Komiteju sēžu darba kārtība
Komiteju sēdes jūlijā

TAUTSAIMNIECĪBAS UN VIDES KOMITEJAS SĒDE

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2023.gada 19.jūlijā (trešdien) plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par attīrīšanas iekārtām pansionātā “Balvi” un Balvu pilsētā (informatīvs). (ziņo Andris Zelčs, Aivars Pugejs).
 2. Par saistošo noteikumu Nr.____/2023 „Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Balvu novadā” apstiprināšanu. (ziņo Iveta Kokoreviča)
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Krišjāņu pagasta nekustamā īpašuma “Ludvinova” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3856 003 0071. (ziņo Jana Krilova)
 4. Par nosaukuma “Saknes” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Baltinavas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 5. Par nosaukuma “Dzintariņi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Baltinavas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 6. Par nosaukuma “Lēpes” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Vīksnas pagastā, Balvu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 7. Par nekustamā īpašuma “Stirnas” Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 8. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Baltinavas pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Taures” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 9. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Sprunguļi” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 10. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Žīguru pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma “Piesauļi” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 11. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Lazdu ielā 6, Benislavā, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 12. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Ziedu ielā 1, Semenovā, Medņevas pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 13. Par Balvu novada domes 2023. gada 25. maija lēmuma “Par nekustamā īpašuma “Lazdiņi” Medņevas pagastā, Balvu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 005 0186 atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai” atcelšanu. (ziņo Inese Kaņepe)
 14. Par dzīvojamai mājai Vidzemes ielā 10A, Balvos, Balvu novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. (ziņo Ginta Zaharāne)
 15. Par Balvu novada teritorijas plānojuma izstrādes vadības grupas izveidošanu. (ziņo Valda Vancāne)

SOCIĀLĀS UN VESELĪBAS APRŪPES JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdi 2023.gada 20.jūlijā plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē) (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu studiju programmās” projektu (informatīvs). (ziņo Līga Šustova, Inita Pušpure)
 2. Par sociālās aprūpes pakalpojuma “Aprūpe mājās” sniegšanu (informatīvs). (ziņo biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” pārstāvji Karīna Vecā un Dzintra Miška, Balvu novada Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Anna Laizāne)

FINANŠU KOMITEJAS SĒDE

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2023.gada 20.jūlijā plkst.13.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā “Lejiņas”, Vecumu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 2. Par nekustamā īpašuma “Kļavas”, Vectilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 3. Par nekustamā īpašuma “Rožukalnu mājas”, Vecumu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 4. Par nekustamā īpašuma “Lāči”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 5. Par nekustamā īpašuma “Piemēneši”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 6. Par nekustamā īpašuma “Rumbiņi”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 7. Par nekustamā īpašuma “Tīrumi”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 8. Par nekustamā īpašuma “Svīres”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 9. Par nekustamā īpašuma “Irši”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 10. Par nekustamā īpašuma Sporta ielā 4, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 11. Par nekustamā īpašuma “Mērnieki”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 12. Par nekustamā īpašuma “Sūniņas”, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 13. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 9, Viļakā, Balvu novadā, zemes vienības daļas 2,8617 ha platībā un izbūvju atkārtotas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 14. Par nedzīvojamās telpas - garāžas k-6, Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 15. Par nedzīvojamās telpas Nr.3 – mālu glabātava Rūpnīcas ielā 16, Kupravā, Kupravas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 16. Par  Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – operatīvās ugunsdzēsēju kravas automašīnas GAZ 53A AC 30, valsts reģistrācijas numurs CZ3928, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 17. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47A, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 18. Par nekustamā īpašuma “Rītausmas”, Kupravā, Kupravas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 19. Par nekustamā īpašuma “Rutkovas purvs”, Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 20. Par nekustamā īpašuma “Nomale”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 21. Par nekustamā īpašuma “Miezāju lauki”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 22. Par nekustamā īpašuma Balvu ielā 43, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 23. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 24. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.23 Teātra ielā 6, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Terēzija Začeva)
 25. Par dāvinājuma - dzīvokļa Nr.27 Brīvības  ielā 45, Balvos, Balvu novadā pieņemšanu. (ziņo Terēzija Začeva)
 26. Par Balvu novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Rīcības un investīciju plāna aktualizāciju. (ziņo Valda Vancāne)
 27. Par Viļakas skvērā esošā padomju režīmu slavinošā pieminekļa demontāžu. (ziņo Daina Tutiņa)
 28. Par saistošo noteikumu Nr.____/2023 "Balvu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta nolikums" apstiprināšanu. (ziņo Olga Siņica)
 29. Par debitoru parādu dzēšanu. (ziņo Inese Trupovniece)
 30. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā. (ziņo Juris Annuškāns)
 31. Par izmaiņām Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas sastāvā. (ziņo Daina Tutiņa)
 32. Par investīciju projekta “Balvu sākumskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību vides labiekārtošana” pieteikuma iesniegšanu. (ziņo Gatis Siliņš)
 33. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" 2022.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. (ziņo Egons Strumpe)
 34. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību izveidošanu. (ziņo Daina Tutiņa)
 35. Par Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi. (ziņo Tamāra Locāne)
 36. Par Viļakas pilsētas pārvaldes maksas pakalpojumu apstirināšanu. (ziņo Oļegs Kesks, Sandra Būdniece)
 37. Par papildatvaļinājuma un ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei Sandrai Kapteinei. (ziņo Sergejs Maksimovs)