Izglītība Pašvaldība
Mācību gada izskaņā apbalvo Balvu novada izglītības iestāžu skolēnus un pedagogus

Ārā zied ceriņi, ābeles, kastaņi …. Kārtējais mācību gads ir noslēdzies, un  Balvu novada  labākie un talantīgākie skolēni, viņu vecāki un pedagogi 31.maijā tikās ikgadējā Balvu novada izglītojamo un pedagogu apbalvošanas pasākumā. Skolēnu panākumu atslēga ir talants un neatlaidīgs darbs un, protams, sadarbība un skolotāju atbalsts. Pasākumā godināja 258 mūsu novada vispārējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolēnus par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, mūzikas un mākslas konkursos un skatēs, kā arī sporta sacensībās un viņu pedagogus.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sveicot skolēnus un viņu pedagogus ar sasniegumiem, pateicās par atbalstu vecākiem. Balvu novada domes un pašvaldības vārdā pateicās skolotājiem un skolu direktoriem par novada bērnu virzīšanu uz izcilību, vēlreiz uzsverot, ka pedagogi ir tie, kuri  bērnā saskata talantu un spēj iedvesmot, motivēt uz izciliem panākumiem un kļūt viņiem par to, ko viņi vēlas. Skolēniem novēlēja spēju izvērtēt prioritātes un spēju saskatīt galamērķi, jo tās ir veiksmīgu cilvēku īpašības.

Balvu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Inese Circene, sveicot skolēnus un vēlot ticību saviem sapņiem, mērķiem un  neapstāties pie sasniegtā, pastāstīja, ka 2022./2023.mācību gadā tika organizētas 17 valsts izglītības satura centra noteiktās dažādu priekšmetu olimpiādes. Kopā novada posmā olimpiādēs piedalījās  395 skolēni, kurās iegūtas 72 godalgotās vietas. Valsts olimpiādēs piedalījās 8 mūsu novada skolēni: “Īpaši lepojamies ar iegūto III pakāpi valsts  latviešu valodas un literatūras  olimpiādē.  Priecē, ka skolēni aktīvi piedalās arī atklātajās olimpiādēs. Lepojamies arī ar mūsu novada sportistu starptautiskajiem sasniegumiem. Protams, sasniegumu pamatā nav tikai talants, bet arī smags darbs, ko kopā skolēni, pedagogi un vecāki ir paveikuši. Paldies skolēni par šiem sasniegumiem, par Balvu novada vārda popularizēšanu. Pedagogi, jūs esat daļa no skolēnu izaugsmes ceļa! Paldies, ka esat spējuši atrast spēku, motivāciju un pareizos vārdus, lai ieraudzītu un attīstītu skolēnos šos talantus. Liels paldies vecākiem, kuri ir atbalsta plecs visos dzīves brīžos. Ja ir šī vienotība skolēns, vecāks un pedagogs, tad arī viss izdodas!”

Skolēnus, viņu vecākus un pedagogus sveica arī Balvu novada  Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale.

