Pašvaldība
Balvu novada domes sēde 2024.gada 27.jūnijā plkst.09.00

27.jūnijā notika kārtējā Balvu novada domes sēde, kurā tika izskatīti 78 jautājumi. Sēdē piedalījās četrpadsmit deputāti – Sergejs Maksimovs, Iveta Arelkeviča, Jānis Auziņš, Ruta Cibule, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Anita Kokoreviča, Aija Mežale, Svetlana Pavlovska, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis, Imants Slišāns, Jānis Trupovnieks un Jānis Vancāns.

 • Domes sēdē pieņēma saistošo noteikumu Nr.10/2024 „Grozījumi Balvu novada domes 2023.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.13/2023 “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā”” projektu. Saistošo noteikumu  projekts paredz izdarīt grozījumus Balvu novada domes 2023.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.13/2023 “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā”, atceļot pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei, kā arī mainot Saistošo noteikumu Nr.13/2023 izdošanas tiesisko pamatojumu un grozot vienreizējā pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai un vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei piešķiršanas un izmaksas termiņus, un veicot redakcionālus grozījumus, atbilstoši grozījumiem Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām un atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" (turpmāk – Noteikumi Nr.857), kas stājās spēkā 2024.gada 4.maijā.
 • Sēdē pieņēma saistošo noteikumu Nr.11/2024 „Grozījumi Balvu novada domes 2023.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.12/2023 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Balvu novadā”” projektu. Balvu novada domes saistošo noteikumu projekts paredz izdarīt grozījumus Balvu novada domes 2023.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.12/2023 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Balvu novadā”, atceļot brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu – pabalstu mājsaimniecībai ar bērniem individuālo mācību līdzekļu iegādei.

Domes sēdē apstiprināja Balvu Mūzikas skolas un Balvu Mākslas skolas nolikumus.

Sēdē lēma izdarīt ar Balvu novada domes 2023.gada 28.septembra lēmumu “Par Balvu Centrālās bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Balvu Centrālās bibliotēkas nolikumā šādus grozījumus, kas stājas spēkā 2024.gada 1.jūlijā: papildināt Nolikumu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

“7.1 Bibliotēkas juridiskā adrese ir Tirgus iela 7, Balvi, Balvu novads, LV – 4501.;

​​​​​​​1.1. papildināt Nolikumu ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

“21.1 Bibliotēkas struktūrvienībās (Tilžas, Rekovas un Žīguru bibliotēka) veikt Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra funkcijas, bibliotēkas struktūrvienībās (Bērzkalnes bibliotēka un Naudaskalna bibliotēka) Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra un apvienības pārvaldes pagasta pakalpojumu centra funkcijas, bibliotēkas struktūrvienībās (Krišjāņu, Kupravas, Lazdulejas, Medņevas, Vecumu, Vīksnas, Kubulu un Vectilžas bibliotēka) apvienības pārvaldes pagasta pakalpojumu centra funkcijas.”.

Domes sēdē izdarīja grozījumus arī ar Balvu novada domes 2021.gada 25.novembra lēmumu “Par Balvu novada “Pansionāts “Balvi”” nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Balvu novada “Pansionāts “Balvi”” nolikumā šādu grozījumu, kas stāsies spēkā ar 2024.gada 1.jūliju”: Nolikuma 40.punktu izteikt jaunā redakcijā: “40. Pansionāts nodrošina dokumentu noformēšanu, apriti un uzglabāšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Pansionāta grāmatvedības uzskaiti veic Balvu Centrālās pārvaldes Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļa.”.

Balvu novada pašvaldībā valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļu sadali interešu izglītības programmu īstenošanai veic Interešu izglītības programmu novērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisija. Ņemot vērā, ka Interešu izglītības programmu novērtēšanas un mērķdotāciju sadales noteikumi ir aktualizējami, nepieciešams pieņemt jaunus noteikumus, nosakot vienotus nosacījumus atbalstāmo interešu izglītības programmu īstenošanas apjomam, tādējādi piemērojot tos valsts budžeta mērķdotācijas finansējuma interešu izglītības programmu īstenošanas sadales procesā, tāpēc domes sēdē apstiprināja Balvu novada domes 2024.gada 27.jūnija noteikumus Nr.3/2024 “Interešu izglītības programmu iesniegšanas un izvērtēšanas kārtība Balvu novada pašvaldībā”.

Domes sēdē lēma piešķirt brīvpusdienas Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu obligātās pirmsskolas izglītības programmu 5.-6.gadīgo bērniem, skolēniem līdz 12.klasei ieskaitot un Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 1.-4. kursu izglītojamiem, kas apgūst profesionālās  izglītības četrgadīgo izglītības programmas, izņemot Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamos, kas uzņemti izglītības programmā (Vispārējās vidējās neklātienes izglītības programma), nodrošinot paredzētās brīvpusdienas tikai mācību gada laikā (no 1.septembra līdz 31.maijam).

