Iedzīvotājiem Pašvaldība
Fona attēls

22.februārī notika kārtējā domes sēde, kurā tika izskatīti 56 darba kārtības jautājumi.

Domes sēdē lēma iesniegt  projekta  pieteikumu  “Balvu  novada  jauniešu  domes  izveide”  Jaunatnes  politikas Valsts  programmas  projektu  konkursā  “Atbalsts  jaunatnes  politikas  īstenošanai vietējā līmenī” 2024, un apstiprināja  projekta kopējās  izmaksas 8 500,00 euro, t.sk. 8 500,00 jeb 100% ir programmas atbalsts. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldība saņem 90 % avansu no programmas atbalsta summas jeb 7650,00 euro un nodrošina projekta priekšfinansēšanu 10 % apmērā no programmas atbalsta summas jeb 850,00 euro.

Sēdē apstiprināja Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2024.gadā un noteica, ka viena izglītojamā mēneša uzturēšanas izmaksas izglītības iestādēs ir:

 • Balvu Valsts ģimnāzijā –  104,40 euro;
 • Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā – 113,21 euro;
 • Balvu sākumskolā – 51,48 euro;
 • Bērzpils pamatskolā – 309,64 euro;
 • Stacijas pamatskolā – 245,98 euro;
 • Tilžas pamatskolā – 203,17 euro;
 • Tilžas pamatskolas Vectilžas pirmsskolas grupā –  514,39 euro;
 • Tilžas pamatskolas Tilžas pirmsskolas grupā – 468,50 euro;
 • Balvu pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis” – 225,79 euro;
 • Balvu pirmsskolas izglītības iestādē “Sienāzītis” –  253,02 euro;
 • Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādē – 300,51 euro;
 • Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa” – 366,73 euro;
 • Baltinavas vidusskolā – 137,34 euro;
 • Baltinavas vidusskolas pirmsskolas grupā – 175,55 euro;
 • Eglaines pamatskolā – 236,58 euro;
 • Rugāju vidusskolā – 146,22 euro;
 • Viļakas vidusskolā – 174,65 euro;
 • Rekavas vidusskolā – 176,15 euro;
 • Viduču pamatskolā – 472,59 euro;
 • Viduču pamatskolas Žīguru filiālē – 299,63 euro;
 • Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē “Namiņš” – 220,74 euro;
 • Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” – 678,39 euro.

Domes sēdē pieņēma dāvinājumu no fiziskās personas Interaktīvo displeju StarBoard YL5XHB75, dāvinājuma vērtība 2359,50 euro, nododot  to  Balvu  pirmskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis” .

Sēdē noteica dalības maksu oriģināldziesmu konkursā “Asni” - 35,00 euro no solista un 55,00 euro no grupas. Konkurss norisināsies 6.aprīlī Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Tajā varēs piedalīties dažādu vecumu, ar dažādu muzikālo izglītību, pieredzi vai arī bez tām oriģinālmūzikas izpildītāji – solisti vai grupas, komponisti no visas Latvijas.

Domes sēdē lēma lūgt Valsts kasei veikt grozījumus sekojošajos valsts aizdevuma līgumos, samazinot 2024. gadā plānotos pamatsummas maksājumus ne vairāk kā par aizdevuma procentu maksājuma pieaugumu, kas veidojas starp 2023. gada aizdevuma procentu kopsummu un 2024. gada aizdevuma procentu kopsummu, attiecīgi precizējot aizdevuma atmaksas grafiku:

