Iedzīvotājiem Pašvaldība
Balvu novada teritorijā netiek paplašināta dabas lieguma “Lubāna mitrājs” teritorija

Balvu novada domes un pašvaldības pārstāvji 28.martā tikās ar SIA “Enviroprojekts” un Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem, lai pārrunātu un precizētu plānu pēc notikušajām īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna 2023.-2035.gadam sabiedriskajām apspriešanām. Arī pašvaldība bija iesniegusi vairākus ierosinājumus.

Kad pašvaldība saņems sagatavotos atzinumus, pirms galīgā lēmuma pieņemšanas aprīlī tiks organizēta Balvu novada domes Tautsaimniecības un vides jautājumu komitejas izbraukuma sēde Bērzpilī, par ko informēsim iedzīvotājus. Lūgums sekot līdzi informācijai!

Dabas liegums “Lubāna mitrājs” ir lielākais iekšzemes mitrājs Latvijā, lai nodrošinātu lielākā  ezera, purvu, meža masīvu un mitrāju aizsardzību ap Lubāna ezeru. Dabas aizsardzības pārvalde vēlējās ievērojami paplašināt tā teritoriju, taču ekonomiskās intereses uzvarējušas, jo saņemtas daudzas zemju īpašnieku un pašvaldību pretenzijas, tāpēc dabas aizsardzības plāni tādā apjomā tomēr netiks īstenoti. 

Latgales Reģionālās Televīzijas sižets “Iebilst Lubāna mitrāja dabas aizsardzības plānam”

Iluta Jaunžeikare

Nodaļas vadītāja
iluta.jaunzeikare [at] balvi.lv

Kristiāns Bokta

Vecākais sabiedrisko attiecību speciālists
kristians.bokta [at] balvi.lv