Domes sēdē apstiprināja par Balvu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta konkursa uzvarētājiem šādus projektus, piešķirot katram no minētajiem projektiem realizācijai ne vairāk kā 15 000 euro 2024.gada Balvu novada pašvaldības budžeta ietvaros:

 • “Ceļu satiksmes drošība – mūsu bērnu nākotne”, projekta iesniedzējs - biedrība “SAVIEM”;​​​​​​
 • “Rotaļzeme Kubulos”, projekta iesniedzējs – biedrība “Kubulu pagasta ģimeņu biedrība”;
 • “Saviļņojam Iču” projekta iesniedzējs – Bērzpils pagasta sieviešu biedrība “Dzērvenīte”;
 • “Rotaļu laukuma izveide Briežuciema pagastā” projekta iesniedzējs – fiziska persona Sintija  Ločmele.

Sēdē lēma piešķirt projekta „Be the opportunity” īstenošanai priekšfinansējumu 20% apmērā, t.i. 4064,40 euro biedrībai „Kalmārs”, paredzot Balvu novada pašvaldības 2024.gada pamatbudžetā finanšu līdzekļus biedrībai „Kalmārs” projekta priekšfinansējuma izmaksu segšanai, palielinot ieņēmumus par summu 4898 euro no biedrību atgrieztā priekšfinansējuma un novirzot to biedrības “Kalmārs” projekta priekšfinansējumam 4064,40 euro.

Ņemot vērā, ka Balvu novada pašvaldība vairākkārt ir saņēmusi iedzīvotāju iesniegumus ar lūgumu rast iespēju sakārtot lietusūdeņu drenāžas sistēmas izplūdes vietu Ezera ielā un Balvu novada pašvaldība 13.06.2024. ir saņēmusi p/a “SAN-TEX” iesniegumu lietusūdeņu kolektora pagarināšanai Ezera ielā, Balvos un pievienoto lokāltāmi. Saskaņā ar veikto tirgus izpēti un sastādīto lokāltāmi, izmaksas, lai pagarinātu drenāžas un lietusūdeņu sistēmas kolektoru, sastāda 19184,00 euro, domes sēdē lēma piešķirt finansējumu no Balvu novada pašvaldības 2024.gada pamatbudžeta līdzekļiem 23212,64 euro Balvu pilsētas lietusūdeņu drenāžas sistēmas Ezera ielā kolektora pagarināšanai un izplūdes vietas izbūvei no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem, kas ir ieplānoti Balvu novada pamatbudžetā 2024.gadam.

 • Domes sēdē lēma piedalīties Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.2.1.i. projektā "Pakalpojumu sniegšanas reformas atbalsts", nosakot, ka 30% no Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveides izdevumiem un 50% no Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanas izdevumiem Balvu novada pašvaldība segs no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
 • Sēdē lēma iesniegt projekta pieteikumu “Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība Balvu novadā” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus" 4.3.1.3. pasākumā “Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība”, apstiprinot projekta kopējās izmaksas 287 755,73 euro, t.sk. 223 125,00 euro Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu projektam 64 630,73 euro,  priekšfinansējumu 22 312,50 euro apmērā, nodrošinot pašvaldības papildus finansējumu ārpus projekta izmaksām 25 209,36 euro  apmērā. Projekta apstiprināšanas gadījumā ņemt aizņēmumu Valsts kasē 112 152,59  euro apmērā. Gadījumā, ja Valsts kases aizņēmums netiks piešķirts projektā paredzētajā apjomā, finansējuma daļu, par kuru netiks saņemts Valsts kases aizdevums, paredzēt no pašvaldības budžeta.

 

Domes sēdē apstiprināja valsts mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības autoceļiem (ielām)  izlietojuma plānu 2024. - 2026. gadā.

