Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX” vidēja termiņa darbības stratēģija

(Apstiprināta ar Balvu novada domes 2023.gada 27.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.5., 30.§)


Baltinavas muzeja darbības un attīstības stratēģija 2024.-2029. gadam

(Apstiprināta ar Balvu novada domes 2023.gada 27.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.5., 4.§)


Balvu un Pērkonu ezeru dabas resursu apsaimniekošanas un aizsardzības plāns 2021. – 2031. gadam (PROJEKTS)


Balvu novada Izglītības attīstības stratēģija 2019.-2024.gadam

(Apstiprināta ar Balvu novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.18, 2.§))


Balvu novada izglītības attīstības programma

(Dokuments ir zaudējis spēku līdz ar Balvu novada Izglītības attīstības stratēģijas 2019.-2024.gadam apstiprināšanu 2018.gada 27.decembrī. Dokumentam ir tikai informatīvs raksturs.)


Balvu pilsētas ielu satiksmes drošības programma 2010. – 2025. gadam


Balvu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2014. – 2020. gadam


Balvu novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2014. – 2020.gadam


Balvu novada kultūras nozares darbības programma 2016. - 2017.gadam (1. pielikums).

Balvu novada kultūras vidēja termiņa darbības programmas mērķi un rīcības (2. pielikums).


Balvu novada sporta un atpūtas attīstības programma 2016. - 2017.gadam (1. pielikums).

Balvu novada sporta un atpūtas programmas 2016. - 2017.gadam mērķi un rīcības (2. pielikums).


Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” darbības attīstības stratēģija 2016.– 2018. gadam (1. pielikums).

Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” darba plāns 2016. gadam (2. pielikums).


Balvu Novada muzeja darbības un attīstības stratēģija 2017.-2022.gadam


Balvu Novada muzeja vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģija 2012.-2020.