Iedzīvotājiem Pašvaldība

25.maijā notika kārtējā Balvu novada domes sēde, kuras darba kārtībā izskatīja 48 jautājumus.

 

Apstiprināja tematisko plānojumu

Nolēma apstiprināt Balvu muižas apbūves un tai pieguļošo teritoriju apstādījumu un publisko ārtelpu attīstības  tematisko plānojumu. Paziņojumu par pieņemto lēmumu publicēs Balvu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.balvi.lv, pašvaldības informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas” un  Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

Izstrādes mērķis ir nodrošināt vienotas apstādījumu struktūras izveidi, kas balstītos gan uz Balvu muižas parka vēsturiskās ainavas plānošanas principiem un tajā septiņiem sastopamo vērtību saglabāšanu, gan uz muižas apbūvei pieguļošo teritoriju kompozicionāli vienotas ainaviskās vides izkopšanu, teritoriju pieejamības un lietderības paaugstināšanu, un teritoriju, kā estētiskas atpūtas vietas, pilnveidi.

Apstiprināja pašvaldības noteikumus

 • Nr.6/2023Balvu novada pilsētu ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība”, kas nosaka Balvu un Viļakas pilsētas teritorijā esošo ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību, to klasifikāciju un šo noteikumu izpildes kontroles kārtību. Balvu un Viļakas pilsētas ielas ir Balvu pilsētas pārvaldes un Viļakas pilsētas pārvaldes pārziņā, tās atbild par ielu pārvaldi, aizsardzību, attīstību, uzturēšanu un lietošanas kārtību.
 • Nr.7/2023 “Kārtība, kādā piešķir prēmijas Balvu novada izglītības iestāžu vadītājiem”. Prēmijas vadītājiem tiek piešķirtas šādos gadījumos: izmantojot ietaupītos darba samaksai paredzētos budžeta līdzekļus un citos likumdošanā paredzētajos gadījumos. Piešķirot prēmijas, tiek vērtēta vadītāju darba intensitāte un personīgais ieguldījums izglītības iestādes attīstībā, ņemot vērā kritērijus: Balvu novada pašvaldības izvirzīto uzdevumu un izglītības iestādes mācību gada uzdevumu sasniegšana; inovācijas izglītības iestādes vadības darbā;       vadītāju tālākizglītība, pieredzes apmaiņa izglītības iestādes darbības organizēšanas jautājumos; vadītāju un attiecīgās izglītības iestādes sadarbība ar dibinātāju un citām iestādēm; izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas.

Izdarīja grozījumus komisijas nolikumā

Nolēma izdarīt grozījumus Balvu novada pašvaldības Zemes lietu un vides jautājumu komisijas nolikumā (apstiprināts ar 2021.gada 23.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.11., 36.§)), papildinot nolikuma 2.1. punktu Komisija izskata šādus jautājumus ar 2.1.13., 2.1.14. un 2.1.15. apakšpunktiem:

 • 2.1.13. par atļauju pašvaldības zemes nomniekam slēgt zemes apakšnomas līgumu ar trešo personu;
 • 2.1.14. par pašvaldībai piederošo dzīvokļu platības precizēšanu;
 • 2.1.15. par atļaujas izsniegšanu meža zemes atmežošanai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Atzina pamatlīdzekļa mežaudzes vērtību

Atzina  Balvu novada Lazdukalna pagasta nekustamā īpašuma “Zaļkalniņi” ar kadastra numuru 3864 010 0078, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0078, kopplatībā 35,04 ha (no tiem meža platība ir 6,31 ha), mežaudzes vērtību,  4578,00 euro apmērā. Uzdeva Balvu novada administrācijas Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļas galvenajam grāmatvedim veikt nepieciešamās darbības lēmuma 1.punktā minētās mežaudzes atzīšanai bilancē.

Atceļ sociālā dzīvokļa statusu

Atcēla Balvu novada domes 2015.gada 12. marta lēmumu „Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim Nr.29 Daugavpils ielā 41, Balvi, Balvu novads” (protokols Nr.4, 2.§).