 • Sēdē lēma ievēlēt Balvu novada domes Finanšu komitejas sastāvā deputātu Jāni Auziņu un ievēlēt Balvu novada domes Attīstības komitejas sastāvā deputātu Jāni Auziņu.
 • Domes sēdē lēma atbrīvot Aleksandru Tihomirovu no Balvu novada Dzīvokļu komisijas locekļa amata ar 2024.gada 30.jūniju, atbrīvot Ligiju Loginu no Balvu novada Dzīvokļu komisijas locekļa amata ar 2024.gada 30.jūniju un atbrīvot Allu Duļko no Balvu novada Dzīvokļu komisijas locekļa amata ar 2024.gada 30.jūniju.
 • Sēdē lēma atbrīvot Loniju Melnaci no Balvu novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja, komisijas locekļa amata ar 2024.gada 30.jūniju, atbrīvot Terēziju Začevu no Dzīvojamo mājas privatizācijas komisijas locekļa amata ar 2024.gada 30.jūniju un ievēlēt ar 2024.gada 1.jūliju Balvu novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā Oļegu Kesku, Aleksandru Sņegovu un par komisijas priekšsēdētāju ievēlēt Sandru Kapteini, un apstiprināja Balvu novada pašvaldības Centrālās administrācijas nekustamā īpašuma speciālisti Terēziju Začevu par Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sekretāri (bez balss tiesībām).
 • Domes sēdē lēma atbrīvot Loniju Melnaci no Balvu novada Zemes lietu un vides jautājumu komisijas locekļa amata ar 2024.gada 30.jūniju, atbrīvot Kristīni Terentjevu no Balvu novada Zemes lietu un vides jautājumu komisijas locekļa amata ar 2024.gada 30.jūniju un apstiprināja Balvu novada pašvaldības Centrālās administrācijas nekustamā īpašuma speciālisti Janu Krilovu par Balvu novada Zemes lietu un vides jautājumu komisijas  sekretāri (bez balss tiesībām).
 • Ņemot vērā, ka Licencēšanas komisija uz 2024.gada 27.jūniju ir četru locekļu sastāvā un Balvu novada domes 2024.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.10/2024 “Balvu novada pašvaldības nolikums” 19.6. apakšpunkts paredz, ka dome no deputātiem, valsts pārvaldes iestāžu pilnvarotiem pārstāvjiem, pašvaldības administrācijas pārstāvjiem un pašvaldības iedzīvotājiem izveido Licencēšanas komisiju 3 trīs locekļu sastāvā, domes sēdē lēma atbrīvot Ivetu Tiltiņu no Licencēšanas komisijas locekļa amata.
 • Ņemot vērā, ka Balvu novada domes 2024.gada 23.maija saistošie noteikumi Nr.10/2024 “Balvu novada pašvaldības nolikums” neparedz Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas izveidošanu, sēdē lēma izbeigt Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas darbību.
 • Ņemot vērā, ka Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisija ir 7 locekļu sastāvā un Balvu novada domes 2024.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.10/2024 “Balvu novada pašvaldības nolikums” 19.10. apakšpunkts paredz, ka dome no deputātiem, valsts pārvaldes iestāžu pilnvarotiem pārstāvjiem, pašvaldības administrācijas pārstāvjiem un pašvaldības iedzīvotājiem izveido Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisiju piecu locekļu sastāvā, domes sēdē lēma atbrīvot Janu Krilovu no Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas locekļa amata, atbrīvot Inesi Pravu no Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas locekļa amata un apstiprināja Balvu novada pašvaldības Centrālās administrācijas nekustamā īpašuma speciālisti Janu Krilovu par Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sekretāri (bez balss tiesībām).
 • Ņemot vērā, ka Administratīvā komisija ir 6 locekļu sastāvā un Balvu novada domes 2024.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.10/2024 “Balvu novada pašvaldības nolikums” 19.1. apakšpunkts paredz, ka dome no deputātiem, valsts pārvaldes iestāžu pilnvarotiem pārstāvjiem, pašvaldības administrācijas pārstāvjiem un pašvaldības iedzīvotājiem izveido Administratīvo komisiju piecu locekļu sastāvā, domes sēdē lēma atbrīvot Rudīti Krūmiņu no Administratīvās komisijas locekļa amata.
 • Ņemot vērā, ka Iepirkumu komisija ir 6 locekļu sastāvā un Balvu novada domes 2024.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.10/2024 “Balvu novada pašvaldības nolikums” 19.5. apakšpunkts paredz, ka dome no deputātiem, valsts pārvaldes iestāžu pilnvarotiem pārstāvjiem, pašvaldības administrācijas pārstāvjiem un pašvaldības iedzīvotājiem izveido Iepirkumu komisiju četru locekļu sastāvā, sēdē lēma atbrīvot Aleksandru Sņegovu no Iepirkumu komisijas locekļa amata un atbrīvot Andri Bačuku no Iepirkumu komisijas locekļa amata.
 • Ņemot vērā, ka Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija uz 2024.gada 27.jūniju ir pieci locekļu sastāvā un Balvu novada domes 2024.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.10/2024 “Balvu novada pašvaldības nolikums” 19.2. apakšpunkts paredz, ka dome no deputātiem, valsts pārvaldes iestāžu pilnvarotiem pārstāvjiem, pašvaldības administrācijas pārstāvjiem un pašvaldības iedzīvotājiem izveido Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju 3 trīs locekļu sastāvā, domes sēdē lēma atbrīvot Ritu Kravali no Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas locekļa amata un atbrīvot Juri Annuškānu no Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas locekļa amata.
 • Ņemot vērā, ka Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisija ir 8 locekļu sastāvā un Balvu novada domes 2024.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.10/2024 “Balvu novada pašvaldības nolikums” 19.9. apakšpunkts paredz, ka dome no deputātiem, valsts pārvaldes iestāžu pilnvarotiem pārstāvjiem, pašvaldības administrācijas pārstāvjiem un pašvaldības iedzīvotājiem izveido Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisiju piecu locekļu sastāvā, sēdē lēma atbrīvot Tamāru Locāni no Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas locekļa amata un atbrīvot Intu Kaļvu no Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas locekļa amata.
 • Ņemot vērā, ka Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija ir piecu locekļu sastāvā un Balvu novada domes 2024.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.10/2024 “Balvu novada pašvaldības nolikums” 19.3. apakšpunkts paredz, ka dome no deputātiem, valsts pārvaldes iestāžu pilnvarotiem pārstāvjiem, pašvaldības administrācijas pārstāvjiem un pašvaldības iedzīvotājiem izveido Mantas novērtēšanas un izsoļu komisiju četru locekļu sastāvā, domes sēdē lēma atbrīvot Artu Ķerģi no Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas locekļa amata un apstiprināja Balvu novada pašvaldības Centrālās administrācijas nekustamā īpašuma speciālisti Artu Ķerģi par Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sekretāri (bez balss tiesībām).
 • Domes sēdē ievēlēja Balvu novada Ētikas komisijas sastāvā Ligiju Loginu.