 1. 2021.gada 26.novembra līgums Nr.A2/1/21/711 “ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/020)  "Industriālās  teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus  Balvu novadā" īstenošanai”;
 2. 2021.gada  22.decembra  līgums  Nr.  A2/1/21/768  “Prioritārā investīciju  projekta "Muižas  apbūves  kompleksa  pārbūve 1.kārta  -  jumta  un  pamatu  remontdarbi" īstenošanai”;
 3. 2021.gada 22.decembra līgums Nr. A2/1/21/769 “ERAF projekta (Nr.4.2.2.0/20/I/028) "Balvu Mūzikas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai”;
 4. 2022.gada 27.maija līgums Nr. A2/1/22/116 “ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/20/I/015) "Vides sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Balvu novadā" īstenošanai”;
 5. 2021.gada  21.decembra  līgums  Nr.  A2/1/21/768  “Prioritārā investīciju  projekta "Muižas  apbūves  kompleksa  pārbūve 1.kārta  -  jumta  un  pamatu  remontdarbi" īstenošanai”;
 6. 2021.gada 27.oktobra līgums Nr.A2/1/21/652 “Projekta "Autoceļa Kaši – Surikova – Buksti atjaunošana" īstenošanai”;
 7. 2021.gada  7.jūlija līgums  Nr.A2/1/21/379  “ERAF  projekta  (Nr.  4.2.2.0/20/I/011) "Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai”;
 8. 2021.gada 8.septembra līgums Nr.A2/1/21/527 “Projekta "Vidzemes un Tautas ielu posmu atjaunošana Balvos" īstenošanai”;
 9. 2021.gada  8.septembra līgums  Nr.A2/1/21/526  “Projekta "Viļakas  novada  ielu  un autoceļu remontdarbi" īstenošanai”;
 10. 2021.gada  7.jūlija līgums    Nr.A2/1/21/380  “Prioritārā investīciju    projekta "Notekūdeņu infrastruktūras sakārtošana  Balvu  ezeram  pieguļošajā aglomerācijā" īstenošanai”;
 11. 2021.gada 28.jūnija līgums Nr.A2/1/21/338 “ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/022) "Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā" īstenošanai”;
 12. 2021.gada  28.jūnija līgums  Nr.  A2/1/21/337  “Projekta  "Viļakas pilsētas  8  ielu virsmas apstrāde" īstenošanai”;
 13. 2021.gada  15.marta līgums  Nr.A2/1/21/75  “ERAF  projekta  (Nr.5.6.2.0/17/I/020) "Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā" īstenošanai”;
 14. 2021.gada 29.janvāra līgums Nr.A2/1/21/18 “ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/038) "Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai  un  konkurētspējas  uzlabošanai  Balvu novadā" īstenošanai”;
 15. 2020.gada 28.oktobra līgums Nr. A2/1/20/781 “ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/022) "Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā" īstenošanai”;
 16. 2020.gada 28.oktobra līgums Nr. A2/1/20/775 “ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/17/I/022) "Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā" īstenošanai”;
 17. 2020.gada  1.oktobra  līgums  Nr.  A2/1/20/677  “Projekta  "Viļakas pilsētas  ielu, Medņevas un Šķilbēnu pagasta grants ceļu remontdarbi" īstenošanai”;
 18. 2020.gada  26.augusta līgums  Nr.  A2/1/20/576  “KF  projekta  (Nr.5.3.1.0/17/I/007) "Balvu pilsētas ūdens saimniecības attīstība III kārta" īstenošanai”;
 19. 2020.gada 5.jūnija līgums  Nr.  A2/1/20/317  “ERAF  projekta  (Nr.9.3.1.1/18/I/017) "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļakas novadā" īstenošanai”;
 20. 2019.gada   16.septembra  līgums   Nr.A2/1/19/330   “ELFLA   projekta   Nr.18-07-A00702-000091 "Viļakas novada Šķilbēnu pagasta "Plešova - Siševa" ceļa pārbūve" īstenošanai”;
 21. 2019.gada  3.aprīļa līgums  Nr.A2/1/19/86  “ERAF  projekta  (Nr.8.1.2.0/18/I/001) “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā” īstenošanai”;
 22. 2018.gada 30.novembra līgums Nr. A2/1/18/862 “ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/014)  “Balvu  novada  vispārējās izglītības iestāžu mācību  vides uzlabošana” īstenošanai”;
 23. 2018.gada  5.oktobra  līgums  Nr.  A2/1/1/681  “Ceļu  un  to  kompleksa  investīciju projektu  projekta  “Grants  seguma  atjaunošana  Eržepoles,  Kalna,  Krasta,  Vārpu, Ziedu ielām un ietves atjaunošana Liepnas ielai Viļakas  pilsētā” īstenošanai”;
 24. 2018.gada   5.oktobra  līgums   Nr.A2/1/18/683  “Prioritārā investīciju   projekta “Viļakas pilsētas brīvdabas estrādes jumta būvniecība” īstenošanai”;
 25. 2018.gada  17.augusta līgums  Nr.  A2/1/18/567  “KF  projekta  (Nr.5.3.1.0/17/I/007) “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” īstenošanai”;
 26. 2018.gada 4.jūlija līgums Nr.A2/1/18/423 “Prioritāro investīciju projektu (“Viļakas pilsētas labiekārtošana”, “Rekovas kultūras centra remonts”, “Vides dizaina elementa uzstādīšana un atpūtas vietas labiekārtošana Viļakas pilsētā”) īstenošanai”;
 27. 2018.gada 30.maija līgums Nr. A2/1/18/270 “ELFLA projekta (Nr.18-07-A00702-000010) "Autoceļa „Egļusala-Žeivinieki” pārbūve” īstenošanai”;
 28. 2017.gada 27.jūnija līgums Nr. A2/1/17/416 “Kultūras iestāžu investīciju projekta „Papilddarbiem   projektam  „Siltumnīcefekta gāzu   emisiju  samazināšana   Balvu kultūras un atpūtas centrā”” īstenošanai”;
 29. 2016.gada 26.jūlija līgums Nr. A2/1/16/279 “Projekta “Rugāju novada vidusskolas 2.kārtasbūvniecības darbi” īstenošanai”;
 30. 2015.gada 31.jūlija līgums Nr. A2/1/15/369 “Projekta “Balvu novada pašvaldības Balvu  Profesionālās    un  vispārizglītojošās    vidusskolas  internāta renovācija” īstenošanai”;
 31. 2014.gada  30.jūnija līgums  Nr.  A2/1/14/379  “KPFI  projekta  (Nr.KPFI-15.2/71) “Oglekļa dioksīda  emisiju  samazināšana,  uzlabojot  Baltinavas  vidusskolas  ēkas energoefektivitāti” īstenošanai”;
 32. 2013.gada 20.septembra līgums Nr. A2/1/13/497 “ERAF projekta (Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/001/015) „Brīvības ielas posma rekonstrukcija no Balvu pilsētas administratīvās robežas līdz šķērsielai pie parka” īstenošanai”;
 33. 2013.gada   19.augusta  līgums   Nr.   A2/1/13/421   “Projekta  "Rugāju   novada vidusskolas stadiona izbūves pabeigšana" īstenošanai”;
 34. 2012.gada 18.oktobra līgums Nr. A2/1/12/589 “ERAF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju    novada  Rugāju ciemā" īstenošanai”;
 35. 2012.gada 28.maija līgums Nr. A2/1/12/179 “ERAF projekta (Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/108/114) “Ūdenssaimniecības attīstība Baltinavas novada Baltinavas ciemā” īstenošanai”;
 36. 2012.gada  3.aprīļa līgums  Nr.  A2/1/12/80  “ERAF  projekta  "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Skujetnieku ciemā" īstenošanai”;
 37. 2011.gada   17.augusta  līgums   Nr.   A2/1/11/473   “ERAF   projekta   "Transporta sistēmas efektivitātes un satiksmes drošības uzlabošana Balvos, Bērzpils ielā, veicot autoceļa   P47  Balvi-Kapūne renovāciju (posmā   no   Tautas   ielas  līdz   Balvu administratīvai robežai) " īstenošanai”.