 • Pateicību un naudas balvu vispārējā un profesionālās ievirzes mūzikas izglītībā saņēma Balvu sākumskolas 5.klases skolniece un Balvu Mūzikas skolas audzēkne Sofija Paula Timošenko.  
 • Pateicību un naudas balvu par augstiem sasniegumiem vispārējā izglītībā saņēma arī Balvu sākumskolas 6.klases skolniece Rasa Servidova un 6.klases skolnieks Artjoms Kovšovs.
 • Pateicību un naudas balvu par augstiem sasniegumiem interešu izglītībā saņēma Balvu sākumskolas 2.klases skolnieks Kristaps Boldāns.
 • Šiem Balvu sākumskolas skolēniem panākumus palīdzēja kaldināt skolotājas Ineta Gargurne, Gunita Pugeja, Ina Kaša, Irēna Biseniece, Gunta Blauma.
 • Pateicību un naudas balvu par augstiem sasniegumiem vispārējā izglītībā saņēma Bērzpils pamatskolas 8.klases skolniece Melānija Prole un 6.klases skolnieks Gabriels Jaunžeikars. Viņus ceļā uz izcilību atbalstījušas skolotājas Iveta Zelča un Skaidrīte Verjanova.
 • Bērzpils pamatskolas skolēni guvuši panākumus arī interešu izglītībā. Pateicību un naudas balvu saņēma Bērzpils pamatskolas 9.klases skolniece Rēzija Ziemele.
 • Augstu novērtējumu mākslas konkursā “Latvijas dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” guvis arī Bērzpils pamatskolas 3.-4.klašu kopdarbs “Zīle sauca, žube vilka, lakstīgala vidžināja…”, par ko kolektīvs skolotāja  Jolanta Dundeniece saņēma pateicību un naudas balvu.
 • Stacijas pamatskolas 9.klases skolēns Edgars Žvirblis šajā mācību gadā guvis panākumus trīs mācību priekšmetu olimpiādēs un piedalījies vienā valsts olimpiādē. Par gūtajiem sasniegumiem viņš saņēma pateicību, naudas balvu un piemiņas balvu.
 • Pateicību un naudas balvu saņēma arī  7.klases skolniece Krista Galla, kā arī viņu skolotājas Ināra Ņikuļina un Lina Veselova. Skolotāja Lina saņēma arī piemiņas balvu.
 • Tilžas pamatskolas vārds šogad izskanējis valsts līmenī ar 4.-8.klašu vokālā ansambļa “Varbūt” izcilo sniegumu konkursā “Balsis 2023”. Panākumus palīdzēja kaldināt skolotāja Linda Vītola.
 • Pateicību un naudas balvu par gūtajiem panākumiem vispārējā izglītībā saņēma Tilžas pamatskolas 6.klases skolnieks Martijs Krakops, 9.klases skolniece Sanija Vīcupa, 6.klases skolniece Lāsma Elksnīte un viņu skolotājas Maldra Strupka, Rudīte Krūmiņa, un Valda Dzene.
 • Viduču pamatskolas skolēni šogad panākumus ir guvuši gan vispārējā, gan interešu izglītībā. Pateicību un naudas balvu saņēma 8.klases skolnieks Elvis Dukovskis, 7.klases skolniece Elīza Pužule un viņu skolotājas Līga Babāne un Benita Troška.
 • Baltinavas vidusskolas skolēnu centība un neatlaidība vispārējā un interešu izglītībā ir vainagojusies ar panākumiem. Pateicību un naudas balvu saņēma Baltinavas vidusskolas 6.klases skolnieks Jēkabs Slišāns, 9.klases skolnieks Andris Astratovs, 4.klases skolniece Helēna Slišāne un viņu skolotājas Iveta Logina, Inta Ludborža un Irēna Kaša.
 • Pateicību saņēma arī Baltinavas vidusskolas folkloras kopa un tās vadītāja Ligita Spridzāne.
 • Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolēni veiksmīgi piedalījušies un guvuši panākumus mācību priekšmetu olimpiādēs un interešu izglītības konkursā “Latvijas dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”.
 • Ar pateicību un naudas balvu tika apbalvota 10.klases skolniece Kerija Koļcova, 8.klases skolniece Viktorija Lukina un viņu skolotājas Inese Circene un Diāna Bojāre, kas ir arī Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja.
 • Pateicību un naudas balvu ieguva arī 9.klašu kopdarbs “Tautumeitas” un skolotāja Skaidrīte Veina.
 • Rekavas vidusskola var lepoties ar to, ka tās vārds izskanējis starptautiskā līmenī, un to ir panākusi 9.klases skolniece Vita Grundule ar trenera Jāņa Dokāna atbalstu. Vita ir guvusi uzvaras Eiropas čempionātos svarbumbu celšanā.
 • Vispārējā izglītībā ievērojamus panākumus ir guvis 10.klases skolnieks Emīls Pužulis. Viņš 6 mācību priekšmetu olimpiādēs ir ieguvis godalgas un mūsu novadu pārstāvējis valsts olimpiādēs, viņš saņēma pateicību, naudas balvu un piemiņas balvu.
 • Pateicību, naudas balvu un piemiņas balvu saņēma arī Rekavas vidusskolas 9.klases skolēns Alekss Dzērve. Viņš mūsu novadu pārstāvēja valsts vēstures olimpiādē.
 • Par gūtajām godalgotajām vietām un atzinībām pateicību un naudas balvu saņēma  Rekavas vidusskolas 10.klases skolnieks Ervīns Dukovskis, 11.klases skolniece Amanda Buklovska, 6.klases skolnieks Pāvils Francisks Jaudzems, 8.klases skolnieki Ardis Vizulis, un Rolands Spridzāns, 12.klases skolnieks Ēriks Circens.
 • Viņus ceļā uz izcilību virzījuši un atbalstījuši skolotāji Dina Krakope, Ilze Saidāne, Edgars Kamenders, Inese Cibule. Ingūnas Kaņepes un Aijas Leitenas skolēni ir piedalījušies valsts olimpiādēs.
 • Arī Rugāju vidusskolas vārds šogad izskanējis Eiropā, jo 9.klases skolniece Samanta Sproģe guvusi uzvaras svarbumbu celšanā. Viņas treneris ir Ainārs Dokāns. Jāpiebilst, ka Samanta saņēma arī naudas balvu par sasniegumiem vispārējā izglītībā un piemiņas balvu par sasniegumiem profesionālās ievirzes mūzikas izglītībā.
 • Rugāju vidusskolas 11.klases skolniece Elvita Rizena šajā mācību gadā guvusi izcilus panākumus vispārējā izglītībā. Viņai ir godalgas trīs mācību priekšmetu olimpiādēs, viņa piedalījās valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē un ieguva III pakāpi. Elvita saņēma pateicību, naudas balvu un piemiņas balvu. Valsts līmeņa panākumu gūšanā Elvitu atbalstīja skolotāja Sanita Ciukora.
 • Panākumus vispārējā izglītībā guvuši un saņēma pateicības un naudas balvas Rugāju vidusskolas 8.klases skolnieks Eduards Krilovs, kurš mūsu novadu pārstāvēja valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē, 12.klases skolnieces Līva Garbacka, Diāna Dārzniece, Endija Garā, 11.klases skolniece Sintija Vīksniņa un 6.klases skolniece Sintija Cepurniece. Pateicību un naudas balva par ieguldīto darbu saņēma viņu skolotājas Ināra Ločmele, Santa Tihomirova, Ingūna Andersone, Ilze Rumjanceva, Evija Konivale. Skolotājai Evijai Konivalei tika pasniegta arī piemiņas balva par viņas skolnieka dalību valsts olimpiādē.
 • Panākumus interešu izglītībā C grupā guvusi Rugāju vidusskolas basketbola komanda  trenera Aināra Dokāna vadībā.

