Pašvaldība
ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

15.aprīlī notika Balvu novada domes ārkārtas sēde, kurā tika izskatīti divi jautājumi. Sēdē piedalījās trīspadsmit deputāti – Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Aldis Bukšs, Ruta Cibule, Marija Duļbinska, Anita Kokoreviča, Aija Mežale, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Imants Slišāns, Jānis Trupovnieks un Jānis Vancāns.

Lai mazinātu Balvu novada pašvaldības budžeta  izdevumus 2024.gadā un izstrādātu sabalansētu 2025. gada un 2026.gada pašvaldības budžetu, saskaņā ar Finanšu ministrijas noteikto, nepieciešams izstrādāt pašvaldības izdevumu optimizācijas  plānu, kurā noteikti pasākumi, koordinētas darbības un uzdevumi plāna īstenošanai, nodrošinot tā sasaisti ar pašvaldības finanšu resursu plānošanu, domes sēdē tika apstiprināts Balvu novada pašvaldības budžeta izdevumu optimizācijas plāns.

Pamatojoties uz Balvu novada domes 2024.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1/2024 „Par Balvu novada pašvaldības budžetu 2024.gadam” Paskaidrojuma rakstā par Balvu novada pašvaldības 2024.gada budžetu norādīto, ka,  lai sasniegtu pašvaldības ieplānotos mērķus, 2024.gadā nepieciešams uz noteiktu laiku pāriet uz četru dienu darba nedēļu un ņemot vērā Darba likuma 134. pantu, kurā ir noteiktas prasības attiecībā uz nepilnu darba laiku, domes sēdē tika nolemts samazināt Balvu novada pašvaldības amatpersonām un iestāžu darbiniekiem (izņemot pedagogus) darba laiku par 20%, nosakot piektdienu par brīvu dienu (kultūras iestādēm un Dzimtsarakstu nodaļai par brīvu dienu noteikt pirmdienu) no 2024.gada 1.jūnija līdz 2024. gada 31. decembrim, izņemot šādas iestādes un darbiniekus:

 • 1.1. ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes;
 • 1.2. Balvu novada Sociālās pārvaldes nolikuma 4.4. punktā noteiktās struktūrvienības un darbinieki, kas veic klientu apkalpošanu;
 • 1.3. Balvu novada Bāriņtiesa;
 • 1.4. pirmsskolas izglītības iestādes un vispārējo izglītības iestāžu pirmskolas izglītības programmu īstenošanas darbinieki;
 • 1.5. vispārējās izglītības iestāžu tehniskie darbinieki (laika posmā no 1.septembra līdz 31.decembrim);
 • 1.6. profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tehniskie darbinieki (laika posmā no 1.septembra līdz 31.decembrim);
 • 1.7. Balvu novada Bērnu un jauniešu centrs (laika posmā no 1.septembra līdz 31.decembrim);
 • 1.8. Balvu novada Izglītības pārvaldes struktūrvienības “Balvu iekļaujošas izglītības atbalsta centrs” darbinieki (laika posmā no 1.septembra līdz 31.decembrim), izņemot struktūrvienības vadītāju;
 • 1.9. pagastu pārvalžu (pēc 2024.gada 1.jūlija pārvalžu apvienību) darbinieki, kas nodrošina skolēnu pārvadājumus (autobusu vadītāji un pavadoņi) (laika posmā no 1.septembra līdz 31.decembrim);
 • 1.10. darbinieki apkures sezonas laikā, kuri nodrošina apkures iekārtu nepārtrauktu darbību 24 stundas dienā 7 dienas nedēļā;
 • 1.11. Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN – TEX”;
 • 1.12. Balvu novada Pašvaldības policija.
Uzziņai:

Sīkāk ar domes lēmumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Dome/Domes sēdes. Šajā sadaļā pieejami arī Balvu novada domes sēžu video un audio ieraksti. Atgādinām, ka domes sēdes ir iespējams vērot arī tiešraidē Balvu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.balvi.lv

Iluta Jaunžeikare

Nodaļas vadītāja
iluta.jaunzeikare [at] balvi.lv