Domes sēdē lēma apvienot Balvu novada pašvaldības iestādes - Baltinavas pagasta pārvalde, Briežuciema pagasta pārvalde, Lazdulejas pagasta pārvalde, Tilžas pagasta pārvalde, Vectilžas pagasta pārvalde, izveidojot jaunu Balvu novada pašvaldības iestādi Baltinavas apvienības pārvalde. Tāpat lēma apvienot Balvu novada pašvaldības iestādes - Balvu pagasta pārvalde, Balvu pilsētas pārvalde, Bērzkalnes pagasta pārvalde, Kubulu pagasta pārvalde, Kupravas pagasta pārvalde, Vīksnas pagasta pārvalde, izveidojot jaunu Balvu novada pašvaldības iestādi Balvu apvienības pārvalde.

Lēma apvienot arī  Balvu novada pašvaldības iestādes - Bērzpils pagasta pārvalde, Krišjāņu pagasta pārvalde, Lazdukalna pagasta pārvalde, Rugāju pagasta pārvalde, izveidojot jaunu Balvu novada pašvaldības iestādi Rugāju apvienības pārvalde, un sēdē lēma apvienot arī Balvu novada pašvaldības iestādes - Medņevas pagasta pārvalde, Susāju pagasta pārvalde, Šķilbēnu pagasta pārvalde, Vecumu pagasta pārvalde, Viļakas pilsētas pārvalde, Žīguru pagasta pārvalde, izveidojot jaunu Balvu novada pašvaldības iestādi Viļakas apvienības pārvalde, kā arī apstiprināja minēto pagastu pārvalžu nolikumus. Domes sēdē noteica, ka minēto iestāžu apvienošanās procesu pabeigt līdz 2024.gada 30.jūnijam.