Ņemot vērā, ka Balvu novada dome 2024.gada 22.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.56 “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu “Baltinavas apvienības pārvalde”, “Balvu apvienības pārvalde”, “Rugāju apvienības pārvalde” un “Viļakas apvienības pārvalde” izveidošanu”, ar kuru ir nolemts apvienojot Balvu pilsētas pārvaldi, Balvu, Bērzkalnes, Kubulu, Kupravas un Vīksnas pagasta pārvaldes izveidot Balvu apvienības pārvaldi ar 2024.gada 1.jūliju, un Balvu novada pašvaldības izpilddirektora izsniegto Uzteikumu Balvu pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Ķerānam par 2009.gada 31.jūlijā noslēgtā Darba līguma Nr. 20 izbeigšanu ar 2024.gada 10.septembri (pēdējā darba diena), un Andra Ķerāna 2024.gada 19.jūnijā iesniegto iesniegumu Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram, kurā informē, ka darba tiesiskās attiecības vēlas pārtraukt ar 2024. gada 10. jūliju, domes sēdē lēma atbrīvot Andri Ķerānu no Balvu pagasta pārvaldes vadītāja amata ar 2024.gada 10.jūliju (pēdējā darba diena).

Ņemot vērā, ka Balvu novada dome 2024.gada 28.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.131 “Par Balvu novada kultūras iestāžu tīkla reorganizēšanu”, ar kuru ir nolemts likvidēt iestādi “Rubeņu Tautas nams” nododot tās realizēto pārvaldes uzdevumu un funkcijas  iestādei “Balvu Kultūras un atpūtas centrs” ar 2024.gada 1.jūliju un Balvu novada pašvaldības izpilddirektora izsniegto Uzteikumu Rubeņu Tautas nama vadītājai Sarmītei Gorbānei par 2021.gada 30.decembrī noslēgtā darba līguma izbeigšanu ar 2024.gada 12.jūliju (pēdējā darba diena), domes sēdē lēma atbrīvot Sarmīti Gorbāni no Rubeņu Tautas nama vadītājas amata ar 2024.gada 12.jūliju (pēdējā darba diena).

Ņemot vērā, ka Balvu novada dome 2024.gada 28.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.131 “Par Balvu novada kultūras iestāžu tīkla reorganizēšanu”, ar kuru ir nolemts likvidēt iestādi “Tilžas Kultūras un vēstures nams” pievienojot to iestādei “Balvu novada Kultūras pārvalde” ar 2024.gada 1.jūliju, domes sēdē lēma atbrīvot Daigu Lukjanovu no Tilžas Kultūras un vēstures nama vadītājas amata ar 2024.gada 9.jūliju (pēdējā darba diena). Daiga turpinās darbu kā Balvu novada Kultūras pārvaldes Tilžas Kultūras un vēstures nama vadītāja sākot ar 2024.gada 10.jūliju.

Ņemot vērā, ka Balvu novada dome 2024.gada 28.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.131 “Par Balvu novada kultūras iestāžu tīkla reorganizēšanu”, ar kuru ir nolemts likvidēt iestādi “Vectilžas Sporta un atpūtas centrs” nododot to realizētos pārvaldes uzdevumus un funkcijas iestādei “Balvu novada Kultūras pārvalde” ar 2024.gada 1.jūliju, sēdē lēma atbrīvot Marutu Aruli no Vectilžas Sporta un atpūtas centra vadītājas amata ar 2024.gada 9.jūliju (pēdējā darba diena). Maruta turpinās darbu kā Balvu novada Kultūras pārvaldes kultūras darba organizators Vectilžā sākot ar 2024.gada 10.jūliju.

Ņemot vērā, ka Balvu novada dome 2024.gada 28.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.131 “Par Balvu novada kultūras iestāžu tīkla reorganizēšanu”, ar kuru ir nolemts likvidēt iestādi “Naudaskalna Tautas nams” pievienojot to iestādei “Balvu novada Kultūras pārvalde” ar 2024.gada 1.jūliju, domes sēdē lēma atbrīvot Ainu Bisenieci no Naudaskalna Tautas nama vadītājas amata ar 2024.gada 9.jūliju (pēdējā darba diena). Aina turpinās darbu kā Balvu novada Kultūras pārvaldes Naudaskalna Tautas nama vadītāja sākot ar 2024.gada 10.jūliju.

Ņemot vērā, ka Balvu novada dome 2024.gada 28.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.131 “Par Balvu novada kultūras iestāžu tīkla reorganizēšanu”, ar kuru ir nolemts likvidēt iestādi “Baltinavas Kultūras nams” pievienojot to iestādei “Balvu novada Kultūras pārvalde” ar 2024.gada 1.jūliju, sēdē lēma atbrīvot Lidiju Ločmeli no Baltinavas Kultūras nama vadītājas amata ar 2024.gada 9.jūliju (pēdējā darba diena). Lidija turpinās darbu kā Balvu novada Kultūras pārvaldes Baltinavas Kultūras nama vadītāja sākot ar 2024.gada 10.jūliju.