Atļauj norakstīt Balvu novada pašvaldības kustamo mantu

Deputāti atļāva norakstīt Balvu novada pašvaldības kustamo mantu - vieglo automašīnu VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs GK1916, 2002.gada izlaidums, reģistrācijas apliecības Nr.AF3754745, atlikusī bilances vērtība 0,00 euro. 

Tehniskās nodaļas vadītājam lēmuma transportlīdzekli jārealizē metāllūžņu pārstrādes uzņēmumā. Ieņēmumus no realizētā transportlīdzekļa ieskaitīs Balvu novada pašvaldības budžetā. Pēc likvidācijas sertifikāta saņemšanas, Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļai automašīna jāizslēdz no Balvu novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites.

Apstiprināja saistošos noteikumus

 • Nr.6/2023 “Balvu novada Iedzīvotāju padomes nolikums“, kas nosaka Balvu novada Iedzīvotāju konsultatīvās padomes kompetenci, darbības teritoriju, Padomes locekļu skaitu, kandidātu izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību, darbības termiņu, darba organizāciju un kārtību, kādā pašvaldības institūcijas izskata Padomes iesniegumus.
 • Nr.7/2023 “Grozījumi Balvu novada domes 2023.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.4/2023 „Par Balvu novada pašvaldības 2023.gada budžetu””

Apstiprināja  konsolidēto finanšu pārskatu

Apstiprināja Balvu novada pašvaldības 2022.gada konsolidēto finanšu pārskatu ar šādiem rādītājiem:

 • 1.bilances aktīvi uz 31.12.2022. 91 749 733 euro.
 • 2. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts - 2 749 146 euro.

Apstiprināja projekta iesnieguma finansējumu

Apstiprināja ERAF projekta iesnieguma Nr.4.2.2.0/21/A/018 “Rekavas vidusskolas darbnīcu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” finansējumu, kur projekta kopējās izmaksas ir 399118.39 euro (t.sk. ERAF – 152472.00 euro; VB dotācija – 8072.05 euro; pašvaldības attiecināmās izmaksas – 97681.78 euro; pašvaldības neattiecināmās izmaksas – 140892.56 euro).

Ņems ilgtermiņa aizņēmumu

 • 243562 euro uz 20 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi ERAF finansētā projekta Nr.4.2.2.0/21/A/018 “Rekavas vidusskolas darbnīcu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai.
 • 127 195 euro  apmērā uz septiņiem gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi skolēnu pārvadājumu autobusa iegādei pašvaldības projekta “Vīksnas pagasta pārvaldes kapacitātes stiprināšana teritorijas efektīvai pārvaldībai” īstenošanai, kas atbilst Balvu novada Attīstības programmai 2022. - 2027.gadam un nodrošina lietderīgu investīciju īstenošanu pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par iedzīvotāju izglītību – izpildi.

Nodrošinās pašvaldības projekta īstenošanas līdzfinansējumu 14 133 euro no Balvu novada pašvaldības 2023.gada pamatbudžeta līdzekļiem. Aizņēmuma pamatsummas atmaksas veiks no 2024.gada aprīļa.

Apstiprināja pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu izcenojumu

 • Balvu Novada muzeja ieejas biļešu un  maksas pakalpojumu cenrādi. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzina par spēku zaudējušu Balvu novada domes 2015.gada 12.februāra lēmumu ‘Par Balvu novada muzeja maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu(sēdes protokols Nr.2, 22§).
 • Baltinavas muzeja ieejas biļešu un  maksas pakalpojumu cenrādi.
 • Eglaines pamatskolas sporta zāles īres maksu.