Domes sēdē atbalstīja SIA “ZAAO” (Iegūstošā sabiedrība) reorganizācijas uzsākšanu apvienošanas ceļā ar pievienošanu, pievienojot SIA “AP Kaudzītes”(Pievienojamā sabiedrība), un uzdeva SIA “ZAAO” kapitāla daļu turētāju pārstāvim veikt visas nepieciešamās darbības, lai īstenotu reorganizāciju apvienošanas ceļā.

Sēdē apstiprināja Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” darba plānu 2024.gadam.

Ņemot vērā, ka Balvu novada pilsētu (Balvu un Viļakas) teritorijās ietilpst meliorācijas grāvju, mežu un lauku platības, kurās mīt medījamie dzīvnieki, kas rada apdraudējumu un postījumus Balvu novada pilsētu teritorijās esošo zemju un pieguļošo zemju īpašniekiem, ir nepieciešams noteikt medību tiesību jomu reglamentējošos normatīvos aktus, kas noteiktu atļauju medīt Balvu novada pilsētu teritorijās, kā arī papildus nosacījumus, kas jāievēro medībās Balvu novada pilsētās, izmantojot medību šaujamieročus, mazkalibra medību ieročus un medību rīkus, tāpēc domes sēdē pieņēma saistošo noteikumu Nr.2/2024 “Par medībām Balvu novada pilsētās” projektu.

Sēdē pieņēma saistošo noteikumu Nr.3/2024 “Par teritoriju kopšanu, ēku un būvju uzturēšanu Balvu novadā” projektu. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir veidot Balvu novada pašvaldības apdzīvotās vietās vizuāli pievilcīgu ainavu, noteikt īpašnieku atbildību par ēku un teritoriju sakopšanu, un šo noteikumu izdošanas ieguvumi būs pievilcīga ainava un sanitārā tīrība apdzīvoto vietu publiskās teritorijās.

Domes sēdē pieņēma saistošo noteikumu Nr.4/2024 “Grozījums Balvu novada domes 2023.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 9/2023 “Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Balvu novadā”” projektu. Grozījumi tika veikti, jo saistošajos noteikumos tika iestrādāts punkts, ka nepieciešamas ar domes lēmumu izveidot vēl vienu komisiju, kas pieņemtu lēmumus par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanu un zvejas atļauju (licenču) izsniegšanu iekšējos ūdeņos Balvu novada administratīvajā teritorijā. Ņemot vērā situāciju, lai ekonomētu pašvaldības budžeta līdzekļus, zvejas nomas tiesību izmantošanas, izsoles organizēšanu un lēmumu pieņemšanu deleģēja Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai.

Domes sēdē noteica maksu par Balvu novada pašvaldības Pansionāts „Balvi” ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu saskaņā ar sociālās aprūpes iestādes izdevumiem 28,10 euro vienai personai dienā, Sociālās aprūpes centra “Rugāji”  ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu saskaņā ar sociālās aprūpes iestādes izdevumiem 26,73 euro vienai personai dienā,  Viļakas sociālās aprūpes centra  ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu saskaņā ar sociālās aprūpes iestādes izdevumiem 21,67 euro vienai personai dienā, Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas  ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu saskaņā ar sociālās aprūpes iestādes izdevumiem 20,44 euro vienai personai dienā, nosakot pašvaldības līdzfinansējumu 4,00 euro dienā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem personām, kuras pēdējos 24 mēnešus pirms lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu deklarējušas dzīvesvietu Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī noteica klientu uzturēšanās maksu par Balvu novada pašvaldības Pansionāts “Balvi” sociālā pakalpojuma “Pansija” ” ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu saskaņā ar sociālās aprūpes iestādes izdevumiem 3,80 euro viens kvadrātmetrs   vasaras sezonā un 5,28 euro viens kvadrātmetrs ziemas sezonā.

Domes sēdē apstiprināja Balvu novada Sociālās pārvaldes valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu maksas noteikšanas kārtību.