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni šogad piedalījušies gan novada, gan valsts olimpiādēs, panākumi gūti arī atklātajās valsts olimpiādēs.

Pateicība, naudas balva un piemiņas balva tika pasniegtas Balvu Valsts ģimnāzijas 9.klases skolniekam Iļjam Polim, kurš ir guvis godalgas četrās mācību priekšmetu olimpiādēs un trīs atklātajās olimpiādēs, 12.klases skolniecei Šeilai Aleksejevai, kura ir guvusi godalgas divās mācību priekšmetu olimpiādēs un piedalījusies divās valsts olimpiādēs, 10.klases skolniecei Sofiai Buzijanai, kura ir guvusi godalgas divās olimpiādēs un vienā olimpiādē pārstāvējusi mūsu novadu valstī. Pateicību, naudas balvu un piemiņas balvu saņēma viņu skolotājas Ludmila Uglovska, Vineta Muzaļevska, Marina Ločmele. Pateicība un naudas balva par skolēnu iegūtajām godalgotajām vietām atklātajās olimpiādēs tika pasniegta arī skolotājām Mudītei Stepanovai un Lilitai Bizunei.

Pateicību un naudas balvu par godalgoto vietu iegūšanu mācību priekšmetu olimpiādēs saņēma Balvu Valsts ģimnāzijas 11.klases skolēni Evelīna Aleksejeva, Kristers Kuļšs, Kristaps Loginovs, 12.klases skolēni Ketija Mozule, Aleksa Hilmena, 9.klases skolēni Nadīna Līva Logina, Rojs Kravalis un Artūrs Pušpurs.