Ņemot vērā, ka Balvu novada dome 2024.gada 28.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.131 “Par Balvu novada kultūras iestāžu tīkla reorganizēšanu”, ar kuru ir nolemts likvidēt iestādi “Medņevas tautas nams” pievienojot to iestādei “Balvu novada Kultūras pārvalde” ar 2024.gada 1.jūliju, domes sēdē lēma atbrīvot Skaidrīti Šaicāni no Medņevas Tautas nama vadītājas amata ar 2024.gada 9.jūliju (pēdējā darba diena). Skaidrīte turpinās darbu kā Balvu novada Kultūras pārvaldes Medņevas Tautas nama vadītāja sākot ar 2024.gada 10.jūliju.

Ņemot vērā, ka Balvu novada dome 2024.gada 28.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.131 “Par Balvu novada kultūras iestāžu tīkla reorganizēšanu”, ar kuru ir nolemts likvidēt iestādi “Briežuciema Tautas nams” pievienojot to iestādei “Balvu novada Kultūras pārvalde” ar 2024.gada 1.jūliju, sēdē lēma atbrīvot Zitu Mežali no Briežuciema Tautas nama vadītājas amata ar 2024.gada 9.jūliju (pēdējā darba diena). Zita turpinās darbu kā Balvu novada Kultūras pārvaldes Briežuciema Tautas nama vadītāja sākot ar 2024.gada 10.jūliju.

Ņemot vērā, kā Balvu novada dome 2024.gada 28.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.131 “Par Balvu novada kultūras iestāžu tīkla reorganizēšanu”, ar kuru ir nolemts likvidēt iestādi “Bērzpils Saieta nams” pievienojot to iestādei “Balvu novada Kultūras pārvalde” ar 2024.gada 1.jūliju, domes sēdē lēma atbrīvot Ivetu Raciborsku no Bērzpils Saieta nama vadītājas amata ar 2024.gada 9.jūliju (pēdējā darba diena). Iveta turpinās darbu kā Balvu novada Kultūras pārvaldes Bērzpils Saieta nama vadītāja sākot ar 2024.gada 10.jūliju.

Ņemot vērā, ka Balvu novada dome 2024.gada 28.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.131 “Par Balvu novada kultūras iestāžu tīkla reorganizēšanu”, ar kuru ir nolemts likvidēt iestādi “Kubulu Kultūras nams” pievienojot to iestādei “Balvu novada Kultūras pārvalde” ar 2024.gada 1.jūliju, sēdē lēma atbrīvot Lauru Zujāni no Kubulu Kultūras nama vadītājas amata ar 2024.gada 9.jūliju (pēdējā darba diena). Laura turpinās darbu kā Balvu novada Kultūras pārvaldes Kubulu Kultūras nama vadītāja sākot ar 2024.gada 10.jūliju.

Ņemot vērā, ka Balvu novada dome 2024.gada 28.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.131 “Par Balvu novada kultūras iestāžu tīkla reorganizēšanu”, ar kuru ir nolemts likvidēt iestādi “Rugāju Tautas nams” pievienojot to iestādei “Balvu novada Kultūras pārvalde” ar 2024.gada 1.jūliju, domes sēdē lēma atbrīvot Guntu Grigāni no Rugāju Tautas nama vadītājas amata ar 2024.gada 9.jūliju (pēdējā darba diena). Gunta turpinās darbu kā Balvu novada Kultūras pārvaldes Rugāju Tautas nama vadītāja sākot ar 2024.gada 10.jūliju.

Ņemot vērā, ka Balvu novada dome 2024.gada 28.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.131 “Par Balvu novada kultūras iestāžu tīkla reorganizēšanu”, ar kuru ir nolemts likvidēt iestādi “Lazdukalna Saieta nams” pievienojot to iestādei “Balvu novada Kultūras pārvalde” ar 2024.gada 1.jūliju, sēdē lēma atbrīvot Antru Leoni no Lazdukalna Saieta nama vadītājas amata ar 2024.gada 9.jūliju (pēdējā darba diena). Antra turpinās darbu kā Balvu novada Kultūras pārvaldes Lazdukalna Saieta nama vadītāja sākot ar 2024.gada 10.jūliju

Ņemot vērā, ka Balvu novada dome 2024.gada 28.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.131 “Par Balvu novada kultūras iestāžu tīkla reorganizēšanu”, ar kuru ir nolemts likvidēt iestādi “Žīguru kultūras nams” pievienojot to iestādei “Balvu novada Kultūras pārvalde” ar 2024.gada 1.jūliju, domes sēdē lēma atbrīvot Mariju Bukovsku no Žīguru Kultūras nama vadītājas amata ar 2024.gada 9.jūliju (pēdējā darba diena). Marija turpinās darbu kā Balvu novada Kultūras pārvaldes Žīguru Kultūras nama vadītāja sākot ar 2024.gada 10.jūliju.

