Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Balvu novada pašvaldība sniedz atbalstu (līdzfinansējumu) tiem iedzīvotājiem, kuru nekustamos īpašumus ir tehniski iespējams pieslēgt centralizētajam ūdensvadam un/vai sadzīves kanalizācijas sistēmai Balvu novadā

Procesa apraksts

  1. Dokumentu iesniegšana
    Lai saņemtu pakalpojumu vispirms jāiesniedz pieteikums Balvu novada pašvaldībā, kas tiek izvērtēts.

    Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, e-pastu (ar drošu elektronisko parakstu)

  2. Atbildes saņemšana
    Līdzfinansējumu apstiprinoša lēmuma gadījuma (tiek paziņots vēstulē) jāgriežas P/A “San-Tex” vai pagasta pārvaldē, lai saņemtu tehniskos noteikumus pieslēguma izbūvei (ja tādi vēl nav saņemti). Tehniskie noteikumi ir jāiesniedz Balvu novada pašvaldībā, kur tie tiek izvērtēti un tiek sagatavota vienošanās par līdzfinansējuma piešķiršanu. Pēc vienošanās noslēgšanas 3 mēnešu laikā ir jāveic pieslēguma izbūve.
    Pēc pieslēguma izbūves pieteikuma iesniedzējs sagatavo ziņojumu un iesniedz Balvu novada pašvaldībā, kur pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē komercuzskaites mēraparātu, noslēdz līgumu par kanalizācijas vai ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanu un izsniedz atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Persona minēto atzinumu iesniedz Balvu novada pašvaldībā.