Iedzīvotājiem Pašvaldība

Atgādinām, ka nekustamā īpašuma īpašniekam vai faktiskajam valdītājam ir pienākums īpašumam piegulošajā teritorijā (līdz 5 metru platā joslā no nekustamā īpašuma robežas)[i]:

  • regulāri pļaut zālienu (pilsētās, kā arī ciemu teritorijās zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus);
  • nepieļaut uzkopšanas rezultātā radīto atkritumu, netīro ūdeņu, zāles un citu priekšmetu izmešanu neparedzētās vietās – uz ceļiem, ietvēm, gūliju nosegrestēs (rīdziņu restēs) vai apstādījumos.

Par sakoptu novadu!


[i] Atbilstoši Balvu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par teritoriju kopšanu, ēku un būvju uzturēšanu Balvu novadā”