Ņemot vērā, ka Balvu novada dome 2024.gada 28.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.131 “Par Balvu novada kultūras iestāžu tīkla reorganizēšanu”, ar kuru ir nolemts likvidēt iestādi “Rugāju muzejs” nododot tās realizēto pārvaldes uzdevumu un funkcijas  iestādei “Balvu novada Kultūras pārvaldei” ar 2024.gada 1.jūliju, sēdē lēma atbrīvot Velgu Vīcupu no Rugāju muzeja vadītājas amata ar 2024.gada 9.jūliju (pēdējā darba diena). Velga turpinās darbu kā Balvu novada Kultūras pārvaldes muzeja jomas speciālists sākot ar 2024.gada 10.jūliju.

Ņemot vērā, ka Balvu novada dome 2024.gada 28.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.131 “Par Balvu novada kultūras iestāžu tīkla reorganizēšanu”, ar kuru ir nolemts likvidēt iestādi “Krišjāņu Tautas nams” pievienojot to iestādei “Balvu novada Kultūras pārvalde” ar 2024.gada 1.jūliju, domes sēdē lēma atbrīvot Inesi Kalniņu no Krišjāņu Tautas nama vadītājas amata ar 2024.gada 23.jūliju (pēdējā darba diena). Balvu novada pašvaldības izpilddirektors Krišjāņu Tautas nama vadītājai Inesei Kalniņai ir izsniedzis Uzteikumu par 2021.gada 30.decembrī noslēgtā darba līguma izbeigšanu ar nosacījumu, ar kuru I.Kalniņai ir piedāvāti darba līguma grozījumi (pārjaunojuma līgums par Krišjāņu Tautas nama vadītāja pienākumu pildīšanu Balvu novada Kultūras pārvaldē) un arī paziņots, ka gadījumā, ja viņa nepiekritīs turpināt darba tiesiskās attiecības atbilstoši piedāvātajiem darba līguma grozījumiem, darba tiesiskās attiecības tiks izbeigtas 2024.gada 23.jūlijā, izmaksājot likumdošanā paredzēto atlaišanas pabalstu un kompensāciju par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu.

Ņemot vērā, ka Balvu novada dome 2024.gada 28.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.131 “Par Balvu novada kultūras iestāžu tīkla reorganizēšanu”, ar kuru ir nolemts likvidēt iestādi “Lazdulejas Saieta nams” nododot tās realizēto pārvaldes uzdevumu un funkcijas  iestādei “Balvu novada Kultūras pārvalde” ar 2024.gada 1.jūliju, domes sēdē lēma atbrīvot Dainu Loginu no Lazdulejas Saieta nama vadītājas amata ar 2024.gada 9.jūliju (pēdējā darba diena).

Domes sēdē lēma izteikt ar Balvu novada domes 2023. gada 23.februāra lēmumu “Par Balvu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” apstiprināto Teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevumu “Balvu novada teritorijas plānojuma izstrādei” 2.5 punktu šādā redakcijā: “2.5. Novērtējot Balvu novada atsevišķo teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu regulējumu, izstrādāt visam novadam vienotu funkcionālā zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu priekšlikumu, balstoties uz normatīvo regulējumu, speciālistu apkopoto informāciju un, nepieciešamības gadījumā, iesaistīto sabiedrības, valsts institūciju un pašvaldības darbinieku priekšlikumiem. Noteikt un attēlot grafiskajā daļā teritorijas ar īpašiem nosacījumiem, tai skaitā nosacījumus teritorijas līdzsvarotai attīstībai – energoefektīvas apbūves plānošanai un klimatneitralitātes mērķu īstenošanai, novada “zaļā tīklojuma” un publiskās ārtelpas nodrošināšanai, vides kvalitātes saglabāšanai un uzlabošanai.” un apstiprināja Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Agati Vanagu par Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju.

Domes  sēdē lēma izdarīt grozījumus 2023.gada 23.novembra Balvu novada domes lēmumā Nr. 612 “Par Balvu novada pašvaldības ceļu un ielu atjaunošanas prioritāšu apstiprināšanu”.

Sēdē atbalstīja šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidi Viļakas pilsētas administratīvajā teritorijā Tautas ielā 3A, Viļakā,  lai varētu piedāvāt Balvu novada privātpersonām un juridiskām personām EKO laukuma pakalpojumus, kas nodrošinātu:

 • novada iedzīvotājiem papildus iespēju nodot noteikta veida iepakojumus, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, sadzīvē radušos bīstamos atkritumus, videi kaitīgās preces un par zemāku maksu lielgabarīta, būvgružu un dārza un parku atkritumus, kā arī izmantot citus EKO laukuma pakalpojumus, tādā veidā dodot iespēju samazināt maksājumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu,
 • ZAAO speciālista, kura darba vietu plānojam izveidot Viļakas pilsētā, konsultācijas par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem un to izmantošanas priekšrocībām,
 • izmantot dažāda veida ZAAO piedāvātās akcijas.

