Pašvaldība
Domes sēde

23.martā notika kārtējā Balvu novada domes sēde, kuras darba kārtībā deputāti izskatīja 63 jautājumus.

Domes sēdē tika apstiprināts Sociālās pārvaldes nolikums, kas nosaka pārvaldes tiesisko statusu, darbības mērķi, uzdevumus, tiesības un pienākumus, struktūru un darba organizāciju.

Saistībā ar p/a “SAN- TEX” reorganizāciju, kas paredz, ka daļu no iepriekšējām aģentūras funkcijām pārņems Balvu pilsētas pārvalde, tika apstiprināts jaunais Balvu pilsētas pārvaldes nolikums, kas stāsies spēkā ar 2023.gada 1.maiju.

Izdarīja grozījumus Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa”  nolikumā, izsakot nolikuma 10.punktu šādā redakcijā:  “10. Iestāde īsteno šādas licencētas izglītības programmas: vispārējās pirmsskolas izglītības programma, izglītības programmas kods 01011111; speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem, izglītības programmas kods 01015711.”

Pieņēma saistošo noteikumu Nr.___/2023 “Grozījumi Balvu novada domes 2022.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.34/2022 “Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” nolikums”” projektu. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt pašvaldības aģentūras “SAN – TEX” nolikuma atbilstību Balvu novada domes 2022.gada 22.decembra domes lēmumam “Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” reorganizāciju”. Minētais lēmums paredz reorganizēt  Balvu novada pašvaldības aģentūru “SAN-TEX” (tālāk – Aģentūra), nododot Aģentūras struktūrvienību “Apzaļumošanas un labiekārtošanas nozare” un ar to saistītās funkcijas, mantu, finansējumu, tiesības un saistības Balvu pilsētas pārvaldei. Samazinoties Aģentūras funkciju apmēram, ir nepieciešams veikt izmaiņas tās nolikumā. Ņemot vērā  Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, kurš nosaka, ka pašvaldības aģentūra ir pašvaldības izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir noteikta kompetence pakalpojumu sniegšanas jomā un apstākli, ka Aģentūras nolikums ir apstiprināts kā saistošie noteikumi, tad arī nolikuma grozījumiem ir jābūt sasitošo noteikumu formā.

Pieņēma saistošo noteikumu Nr.___/2023 “Grozījumi Balvu novada domes 2022.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2022 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā”” projektu. Balvu novada domes 2022.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.5/2022 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā”” 5. punkts nosaka, ka Balvu novada administratīvā teritorijā ir divas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonas: A zona – Balvu pilsētas, Balvu pagasta, Bērzkalnes pagasts, Bērzpils pagasta, Briežuciema pagasta, Krišjāņu pagasta, Kubulu pagasta, Lazdulejas pagasta, Tilžas pagasta, Vectilžas pagasta, Vīksnas pagasta administratīvā teritorija; B zona – Baltinavas pagasta, Kupravas pagasta, Lazdukalna pagasta, Medņevas pagasta, Rugāju pagasta, Susāju pagasta, Šķilbēnu pagasta, Vecumu pagasta, Viļakas pilsētas, Žīguru pagasta administratīvā teritorija. Šāds sadalījums zonās bija nepieciešams, jo 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas rezultātā apvienojoties Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadiem vienā kopīgā novadā izveidojās situācija, ka viena novada teritorijā bija divi dažādi uzņēmumi, kas nodrošina sadzīves atkritumu apsaimniekošanu: A zonā SIA “Pilsētvides serviss”; B zonā SIA “ZAAO”.  Šobrīd, Balvu novada pašvaldībai ir noslēgti 4 līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu; 1 līgums attiecībā uz A zonu (spēkā līdz 2023. gada 22. maijam); 3 – attiecībā uz B zonu. 2023.gada 26.janvāra sēdē Balvu novada dome pieņēma lēmumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu  sniegšanu Balvu novada administratīvajā teritorijā”. Šajā lēmumā tika nolemts slēgt līgumu ar SIA “ZAAO” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, paredzot, ka, sākot ar 2023. gada 23. maiju, SIA “ZAAO” nodrošina sadzīves atkritumu un mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Balvu novada pašvaldības administratīvā teritorijā esošajā A sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, kas sastāv no Balvu pilsētas, Balvu pagasta, Bērzkalnes pagasts, Bērzpils pagasta, Briežuciema pagasta, Krišjāņu pagasta, Kubulu pagasta, Lazdulejas pagasta, Tilžas pagasta, Vectilžas pagasta, Vīksnas pagasta administratīvās teritorijas. Iepriekš minētais domes lēmums citastarpā tika pieņemts, ņemot vērā, ka Balvu novada pašvaldība jau ilgstoši ir SIA “ZAAO” dalībniece, SIA “ZAAO” 2022. gadā ir veikts pašvaldību līdzdalības izvērtējums un konstatēts, ka SIA “ZAAO” komercdarbība ne tikai atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantam, bet arī ir pamatota no ekonomiskā viedokļa un atbilst konkurenci regulējošajiem tiesību aktiem, turklāt jau šobrīd SIA “ZAAO” sniedz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus daļā Balvu novada administratīvās teritorijas (B atkritumu apsaimniekošanas zona), secināms, ka pie konkrētajiem apstākļiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas tiesības A atkritumu apsaimniekošanas zonā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 4. panta trešo daļu, būtu piešķiramas SIA “ZAAO”, nerīkojot iepirkuma procedūru. Ievērojot iepriekš minēto, secināms, kā pēc 2023.gada 23.maija visā Balvu novada administratīvajā teritorijā būs viens sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums/komersants. Ņemot vērā Balvu novada pašvaldības administratīvās teritorijas platību, iedzīvotāju un atkritumu radītāju skaitu un blīvumu, kā arī kopējo pašvaldības teritorijā esošo situāciju atkritumu apsaimniekošanas jomā, 2023. gada 26. janvāra sēdē Balvu novada dome pieņēma lēmumu, ka Balvu novada administratīvās teritorijas dalīšana vairākās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās nav vērtējama kā lietderīga un racionāla. Ja šādu atkritumu apsaimniekošanas zonu apvienošanu neveic, tad tas rada nevajadzīgu administratīvu slodzi jaunu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēgšanas procesā pēc esošo līgumu darbības beigām.

