtošanai Kubulu pagastā Balvu novadā. (ziņo Artūrs Luksts, Jānis Bubnovs)
 17. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no ceļu/ielu rezerves fonda autoceļa Bērzkalne-Ploskena remontam. (ziņo Skaidrīte Saleniece, Jānis Bubnovs)
 18. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības ceļu/ielu rezerves fonda Kubulu ciema ielu pārbūvei. (ziņo Olga Siņica

SOCIĀLĀS UN VESELĪBAS APRŪPES JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdi 2023.gada 15.jūnijā plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē) (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par saistošo noteikumu Nr.__/2023 „Par sociālo palīdzību Balvu novadā" pieņemšanu. (ziņo Inita Pušpure).

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece Sandra Kindzule sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi 2023.gada 15.jūnijā plkst.11.00.

 1. Par Balvu novada domes Atzinības rakstu piešķiršanu (TIKS SKATĪTS SLĒGTĀ SĒDĒ). (ziņo Iluta Jaunžeikare).

FINANŠU KOMITEJAS SĒDE

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2023.gada 15.jūnijā plkst.13.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par Balvu novada domes izveidoto komisijas locekļu atlīdzību (informatīvs). (ziņo Juris Annuškāns)
 2. Par Balvu novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 3. Par Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka administratīvajos un finanšu jautājumos iecelšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 4. Par Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos iecelšanu. (ziņo Sergejs Maksimovs)
 5. Par papildatvaļinājuma un atpūtas dienu piešķiršanu Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam. (ziņo Sandra Kapteine)
 6. Par papildatvaļinājuma un ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam. (ziņo Sandra Kapteine)
 7. Par Balvu novada pašvaldības 2022.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. (ziņo Iluta Jaunžeikare)
 8. Par nedzīvojamās telpas-garāžas  k-6 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Terēzija Začeva)
 9. Par nedzīvojamās telpas Nr.3 -mālu glabātava Rūpnīcas ielā 16, Kupravā, Kupravas pagastā, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Terēzija Začeva)
 10. Par nedzīvojamo telpu Partizānu ielā 14, Balvos, Balvu novads nomas līguma pagarināšanu. (ziņo Terēzija Začeva)
 11. Par nekustamā īpašuma "Krastmala", Vectilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 12. Par nekustamā īpašuma "Verpuļeva 502A", Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 13. Par nekustamā īpašuma "Apses", Lazdulejas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 14. Par kustamās mantas – šķeldojamā materiāla Vīksnas pagastā un Kupravas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 15. Par kustamās mantas – šķeldojamā materiāla Tilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 16. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Rosība", Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, zemes vienības daļas ar cieta seguma laukumu atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 17. Par debitoru parādu dzēšanu. (ziņo Inese Trupovniece)
 18. Par maksas noteikšanu par sniegtajiem sociālās aprūpes pkalpojumiem. (ziņo Sandra Būdniece, Jana Komane, Sarmīte Pērkone, Irita Puniņa)
 19. Par Balvu novada pašvaldības dalību biedrībās un nodibinājumos. (ziņo Ilona Blūma)
 20. Par projekta pieteikuma "Bezemisiju transportlīdzekļa iegāde skolēnu pārvadāšanai Balvu novadā" iesniegšanu. (ziņo Jānis Bubnovs)
 21. Par projekta iesnieguma Nr. 4.2.2.0/22/A/001 "Balvu mākslas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" finansējuma apstiprināšanu. (ziņo Vineta Zeltkalne)
 22. Par aizņēmumu ERAF finansētā projekta Nr. 4.2.2.0/22/A/001 "Balvu mākslas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai. (ziņo Vineta Zeltkalne)
 23. Par finansējuma piešķiršanu vardarbībā cietušu bērnu un vecāku vasaras nometnei. (ziņo Olga Siņica)
 24. Par Balvu novada pašvaldības autoceļu apstrādi ar atputekļošanas līdzekli. (ziņo Jānis Bubnovs)
 25. Par Balvu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžetu (informatīvs). (ziņo Olga Siņica)