Rugāju pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi turpināsies

Projekta realizācijas kopējās izmaksas sastāda 623 208,29 euro, no tām ERAF finansējums 285000,00 euro, valsts budžeta dotācija 15088,24 euro, pašvaldības attiecināmais finansējums 188 579,39 euro un pašvaldības neattiecināmās izmaksas 134 540,66 euro. Projekta laikā, veicot būvdarbus, radās neparedzēti izdevumi, kur finansējums tiks precizēts. Papilddarbi ir tieši saistīti ar projekta pamatdarbiem - gan apkures sistēmas pārbūve, gan grīdu izbūve, gan telpu sienu un griestu sakārtošana.

Būvniecības uzņēmums SIA “LVS Building” darbu gaitā ir pilnībā nosiltinājis ēkas pamatus, pabeigti fasādes siltināšanas darbi, nomainīti ēkas logi un ārdurvis, otrajā stāvā nomainīta elektroinstalācija, veikta ventilācijas sistēmas ierīkošana, sakārtoti bēniņu apdares darbi, veikti jumta pārbūves darbi, demontētas pirmā stāva grīdas, uzstādīti saules paneļi, sakārtota ēkas ārpuse, labiekārtojot celiņus, ierīkojot zālāju, izbūvējot iespēju ēkā ieklūt iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām. Projektā paredzētie darbi ir izpildīti 80% apmērā no summas. Tas liecina, ka lielākā daļa darbu objektā paveikti.

Projekta būvniecību joprojām uzrauga SIA “VEK”, kas sniedz autoruzraudzības pakalpojumus un SIA “Sistēmeksperts”, kas sniedz būvuzraudzības pakalpojumus, ar kuriem pašvaldība ir noslēgusi līgumus.

Rugāju pagasta pārvaldes ēkas pārbūves projekta īstenošanas laiks ir no 14.06.2022. līdz 13.12.2023. Sakarā ar to, ka būvdarbu laikā atklājās neparedzēti papilddarbi objektā, ir nepieciešams pagarināt projekta laiku līdz 2024.gada vasarai.

Šo aktivitāšu īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta projekta mērķa sasniegšana, kas ir samazināt primārās enerģijas patēriņu 81908 kWh/gadā, energoefektivitātes paaugstināšanos un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumenerģiju. Līdz ar to tiks nodrošināts labs mikroklimats un apgaismojums pārvaldes telpās un CO2 emisiju apjoma samazināšanās 3.253 CO2 ekvivalenta tonnas.