Pieņēma saistošo noteikumu Nr.___/2023 “Grozījumi Balvu novada domes 2022.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36/2022 “Par Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” sniegto pakalpojumu cenrādi”” projektu. Pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” sniegtajiem pakalpojumiem tiek mainīti tarifi.  Izmaiņas saistītas ar dažādu izdevumu palielinājumu. Atbilstoši likumdošanai izmaiņas ir  jāiekļauj iestādes cenrādī saistošo noteikumu formā. Noteikumos tiek mainīti pielikumi. Tāpat ir nepieciešamība veikt tehnisku labojumu saistošo 6.punktā par maksājumu pieņemšanas adresi. Tā tiek precizēta atbilstoši esošajai situācijai.

Apstiprināja Balvu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikumu, kas paredz, ka pretendents līdz kārtējā gada 30.aprīlim iesniedz Izglītības pārvaldei konkursa pieteikumu.

Domes sēdē noteica Balvu muižas apbūves un tai pieguļošo teritoriju apstādījumu un publisko ārtelpu attīstības tematiskā plānojuma redakcijas publiskās apspriešanas termiņu piecas nedēļas un publiskās apspriešanas laikā organizēt sabiedrisko apspriedi.

Lēma par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Susāju, Vīksnas, Medņevas, Briežuciema, Rugāju, Lazdukalna un Šķilbēnu pagastu nekustamajiem īpašumiem.

Atzina Vīksnas pagasta nekustamā īpašuma “Gurķīši 1” kopplatībā 10,75 ha (no tiem meža platība ir 4,85 ha) mežaudzes vērtību 673,00 euro, Balvu pagasta nekustamā īpašuma “Ozolsalas mežs” kopplatībā 6,18 ha (no tiem meža platība ir 6,11 ha) mežaudzes vērtību 2637,00 euro, Tilžas pagasta nekustamā īpašuma “Doņikovas lauki” kopplatībā 20,92 ha (no tiem meža platība ir 10,72 ha) mežaudzes vērtību 3576,00 euro, Lazdulejas pagasta nekustamā īpašuma “Lāči” kopplatībā 5,84 ha (no tiem meža platība ir 0,4 ha) mežaudzes vērtību 190,00 euro, Tilžas pagasta nekustamā īpašuma “Rutkovas purvs” kopplatībā 27,54 ha (no tiem meža platība ir 27,54 ha) mežaudzes vērtību 12951,00 euro.

Nodeva medību tiesības Mednieku un makšķernieku klubam “Bebrītis” ar medību nomas tiesību kopējo platību 170,6128 ha, nosakot medību tiesību nomas maksu 0,30 euro bez PVN par 1 ha gadā, medību tiesību nomas līgumu slēdzot uz 10  gadiem.

Veica izmaiņas Medību koordinācijas komisijas sastāvā, atbrīvojot Rolandu Keišu - Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvi, no Balvu novada Medību koordinācijas komisijas locekļa amata ar 2023.gada 31.martu, un ievēlēja ar 2023.gada 1.aprīli Balvu novada Medību koordinācijas komisijas sastāvā Kasparu Rakstiņu – Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvi.