Sēdē apstiprināja zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi Balvu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām lauksaimniecības zemēm, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals ar platību līdz 10 ha (par 1ha/gadā) ņemot vērā neatkarīga sertificēta vērtētājā noteikto lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējo tirgus nomas maksu. Pagarinot zemes nomas līgumu termiņu, nomas maksa tiek noteikta atbilstoši apstiprinātajam zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādim.

Sēdē lēma deleģēt Lazdukalna Saieta nama garīgo dziesmu ansambļa “Sonāte” vadītāju A.I. veikt Lazdukalna Saieta nama vadītāja pienākumus, kas saistās ar līgumu slēgšanu, administratīvo aktu sagatavošanu un izdošanu, uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkciju izpildi, attiecībā uz G.L.

Domes sēdē lēma izdarīt izmaiņas noteiktajā Balvu novada vēlēšanu iecirkņu sarakstā un mainīt vēlēšanu iecirkņa Nr.333 atrašanās vietu un nosaukumu. Proti, no “Rugāju pagasta pārvalde” (Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570) uz “Rugāju Jauniešu centrs” (Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570).

Domes sēdē atcēla Balvu novada domes 2023.gada 26.oktobra lēmumu Nr.538 “Par nekustamā īpašuma “Apseskalns”, Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu (sēdes protokols Nr.17., 30.§).

Domes sēdē pagarināja 2022.gada 1.novembra patapinājuma līgumu ar biedrību “Latvijas Neredzīgo biedrība” par nedzīvojamo telpu Nr.62, Brīvības ielā 61, Balvos, 17,3 m2 platībā un  Nr.66 (daļu), Brīvības ielā 61, Balvos, 11,7 m2 platībā.

Sēdē lēma nodot VAS "Valsts nekustamie īpašumi" un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem bezatlīdzības lietošanā uz 12 mēnešiem Tilžas internātpamatskolas skolas ēku, Tilžā, Tilžas pagastā, platība 2644 m2. Ēkas atlikusī bilances vērtība 298 412,62 euro, nosakot skolas ēkas lietošanas mērķi – robežas infrastruktūras izbūves nodrošināšanai, kā arī uzdodot Tilžas pamatskolas direktorei Guntai Rižajai slēgt trīspusēju patapinājuma līgumu VAS "Valsts nekustamie īpašumi" un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem

Sēdē izdarīja Balvu novada pašvaldības 2021.gada 26.augusta noteikumos Nr. 1/ 2021 “Par Balvu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu” (apstiprināti ar 2021.gada 26.augusta lēmumu (sēdes prot. 9., 65.§)), šādus grozījumus:

 • 1.Noteikumu tiesiskajā pamatojumā tekstu “likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu” aizstāt ar tekstu “Pašvaldības likuma 50.panta pirmo daļu.”.
 • 2.Izteikt Noteikumu 2.10. apakšpunktu jaunā redakcijā:

“Nomniekam ir tiesības nodot zemes lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu.”

 • 3.Izteikt Noteikumu 3.6., 3.8., un 3.9. apakšpunktus jaunā redakcijā:
  • 3.6. Lēmumu par zemes nomas līguma pagarināšanu un vienošanās slēgšanu pieņem Balvu novada Domes izveidota Zemes lietu un vides jautājumu komisija.  
  • 3.8. Pēc Balvu novada Zemes lietu un vides jautājumu komisijas lēmuma pieņemšanas Nekustamā īpašuma nodaļa sagatavo vienošanos par nomas līguma pagarināšanu.        
  • 3.9. Nomniekam mēneša laikā no Zemes lietu un vides jautājumu komisijas lēmuma pieņemšanas jānoslēdz vienošanās.”
 • 4. Izteikt Noteikumu 4.1. apakšpunktu jaunā redakcijā:
  • “4.1. Lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā nosaka atbilstoši sertificētā vērtētāja iesniegtajai nomas maksas noteikšanas lietai vai atbilstoši 22.02.2024. domes lēmumam Nr….. “Par Balvu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās lauksaimniecības zemes vidējās nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu.”