Par godalgoto vietu iegūšanu mācību priekšmetu olimpiādēs ar pateicību un naudas balvu tika apbalvota Balvu Valsts ģimnāzijas 10.klases skolniece Letīcija Grīsle, 8.klases skolnieces Guntra Gibala un Patrīcija Ivanova, 12.klases skolniece Megija Kriviša, 7.klases skolnieces Keita Zaharāne un Sanija Āboliņa un 7.klases skolnieks Armands Trubņiks.

Pateicību par atbalsu skolēniem ceļā uz izcilību un naudas balvu saņēma Balvu Valsts ģimnāzijas skolotājas Gaida Fengāne, Eva Zučika- Kuzņecova, Irīna Krivošejeva, Anna Barbaniška, Ārita Andrejeva, Ieva Useniece, Anita Balantajeva, Aija Dvinska un Rudīte Priedeslaipa.

Šajā mācību gadā Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni aktīvi piedalījušies valsts atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs. Pateicību un piemiņas balvu saņēma 9.klases skolniece Nadīna Līva Logina, 9.klases skolnieks Jānis Jermacāns, 7. klases skolnieki Patrīcija Ķirsone, Naula Laicāne, Edgars Boldāns, Viktorija Sērmūkša, Nadīna Strupka, Adrians Jonaitis, Beāte Kudrjavceva, Līga Žuga, Sintija Trupovniece, Madara Gržibovska, Mairis Vizulis, Adrians Jansons, 8. klases skolnieki Ervīns Tabors un Daniels Logins

Par dalību atklāto mācību priekšmetu olimpiādēs pateicību un piemiņas balvu saņēma Balvu Valsts ģimnāzijas 8.klases skolnieki Elīza Briede, Toms Silinieks, Armands Noviks, 9. klases skolniece Angelīna Krivošejeva. Angelīna ir arī Balvu Mūzikas skolas audzēkne un par sasniegumiem profesionālās ievirzes mūzikas izglītībā saņēma naudas balvu. Pateicību un piemiņas balvu saņēma 9.klases skolnieki Sendija Sējāne, Leo Eliass Morozs, Sindija Pauliņa, Ksenija Sņegova, Anastasija Uglovska, 10. klases skolnieki Ilva Kataja-Paegle, Karlīna Kindzule, Enija Bordāne, 11. klases skolnieces Līna Ivanova, Lineta Kopāne, 12.klases skolnieks Lauris Logins un 12. klases skolniece Ketija Rakstiņa.

Ar pateicību un piemiņas balvu par dalību valsts atklātajās olimpiādēs tika apbalvota Balvu Valsts ģimnāzijas 7.klases skolnieki Beāte Kudrjavceva, Gundars Salmanis un Anastasija Sokola. Par atbalstu skolēniem pateicību un piemiņas balvu saņēma Balvu Valsts ģimnāzijas skolotājas Inga Vanaga, Rita Kluce un Gunta Salmane.

Ar pateicību un naudas balvu par sasniegumiem interešu izglītībā tika apbalvota arī Balvu Valsts ģimnāzijas C grupas volejbola komanda un B grupas volejbola komanda trenera Valtera Duļevska vadībā, kurš arī saņēma pateicību un naudas balvu.