Sēdē lēma piešķirt Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu - vienu kalendāro nedēļu no 2024. gada 4. jūlija līdz 2024. gada 10. jūlijam par nostrādāto laika periodu no 2022.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 30.jūnijam, papildatvaļinājumu, ja aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem 2024.gada 11. jūlijā, papildatvaļinājumu no 2024. gada 15. jūlija līdz 2024. gada 16. jūlijam, no 2024. gada 23. jūlija līdz 2024. gada 25. jūlijam, no 2024. gada 29. jūlija līdz 2024. gada 1. augustam un 2024. gada 5. augustā par nostrādāto laika periodu no 2022.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 30.jūnijam.

 

 • Domes sēdē apstiprināja SIA “Austrumu mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu par Balvu novada Vecumu pagasta nekustamā īpašuma “Bērzīši” zemes vienības 15,0 ha platībā sadali divās daļās 2,0 ha un 13,0 ha platībā.
 • Sēdē apstiprināja SIA “Alūksnes projekti” izstrādāto zemes ierīcības projektu par Balvu novada Balvu pagasta nekustamā īpašuma “Putnēni” zemes vienības un Balvu pagasta nekustamā īpašuma “Dūjiņas” zemes vienības robežu pārkārtošanai.
 • Domes sēdē apstiprināja SIA “Lauku zemju inženieri” izstrādāto zemes ierīcības projektu par Balvu novada Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma “Kotiņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64,1 platībā sadali 2 divās daļās 4,0 ha un 60,1 ha platībā.
 • Sēdē apstiprināja SIA “Lauku zemju inženieri” izstrādāto zemes ierīcības projektu par Balvu novada Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma “Rožukalns” zemes vienības 6,5 platībā sadali divās daļās 1,6 ha un 4,9 ha platībā.
 • Domes sēdē apstiprināja SIA “Lauku zemju inženieri” izstrādāto zemes ierīcības projektu par Balvu novada Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma “Dekšņi” zemes vienības 7,2 platībā sadali 2 divās daļās 6,9 ha un 0,3 ha platībā.
 • Sēdē lēma izdarīt grozījumus Balvu novada domes 2023. gada 28. decembra lēmumā Nr. 658 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Briežuciema pagasta nekustamā īpašuma “Molenīki” zemes vienības sadalei”, lēmuma 2. un 3. punktu izsakot jaunā redakcijā: “2. Zemes vienību Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 3852 005 0188, ar platību 0,7 ha, saglabāt nekustamā īpašuma “Molenīki” ar kadastra numuru 3852 005 0103, sastāvā Zemesgabalam un ēkām uz tā saglabāt adresi: "Molenīki", Brieksīne, Briežuciema pag., Balvu nov., LV-4567. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).” “Zemes vienību Nr. 2 ar kadastra apzīmējumu 3852 005 0189, ar platību 8,9 ha, izveidot kā jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu “Strautiņi“. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).”
 • Domes sēdē apstiprināja SIA “Lauku zemju inženieri” izstrādāto zemes ierīcības projektu par Balvu novada Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma “Miškurdava zemes vienības 20,6 platībā, sadali divās daļās 20,6 ha un 0,2 ha platībā.
 • Sēdē apstiprināja SIA “LAUKU MĒRNIEKS” izstrādāto zemes ierīcības projektu par Balvu novada Bērzkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Kenti” zemes vienības 14,14 ha platībā, sadali divās daļās 9,31 ha un 4,83 ha platībā.
 • Domes sēde lēma atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību Kubulu pagastā 1,62 ha platībā, kā zemes starpgabalu.
 • Sēdē lēma atzīt arī par Balvu novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību Baltinavas pagastā ar 0,0476 ha platībā, kā zemes starpgabalu.
 • Domes sēdē lēma nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu Balvu novada pašvaldībai piederošajā zemes vienībā Ezera ielā 17, Balvos, par labu nekustamajam īpašumam Ezera iela 15, Balvos, piešķirot tiesību uz braucamo ceļu 27 m garā posmā, ne mazāk kā 5,5 m platumā, 149 m2 platībā.
 • Sēdē lēma atsavināt atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Lazdukalniņš”, Vīksnas pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības (starpgabala) 0,8765 ha platībā, samazinot iepriekš noteikto izsoles sākuma cenu – 2080,00 euro par 10% un apstiprinot nekustamā īpašuma atkārtotas izsoles sākumcenu – 1872,00 euro un atkārtotas izsoles noteikumu projektu.
 • Domes sēdē lēma piešķirt nosaukumu “Buki” nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā un nodot atsavināšanai minēto nekustamo, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,4 ha platībā.
 • Sēdē lēma atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekritīgu starpgabalu zemes vienību Vectilžas pagastā  0,5 ha platībā un piešķirt nosaukumu “Ūpji”, un nodot atsavināšanai minēto nekustamo īpašumu 0,5 ha platībā.
 • Domes sēdē lēma pārkārtot Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes robežas, precizējot platību zemes vienībām: 1.1. zemes vienībai no 0,1 ha uz 0,18 ha; 1.2. zemes vienībai no 4,1 ha uz 4,02 ha, un nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Škapari”, Rugāju pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības  0,18 ha platībā.
 • Sēdē lēma sadalīt Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Balvu pilsētā  0,1442 ha kopplatībā, divās zemes vienībās:  zemes vienība 0,1222 ha platībā  un zemes vienība 0,0220 ha platībā, no zemes vienības 0,0220 ha platībā izveidot jaunu īpašumu, pieķirt adresi Pilsoņu iela 13A, Balvi, Balvu nov., LV-4501, un nodot atsavināšanai minēto nekustamo īpašumu 0,0220 ha platībā.
 • Domes sēdē lēma  atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekritīgu starpgabalu zemes vienību Vectilžas pagastā  1,0 ha platībā un piešķirt nosaukumu “Zvirbuļi”, un nodot atsavināšanai minēto nekustamo īpašumu 1,0 ha platībā.
 • Sēdē lēma izdarīt grozījumus Viļakas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumā “Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā un platību precizēšanu”, izslēdzot no lēmuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 010 0040 un 3878 010 0051, kā arī izdarīt grozījumus Viļakas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumā “Par grozījumiem lēmumā, zemes vienību noteikšanu kā zemes starpgabals un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajā zemē” (sēdes protokols Nr.19, 31.&), izslēdzot no lēmuma 1.1.punkta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3878 010 0051 un izslēdzot no lēmuma 1.2.punkta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3878 010 0040, atzina par Balvu novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību Susāju pagastā ar kadastra apzīmējumu 3878 010 0040, 14,852 ha platībā un pievienoja to Balvu novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam “Pakalnieši” Susāju pagastā un nodeva atsavināšanai minēto nekustamo īpašumu 24,2181 ha kopplatībā, kas sastāv no zemes vienības 9,3661 ha platībā un 14,852 ha platībā.
 • Domes sēdē lēma piešķirt adresi “Verpuļeva 143”, Verpuļeva, Balvu pag., Balvu nov., LV-4501 apbūvei paredzētai zemes vienībai Balvu pagastā un nodot atsavināšanai  minēto nekustamo īpašumu, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,08 ha platībā.
 • Sēdē lēma nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Raspodiņi” Bērzkalnes pagastā 5,20 ha kopplatībā, kas sastāv no zemes vienības 1,6 ha platībā, 0,6 ha platībā, un 3,0 ha platībā.