Domes sēdē izdarīja grozījumus Balvu novada pašvaldības noteikumos Nr.3/2023 “Kārtība, kādā notiek Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto finanšu līdzekļu izlietošana  Balvu novada pašvaldībā” 3.4.punktu izsakot jaunā redakcijā:

 • “3.4.Samaksas kārtība:
  • 3.4.1.atsavinot nekustamo īpašumu izsolē samaksa veicama pilnā apmērā 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles dienas.
  • 3.4.2.pirmpirkuma tiesīgā persona maksu par nekustamā īpašumu atsavināšanu, ja pirkuma maksa lielāka par 1500,00 euro, var veikt uz nomaksu, veicot avansa maksājumu 30% apmērā no pirkuma maksas, atlikušo maksājumu sadalot sekojoši:
  • 3.4.2.1. ja pirkuma maksa ir 1501,00 euro - 2000,00 euro nomaksas termiņš līdz 12 mēnešiem;
  • 3.4.2.2. ja pirkuma maksa ir 2001,00 euro – 3000,00 euro nomaksas termiņš līdz 24 mēnešiem;
  • 3.4.2.3. ja pirkuma maksa ir 3001,00 euro – 5000,00 euro nomaksas termiņš līdz 48 mēnešiem;
  • 3.4.2.4. ja pirkuma maksa ir virs 5001,00 euro nomaksas termiņš līdz 60 mēnešiem.”

Sēdē lēma izdarīt  ar Balvu novada domes 2023.gada 28.decembra lēmumu “Par Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.21., 51.§) apstiprinātajā Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā šādus grozījumus

 • 1.1.aizstāt 43.punktā vārdu “saskaņoto” ar vārdu “apstiprināto”;
 • 1.2.mainīt 53.punkta numerāciju uz “54”;
 • 1.3.mainīt 54. – 68. punktu numerāciju attiecīgi uz 55. – 69;
 • 1.4.aizstāt 58.punktā skaitli ”56” ar skaitli “57”;
 • 1.5.aizstāt 60.punktā skaitli ”58” ar skaitli “59”;
 • 1.6.aizstāt 61.punktā skaitli ”59” ar skaitli “60”;
 • 1.7.aizstāt 4.pielikuma “No Balvu novada pašvaldības budžeta finansēto iestāžu vadītāju amati” tabulas 44. rindas kolonnā “Amatu skaits” skaitli “0,75” ar skaitli “1”;
 • 1.8.aizstāt 4.pielikuma “No Balvu novada pašvaldības budžeta finansēto iestāžu vadītāju amati” tabulas 51. rindas kolonnā “Amatu skaits” skaitli “0,5” ar skaitli “0,75”.
 • 1.9. 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētie grozījumi piemērojami ar 2023. gada 30.decembri.

Izskatot plānotajā projektā SAM 4.3.1.3 “Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība Balvu novadā” iekļautos dzīvokļus, kuros plānoti remontdarbi, konstatēts, ka plānotajā projektā iekļauts dzīvoklis Nr.5, Garnizona ielā 1, Viļakā, kuram ir noteikts speciālistam izīrējama dzīvokļa statuss. Speciālistam izīrējamā dzīvokļa statuss nav attiecināms uz plānotā projekta mērķauditoriju, tāpēc domes sēdē lēma atcelt divistabu dzīvoklim Nr.5, Garnizona iela 1, Viļakā, platībā 50,00 m2, speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.

Domes sēdē lēma pagarināt medību tiesību līgumu biedrībai “Mednieku, makšķernieku klubs-Zaļbirzes” ar medību tiesību nomas kopējo platību 267,2778 ha, medību tiesību nomas līgumu pagarinot uz 10 gadiem un nosakot medību tiesību nomas maksu 0,30 euro bez PVN par 1 ha gadā.

Sēdē apstiprināja  SIA “Alūksnes projekti” izstrādāto zemes ierīcības projektu par Balvu novada Tilžas pagasta nekustamā īpašuma “Osēni” zemes vienības 5,6 ha platībā, sadali divās daļās 2,0 ha un 3,6 ha platībā.

Domes sēdē apstiprināja SIA “Lauku zemju inženieri” izstrādāto zemes ierīcības projektu par Balvu novada Lazdukalna pagasta nekustamā īpašuma “Dreimanova-1” zemes vienības 40,5 ha platībā, sadali 2 daļās 20,2 ha un 20,3 ha platībā.

Dome sēdē lēma piešķirt nosaukumu “Cidonijas” nekustamajam īpašumam Šķilbēnu pagastā, atzīstot par Balvu novada pašvaldībai piekritīgu starpgabalu 0,431 ha platībā, un nodot atsavināšanai minēto nekustamo īpašumu.

Sēdē lēma piešķirt nosaukumu “Vanadziņi” nekustamajam īpašumam Lazdukalna pagastā, atzīstot par Balvu novada pašvaldībai piekritīgu starpgabalu 2,6256 ha platībā, un nodot atsavināšanai minēto nekustamo īpašumu.