 • Pateicību un naudas balvu par augstiem sasniegumiem vispārējā izglītībā saņēma Viļakas Valsts ģimnāzijas 9.klases skolnieki Aleksandrs Krilovs, Aleksis Zeļenovskis un viņu skolotājas Veneranda Medne, Evita Zaremba- Krīgere un Gaļina Stepanova. Skolotājai Gaļinai Stepanovai tika pasniegta arī piemiņas balva, jo skolotājas atbalstīts Viļakas Valsts ģimnāzijas 8.klases skolnieks Raivo Zelčs guva panākumus Robonet sacensībās Lietuvā. Arī Raivo Zelčs saņēma pateicību un piemiņas balvu.
 • Viļakas Valsts ģimnāzijas A grupas volejbola komanda un komandas treneris Ervīns Veļķers saņēma pateicību un naudas balvu.
 • Viļakas Valsts ģimnāzijas 10.klases skolniece Raivita Raginska piedalījās tradicionālās dziedāšanas konkursā “Dziesmu dziedu, kāda bija 2023”. Raivita un viņas skolotāja Ilona Dupuža saņēma pateicību un piemiņas balvu.
 • Pateicību un naudas balvu par augstiem sasniegumiem vispārējā izglītībā saņēma Viļakas Valsts ģimnāzijas 9.klases skolnieki Aleksandrs Krilovs, Aleksis Zeļenovskis un viņu skolotājas Veneranda Medne, Evita Zaremba- Krīgere un Gaļina Stepanova. Skolotājai Gaļinai Stepanovai tika pasniegta arī piemiņas balva, jo skolotājas atbalstīts Viļakas Valsts ģimnāzijas 8.klases skolnieks Raivo Zelčs guva panākumus Robonet sacensībās Lietuvā. Arī Raivo Zelčs saņēma pateicību un piemiņas balvu.
 • Viļakas Valsts ģimnāzijas A grupas volejbola komanda un komandas treneris Ervīns Veļķers saņēma pateicību un naudas balvu.
 • Viļakas Valsts ģimnāzijas 10.klases skolniece Raivita Raginska piedalījās tradicionālās dziedāšanas konkursā “Dziesmu dziedu, kāda bija 2023”. Raivita un viņas skolotāja Ilona Dupuža saņēma pateicību un piemiņas balvu.
 • Pateicības un piemiņas balvas par sasniegto profesionālās ievirzes mākslas izglītībā saņēma Balvu Mākslas skolas audzēkņi Eimija Alise Smoļenska, Karlīna Pilāte, Agate Baraņņika, Ketrīna Razgale, Elza Elizabete Sirmā, Simona Logina, Neo Markuss Sņegovs, Alise Liekniņa, Meldra Supe, Sanija Pobeda, un pedagoģes Liene Šaicāne, Elita Teilāne, Līga Bule, Olga Reče un Iveta Gabrāne. Iveta Gabrāne ir arī Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe, un šogad viņas audzēkņi piedalījās Latvijas profesionālās ievirzes audzēkņu valsts konkursā mākslā ar apģērbu kolekciju “Mans koks”. Kolekcijas izveidotāju kolektīvs saņēma pateicību un naudas balvu.
 • Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu izveidotā kolekcija “Maskas” pedagoģes Rudītes Kašas vadībā Latvijas profesionālās ievirzes audzēkņu valsts konkursā mākslā guva panākumus un arī tika apbalvoti ar pateicību un naudas balvu.
 • Šajā mācību gadā izcili panākumi ir Balvu Mūzikas skolas pūtēju orķestrim, un tas ir labākais orķestris valstī augstākās grūtības pakāpes grupā! Lepojamies un apsveicam orķestri un tā vadītāju Egonu Salmani! Izcilus panākumus guvis arī Balvu Mūzikas skolas Kora klases vokālais ansamblis, iegūstot augstāko punktu skaitu valstī! Lepojamies un apsveicam vokālo ansambli un tā vadītāju Lindu Vītolu!
 • Ar pateicību un piemiņas balvu par sasniegto tika apbalvoti Balvu Mūzikas skolas audzēkņi Valerija Silineviča, Hugo Ušackis, Jānis Zakss, Agris Silaunieks, Beāte Igaune, Kārlis Anckins, Kārlis Zakss, Anastasija Garkuša, Patrīcija Apšeniece un viņu pedagogi Irēna Šņitkina, Arnis Graps, Viktors Bormanis un Jānis Budevičs.
