Iedzīvotājiem Pašvaldība
Vai tavas pagrabtelpas varētu būt patvertne?

Pašlaik Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) turpina pagrabstāvu un pazemes stāvu apsekošanu, kā arī informācijas apkopošanu, kā arī ir sagatavojis vadlīnijas, lai iedzīvotāji spētu paši apsekot tiem piederošās pagrabtelpas un novērtēt atbilstību minimālajām tehniskajām prasībām ēkās esošo telpu vai telpu grupu piemērotībai patvertnes vai vietas, kur var patverties, izveidošanai. Tās ir pieejamas VUGD tīmekļa vietnē.

Ja privātpersonas vēlas nodrošināt tai piederošās telpas publiskai lietošanai (patvertnes vajadzībām), aicinām sazināties ar Balvu novada Būvvaldi (tālr. +371 64507075, +371 26161103), lai veiktu telpu apsekošanu atbilstoši vadlīnijās izvirzītajām prasībām patvertnēm vai vietām, kur patverties.