Balvu PII ”Pīlādzītis”
Balvu PII ”Pīlādzītis” grupiņa

Metens sola saltas dienas
sola visus sasaldēt.
Krausim malku vezumā,
vedīsim Meteņam.
Lai sakūra lielu guni, lai sasilda pasaulīt’.

/Latviešu t.dz./

Klāt Meteņdiena!  Redzam, ka dienas  ir kļuvušas  garākas, saulīte biežāk iespīd logos. Meteņos tiek aizdzīts ziemas miegs, dabā sāk mosties jauns pavasaris, bet cilvēka iekšējā pasaulē notiek pāreja no ziemas miera uz kustību, darbību. Meteņos pēdējo reizi  vēl iet ķekatās jeb budēļos, jo budēļi pieder ziemas nodarbēm. Maskošanās mērķis bija atjaunoties un iegūt  spēku jaunam darba cēlienam.

Mazie pīlādzēni Meteņus svinēja ar prieku, ievadīja pavasara sākumu. Viena no svarīgākajām Meteņos bija vizināšanās  ar ragaviņām, vizinājās visi – mazi un lieli, tika žvadzinātas atslēdziņas – atslēgti pavasarim vārti un skaļi, jautri, budēļiem lēkājot, trokšņojot, dziedāts un dancots.

Nereti Meteņus uzskata par bērnu svētkiem, tāpēc runā, ka pati Laima vai Metenis šajā dienā metot dāvanas mazajiem rokās. Ja bērni priecīgi šajā dienā, tad izdosies arī viss gads līdz nākamajiem Meteņiem, jo arī šis topošais gads ir tādā kā bērna vecumā.

Noslēdzot Meteņdienas svinēšanu visiem bērniem bija iespēja mieloties ar gardām pankūkām.

Paldies visiem par sadarbību , lai darbīgs un jaunām idejām bagāts pavasara laiks!

Informācija: vadītāja vietnieks izglītības jomā Ina Aizupe