 • Ar pateicību un piemiņas balvu par sasniegto tika apbalvoti Balvu Mūzikas skolas audzēkņi Rebeka Jermacāne, Marija Maslovska, Roberts Pomers, Katrīna Klauča, Agnese Jaundžeikare, Māra Romka, Niks Strupka, Rihards Jermacāns. Pateicība un naudas balva tika pasniegta Eduardam Vaickovskim un Martinam Krivišam. Pateicība un naudas balva par ieguldīto darbu audzēkņu izaugsmē pedagoģei Zojai Zaharovai. Pateicība un piemiņas balva tika pasniegta Balvu Mūzikas skolas pedagogiem Ritai Kočerovai, Laurim Ikstenam, Sarmītei Kubuliņai, Jeļenai Agafonovai, Lienei Akmeņkalnei, Salvim Masam.
 • Balvu Mūzikas skolas audzēkņi par augstiem sasniegumiem profesionālās ievirzes mūzikas izglītībā tika apbalvoti ar pateicību un naudas balvu. Un tie ir Mārcis Poševs un Ērika Indrika. Pateicību un piemiņas balvu saņēma arī Elīza Anča, Natalia Teodoroviča, Sonora Puķīte, Lauma Žagare un pedagoģes Lija Ivanova, Jevgenija Strazda un Baiba Ozoliņa.
 • Viļakas Mūzikas un mākslas skolas kapela “Paeglīte” guvusi panākumus tradicionālās muzicēšanas konkursā “Klaberjakte 2023”. Kapela “Paeglīte” un tās vadītāja Inita Raginska saņēma pateicību un naudas balvu.
 • Pateicības un piemiņas balvas tika pasniegtas arī Viļakas Mūzikas un mākslas skolas audzēknēm Beātei Lezdiņai un Elīzai Slišānei, kā arī pedagoģēm Ilonai Bukšai, Jeļenai Laicānei, Viktorijai Zaharovai.
 • Balvu Sporta skolas audzēkņi un treneri godam pārstāvējuši mūsu novadu dažādos sporta veidos un dažāda līmeņa sacensībās. Starptautiskus panākumus ložu šaušanā guvis Balvu Sporta skolas audzēknis Didzis Aleksāns. Uz sasniegumiem viņu vedis treneris Ēvalds Vancāns. Ložu šaušanā Latvijas mēroga panākumus guvuši Arguts Pužuls, Džeisons Kokarevičs, Rostislavs Dmitrijevs, Dana Romanova.
 • Grieķu romiešu cīņā panākumus guvuši  Arvis Začs, Valters Začs, Kristers Brenčs, Kristiāns Ūselis. Pateicību un naudas balvu saņēma arī treneris Konstantīns Titorenko.
 • Pateicība un naudas balva par sasniegumiem distanču slēpošanā tika pasniegta Indriķim Intam Circenam, Kajam Fogelim un trenerim Pēterim Vancānam. Treneris Jānis Circens arī saņēma pateicību un piemiņas balvu.
 • Pateicība un naudas balvu par sasniegto peldēšanā saņēma Jūlija Antonova un viņas treneris Romualds Kokorevičs.
 • Kā ik gadu sasniegumi ir arī mūsu svarcēlājiem. Ar pateicību par sasniegto un naudas balvu tika apbalvoti Balvu Sporta skolas audzēkņi Raivo Nāgels, Maksims Bistrovs, Markuss Jānis Elsts, Artjoms Jaroha, Andis Zelčs, Harijs Bisenieks, Sandija Keiša, Daniels Būde, Loreta Ciukore un viņu treneris Varis Sārtaputnis.
 • Arī vieglatlēti ir sasnieguši augstus rezultātus un saņēma pateicību un naudas balvu Raits Markus, Eveina Līna Smoļenska, Rainers Ušāns-Čips, Ervīns Tabors, Marija Kapustina, Dāvis Stepanovs. Paldies treneriem par ieguldīto darbu Sarmītei Keiselei un Imantam Kairišam, Guntaram Gailītim.
 • Balvu Sporta skolas volejbola komanda un treneris Ēriks Mičulis par sasniegto saņēma pateicību un naudas balvu. Šo komandu trenē arī Imants Kairišs.

Muzikālu sveicienu dāvināja Balvu Mūzikas skolas Kora klases vokālais ansamblis, kas ir labākais visā valstī, Lindas Vītolas vadībā, koncertmeistars Viktors Bormanis.

Vēlreiz visiem paldies par sasniegto šajā mācību gadā! Esam uz vasaras brīvlaika sliekšņa. Lai izdodas atpūsties un uzkrāt spēkus jaunām uzvarām! Lai saulaina un piedzīvojumiem pilna vasara!

Mēs apsveicam un lepojamies ar jums!

Foto: Iluta Jaunžeikare