Domes sēdē lēma atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Virši” Medņevas pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības (starpgabala) 1,96 ha platībā, apstiprinot nekustamā īpašuma sākumcenu 5952,00 euro.

Sēdē lēma atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Apsīši” Vecumu pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības (starpgabala) 0,38 ha platībā, apstiprinot  nekustamā īpašuma sākumcenu  931,00 euro.

Un apstiprināja nekustamo īpašumu “Virši” un “Apsīši” izsoles noteikumu projektus.

Domes sēdē lēma atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Balvu novada pašvaldības kustamo mantu – šķeldojamo materiālu, kas atrodas Baltinavas pagastā (paredzamais šķeldas apjoms 1418,00 m3), apstiprinot kustamās mantas sākumcenu 9,00 euro par 1 m3.

Sēdē lēma atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Balvu novada pašvaldības kustamo mantu – šķeldojamo materiālu, kas atrodas Krišjāņu pagastā (paredzamais šķeldas apjoms 1228,00 m3), apstiprinot kustamās mantas sākumcenu 9,00 euro par 1 m3.

Domes sēdē lēma atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Balvu novada pašvaldības kustamo mantu – šķeldojamo materiālu, kas atrodas Medņevas pagastā (paredzamais šķeldas apjoms 2311,00 m3), apstiprinot kustamās mantas sākumcenu 9,00 euro par 1 m3.

Sēdē lēma atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Balvu novada pašvaldības kustamo mantu – šķeldojamo materiālu, kas atrodas Šķilbēnu pagastā (paredzamais šķeldas apjoms 980,00 m3), apstiprinot kustamās mantas sākumcenu 9,00 euro par 1 m3.

Domes sēdē lēma atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Balvu novada pašvaldības kustamo mantu – šķeldojamo materiālu, kas atrodas Vectilžas pagastā (paredzamais šķeldas apjoms 1110,00 m3), apstiprinot kustamās mantas sākumcenu 9,00 euro par 1 m3.

Sēdē lēma atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Balvu novada pašvaldības kustamo mantu – šķeldojamo materiālu, kas atrodas Žīguru pagastā (paredzamais šķeldas apjoms 285,00 m3), apstiprinot kustamās mantas sākumcenu 9,00 euro par 1 m3.

Kā arī apstiprināja minēto kustamo mantu izsoļu noteikumu projektus.

Sēdē noteica samazinājumu nekustamā īpašuma “Liepas 2” Susāju pagastā izpērkamo daļu 7,67 ha platībā 40 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības: par zemes lietošanas laiku līdz tās pieprasīšanai īpašumā – 25 %;  par nepilngadīgiem bērniem ģimenē – 15 %.

 

Domes sēdē lēma nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā Rugāju pagastā par labu nekustamajam īpašumam “Liepupe” Rugāju pagasts, piešķirot tiesību uz braucamo ceļu 100 m garā posmā ne mazāk kā 4,5 m platumā.

Domes sēdē lēma sadalīt Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Tilžas pagastā 25,5478 ha kopplatībā  divās zemes vienībās: zemes vienībai 25,2478 ha platībā, nosakot lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, un saglabājot  nosaukumu “Kadiševas lauks”, zemes vienībai 0,3 ha platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi pārējie sabiedriskās nozīmes objekti un to apbūve, izveidojot jaunu īpašumu un piešķirot nosaukumu “Monitoringa stacija”.

Kā arī lēma nekustamo īpašumu “Kadiševas lauks” Tilžas pagastā 25,2478 ha platībā nodot atsavināšanai un  nekustamo īpašumu “Monitoringa stacija” Tilžas pagastā 0,3 ha platībā nodot bez atlīdzības īpašumā Latvijas valstij Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” deleģēto uzdevumu pildīšanai.

Sēdē lēma nodot bez atlīdzības īpašumā Latvijas Valstij Iekšlietu ministrijas personā Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības ielā 2I, Balvos, 13917 m2 platībā, Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu valsts pārvaldes funkciju – sabiedriskās kārtības un drošības, civilās aizsardzības un ugunsdrošības, īstenošanai.