Domes sēdē lēma pagarināt 2016. gada 27. jūnijā noslēgto Nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar fizisku personu par  telpas – garāžas Nr. 8 Ezera iela 37B k-11, Ezera ielā 37B, Balvos, 18,6 m2 platībā, mašīnas novietošanai uz 5 pieciem gadiem, nomas maksai paliekot nemainīgai 0,79 EUR/m2 mēnesī bez PVN.

Sēdē lēma nodot iznomāšanai Balvu novada pašvaldībai piekrītošas, neapbūvētas zemes vienības:

 

 • zemes vienības daļu 1,60 ha platībā, kas atrodas Tilžas pagastā, nosakot izsoles sākuma nomas maksu gadā bez PVN 118,00 euro;
 • zemes vienību 0,70 ha platībā, kas atrodas Tilžas pagastā, nosakot izsoles sākuma nomas maksu gadā bez PVN 43,00 euro;
 • zemes vienību 3,5625 ha platībā, kas atrodas Susāju pagastā, nosakot izsoles sākuma nomas maksu gadā bez PVN 264,00 euro.

Domes sēdē apstiprināja rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesību izsoles rezultātus, iedalot limitu 2024.gadam – vienu zivju murdu no kopējā Kalņa ezera zivju tīkla limita, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 30 metru tīklu garuma limitam, trim fiziskām personām, apstiprinot  rūpnieciskās zvejas nomas maksu  9,96 euro gadā, rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesību līgumu slēdzot uz vienu gadu.

Sēdē apstiprināja nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagastā, kas sastāv no trīs istabu dzīvokļa 68,5 m2 platībā un kopīpašuma  6530/145450 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes atbilstoši domājamām daļām 0,0144 ha platībā, izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju fizisku personu, kura iegādājās augstāk minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu 4200,00 euro.

Domes sēdē apstiprināja nekustamā īpašuma “Kudrevas lauks”, Šķilbēnu pagastā, kas sastāv no zemes vienības 1,27 ha platībā, izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju fizisku personu,  kura iegādājās augstāk minēto nekustamo īpašumu par nosacīto cenu 5100,00 euro.

Sēdē apstiprināja nekustamā īpašuma “Sala”, Lazdulejas pagastā, kas sastāv no zemes vienības 1,02 ha platībā, izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju juridisku personu, kura iegādājās augstāk minēto nekustamo īpašumu par nosacīto cenu 2200,00 euro.

UZZIŅAI:

Sīkāk ar domes lēmumiem (trīs darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas) var iepazīties Balvu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.balvi.lv sadaļā Pašvaldība/Dome/Domes sēdes. Šajā sadaļā pieejami arī Balvu novada domes sēžu video un audio  ieraksti.

Atgādinām, ka domes sēdes ir iespējams vērot arī tiešraidē Balvu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.balvi.lv