Iedzīvotājiem Pašvaldība
Pieteikšanās līszfinansējumam

Balvu novada pašvaldība ir izsludinājusi pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai centralizētā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai. Balvu novada dzīvojamo māju īpašnieki tiek aicināti iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai līdz 2023. gada 15.maijam.

Pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai ir tiesīgas saņemt fiziskas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā, un dzīvokļu īpašnieku kopības Balvu novada teritorijā esošam īpašumam.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts pieslēguma izbūvei nepieciešamo materiālu apmaksai, bet ne vairāk kā 500,00 euro viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai. Gadījumos, kad ir nepieciešama kanalizācijas spiedvada sistēmas izbūve – ne vairāk kā  750,00 euro.

Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks, kura nekustamais īpašums, pieteikuma par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu iesniegšanas dienā, atbilst šādiem nosacījumiem:

 • pretendents vēlas izbūvēt pieslēgumu vienlaicīgi ūdensvadam un kanalizācijai;
 • pretendents vēlas izbūvēt pieslēgumu tikai kanalizācijai;
 • pretendentam jau ir noslēgts līgums par kanalizācijas izmantošanu vai ir izbūvētas lokālās attīrīšanas iekārtas, bet vēlas izbūvēt pieslēgumu tikai ūdensvadam.

Netiek atbalstītas šādas izmaksas:

 • lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve;
 • esošās ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana (izņemot septiķus, ja tos ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā);
 • jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;
 • jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, izņemot, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izsniedzis tehniskos noteikumus jaunas kanalizācijas sistēmas izbūvei.

Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, pretendentam līdz 2023.gada 15.maijam Balvu novada pašvaldībā (Bērzpils ielā 1A, Balvos, 1.stāvā) vai pagasta/pilsētas pārvaldēs jāiesniedz:

 • pieteikums par līdzfinansējuma piešķiršanu;
 • pretendenta ziņojums;
 • saistošo noteikumu 11.punktā norādīto kategoriju apliecinoši dokumenti, ja tie nav pieejami pašvaldībā

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni:

 • + 371 29113054 vai +371 29145308;
 • Vēršoties attiecīgajā pagasta vai pilsētas pārvaldē;
 • www.balvi.lv