Domes sēdē lēma iznomāt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Balvu novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu - garāžu ar kopējo platību 22,00 m2 platībā, Tirgus ielā 7, mašīnas novietošanai uz 5 gadiem, nosakot  nosacīto nomas maksas sākumcenu par telpu 22,22 euro mēnesī bez PVN. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus, maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem pēc izrakstītiem rēķiniem (elektrība), kā arī par piesaistīto zemes platību 43,95 m2 platībā.

Sēdē lēma iznomāt mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli Balvu novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas: Telpu Nr. 29  - 8,1 m2 platībā, telpu Nr. 30 -  1,2 m2 platībā, telpu Nr. 31 - 1,6 m2 platībā, telpu Nr. 34  - 12,9 m2 platībā, telpu Nr. 42  - 10,5 m2 platībā, telpu Nr. 40 -  8,2 m2 platībā, telpu Nr. 39 - 4,0 m2 platībā, telpu Nr. 32 - 1,2 m2 platībā, telpu Nr. 43 - 34,7 m2 platībā, telpu kopējā platība 82,4 m2 ēkā Pirmsskolas izglītības iestāde  “Bērnudārzs”, Vīksnas pagasts, samazinot iepriekš noteikto nomas maksas sākumcenu par 20% un apstiprinot sākuma nomas maksu 55,38 euro. Nomnieks  papildus  nomas  maksai iznomātājam maksā  LR  likumos  noteiktos nodokļus, maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem pēc izrakstītiem rēķiniem (elektrība, ūdens, apkure, kanalizācija). Līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju slēgs pats nomnieks. Papildus nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par zemi 548,67 m2 proporcionāli telpu platībai. Nomnieks  kompensē iznomātājam neatkarīgā vērtētāja sniegtā  pakalpojuma  izmaksas  – 181,50 euro ar PNV par telpu nomu.

Domes sēdē apstiprināja nekustamā īpašuma 3.Steķentavas līnija  314,  Balvos, kas sastāv  no  zemes vienības 0,0677  ha platībā,  izsoles rezultātus,  nosakot  par uzvarētāju fizisku personu, kura iegādājās augstāk minēto  nekustamo  īpašumu  par  izsolē nosolīto augstāko  cenu  1450,00 euro.

Sēdē apstiprināja nekustamā īpašuma Kalna ielā 9F, Kubulos, kas sastāv no  zemes vienības   0,1128  ha platībā  un būves 124,7 m2 platībā izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju fizisku personu, kura iegādājās augstāk minēto  nekustamo  īpašumu  par  izsolē nosolīto augstāko cenu 2450,00 euro.

Domes sēdē apstiprināja nekustamā īpašuma “Raspodiņi”, Lazdukalna pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 6,33 ha platībā, izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju fizisku personu, kura iegādājās augstāk minēto  nekustamo  īpašumu  par  izsolē nosolīto augstāko  cenu 30 050,00 euro.

Sēdē apstiprināja nekustamā īpašuma “Apses”, Briežuciema pagastā, kas sastāv no zemes vienības 1,41 ha  platībā,  izsoles  rezultātus,  nosakot  par  uzvarētāju juridisku personu, kura iegādājās augstākminēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu 3450,00 euro.

Domes sēdē lēma nodot iznomāšanai Balvu novada pašvaldībai piekrītošas, neapbūvētas zemes vienības:

 • zemes vienību 2,4321 ha platībā, kas atrodas Balvu novada Baltinavas pagastā, apstiprinot izsoles sākuma nomas maksu gadā bez PVN 213,00 euro;
 • zemes vienību 0,9 ha platībā, kas atrodas Balvu novada Bērzkalnes pagastā, apstiprinot izsoles sākuma nomas maksu gadā bez PVN 91,00 euro;
 • zemes vienību 0,0641 ha platībā, kas atrodas Balvu novada Balvu pagastā, apstiprinot izsoles sākuma nomas maksu gadā bez PVN 28,00 euro;
 • zemes vienību 0,08 ha platībā, kas atrodas Balvu novada Balvu pagastā, apstiprinot izsoles sākuma nomas maksu gadā bez PVN 28,00 euro.
UZZIŅAI:

Sīkāk ar domes lēmumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Dome/Domes sēdes. Šajā sadaļā pieejami arī Balvu novada domes sēžu video un audio  ieraksti.

Atgādinām, ka domes sēdes ir iespējams vērot arī tiešraidē Balvu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.balvi.lv

Iluta Jaunžeikare

Nodaļas vadītāja
iluta.jaunzeikare [at] balvi.lv