Veica izmaiņas Balvu novada Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas  sastāvā, atbrīvojot Rolandu Keišu no Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas locekļa amata ar 2023.gada 31.martu.

Veica izmaiņas Iepirkumu komisijas sastāvā, ievēlot Egonu Strumpi par Iepirkumu komisijas locekli ar 2023.gada 30.martu.

Atzina Balvu novada pašvaldības parādu 2009,04 euro apmērā Balvu novada pašvaldības aģentūrai “SAN-TEX” par  Balvu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu mirušo īrnieku parādiem, veicot norēķinus ar p/a “SAN-TEX” par 2009,04 euro apmērā no Balvu novada pašvaldības 2023.gada budžeta vispārējiem ieņēmumiem.

Atzina Balvu novada pašvaldības parādu 1067,80 euro apmērā AS  „Balvu Enerģija” par  Balvu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu mirušo īrnieku parādiem, veicot norēķinus ar AS „Balvu Enerģija” par 1067,80 euro apmērā no Balvu novada pašvaldības 2023.gada budžeta vispārējiem ieņēmumiem.

Kā arī dzēsa debitoru parādus – mirušo personu parādus par Sociālās pārvaldes Sociālās mājas sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem par kopējo summu 86,57 euro, un debitora parādu – mirušas personas naudas soda parādu par summu 10,00 euro.

Nolēma piedalīties programmas “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” sadarbības projektā Nr. CERV-2022-CITIZENS-TOWN-NT  “Green youth empowerment”, apstiprinot projekta kopējās izmaksas 15 000, 00 euro, t.sk. 15 000,00 euro jeb 100% ir programmas atbalsts. Projekta dalības gadījumā pašvaldība saņem 60% avansu no programmas atbalsta summas jeb 9000,00 euro un nodrošina projekta priekšfinansējumu 40% apmērā no programmas atbalsta summas jeb 6000,00 euro.

Lēma piedalīties Latvijas-Lietuvas programmas 2021.-2027.gadam I prioritātes  “Institucionālo spēju stiprināšana un iedzīvotāju sadarbība” pirmajā projektu konkursā iesniedzot pārrobežu sadarbības projektu “CulturalHeritageToPeople” (“Kultūras mantojumu cilvēkiem”) sadarbībā ar Klaipēdas pilsētas pašvaldības Etnokultūras centru,  Latvijas Nacionālo kultūras centru un Lietuvas Nacionālo kultūras centru, apstiprinot vadošā partnera -Balvu novada pašvaldības - budžetu projektā 186 507,56 euro. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 20% jeb 37 301,51 euro apmērā un saņemt programmas atbalstu 80 %  jeb 149 206,05 euro.

Lēma piedalīties Latvijas-Lietuvas programmas 2021.-2027.gadam IV prioritātes “Tūrisma, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma ekonomiskais potenciāls” pirmajā projektu konkursā iesniedzot pārrobežu sadarbības projektu ar Jonišķu pašvaldību, uzņemoties vadošā partnera lomu pārrobežu sadarbības projektā, iesniedzot projektu par kopējo attiecināmo summu 750000,00 euro, un projekta atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 20% jeb  75 000,00 euro no vadošā partnera attiecināmajām izmaksām 375 000,00 euro.

Nolēma piedalīties Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības” valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, iesniedzot projektu „Zivju resursu pavairošana Balvu novada ezeros 2023.gadā”. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt līdzfinansējumu 1604,98 euro apmērā, projekta priekšfinansējumu 8000,00 euro no projekta attiecināmajām izmaksām 9604,98 euro un segt transporta izdevumus 711,48 euro.

Domes sēdē apstiprināja saistošos noteikumus Nr.4/2023 „Par Balvu novada pašvaldības 2023.gada budžetu” un paskaidrojuma rakstu par Balvu novada pašvaldības 2023. gada budžetu.

 

Piešķīra Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei Sandrai Kapteinei apmaksātu papildatvaļinājumu – divas darba dienas no 2023.gada 3.aprīļa līdz 2023.gada 4.aprīlim (ieskaitot)  par nostrādāto laika periodu no 2021.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 30.jūnijam.

Uzziņai!

Sīkāk ar domes lēmumiem varēs iepazīties apmēram pēc nedēļas Balvu novada pašvaldības mājas lapā https://www.balvi.lv/lv/sedes. Šajā sadaļā pieejami arī Balvu novada Domes sēdes video un audio  ieraksti.

Iluta Jaunžeikare

Nodaļas vadītāja
iluta.jaunzeikare [at] balvi.lv