Noteica vecāku dalības maksu (līdzfinansējumu) Balvu novada pašvaldības organizētajās vasaras nometnēs

 • Balvu Novada muzeja nometne “Mazie pētnieki”, 26.06.2023.-30.06.2023., 9-11 gadi,   dalības maksa vienai personai 20,00 euro.
 • Balvu sākumskolas nometne “Raibās dienas”, 05.06.2023. -09.06.2023., 7-9 gadi, dalības maksa vienai personai 25,00 euro.
 • Balvu Sporta skolas nometne “Kustību varavīksne”, 12.06.2023.-16.06.2023., 7-12 gadi, dalības maksa vienai personai 25,00 euro.
 • Balvu Sporta skolas nometne “Deju ritmos 2023!”, 31.07.2023.-04.08.2023., 6-13 gadi, dalības maksa vienai personai 22,67 euro.
 • Balvu Sporta skolas nometne “Kopā jautrāk!”, 17.07.2023.-21.07.2023., 8-13 gadi,  dalības maksa vienai personai 35,00 euro.
 • Balvu novada Bērnu un jauniešu centra nometne “Krāsainā vasara”, 12.06.2023.- 16.06.2023., 9-11 gadi, dalības maksa vienai personai 25,00 euro.

Piešķir finansējumu biedrībai

Nolēma piešķirt no Balvu novada pašvaldības 2023.gada budžetā apstiprinātajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem finansējumu 600.00 euro apmērā biedrībai “Sporta klubs “Rugāji””, reģistrācijas numurs 40008070932, adrese Kurmenes ielā 45, Rugāji, Rugāju pag., Balvu nov. LV4570, finansiālu atbalstu - sacensību “Rugāji Trophy 2023”, kas notiks 2023.gada 17.jūnijā, apbalvojumu iegādei.

Piešķirs naudas balvas par starptautiskiem sasniegumiem

Nolēma piešķirt naudas balvas:

 • Balvu sporta skolas audzēknim D. A., 300.00 euro apmērā pēc nodokļu nomaksas par iegūto 1.vietu Baltijas kausa ložu šaušanas sacensībās un trenerim Ē. V. naudas balvu 300.00 euro apmērā pēc nodokļu nomaksas.
 • Rugāju vidusskolas audzēknei S. S. naudas balvu 300.00 euro apmērā pēc nodokļu nomaksas par iegūto 1.vietu Eiropas čempionātā svarbumbu celšanā jauniešiem U-16 Polijā, 1.vietu Eiropas čempionātā izcīņā svarbumbu celšanā jauniešiem U-16 un U-18 Grieķijā un trenerim A. D., naudas balvu 300.00 euro  apmērā pēc nodokļu nomaksas.
 • Rekavas vidusskolas audzēknei V.G., naudas balvu 300.00 euro apmērā pēc nodokļu nomaksas par iegūto 2.vietu iropas čempionātā svarbumbu celšanā jauniešiem U-16 (53 kg) Polijā, 1.vietu Eiropas čempionātā svarbumbu celšanā (53 kg) jauniešiem U-16 Grieķijā, 2.vietu Eiropas čempionātā svarbumbu celšanā (53 kg) jauniešiem U-18 Grieķijā un trenerim J. D. naudas balvu 300.00 euro apmērā pēc nodokļu nomaksas.

Apstiprināja finansējuma sadalījumu mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei

Apstiprināja piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei Balvu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm 2023.gadam. Noteica, ka finansējumu jāizlieto līdz 2023.gada 29.decembrim.

Pašvaldība bez atlīdzības nodos daļu nekustamā īpašuma Iekšlietu ministrijai

Nolēma nodot bez atlīdzības īpašumā Latvijas Valstij Iekšlietu ministrijas personā Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ezera ielā 42A, Balvos, Balvu novadā, kadastra numurs 3801 002 0168 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3801 002 0168 daļu, aptuvenā platība 12800m², īpašums reģistrēts Balvu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000435753 uz Balvu novada pašvaldības vārda, saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 22.septembra noteikumu Nr.589 “Iekšlietu ministrijas nolikums” 4.1.4.punktā noteikto ministrijas funkciju: civilā aizsardzība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība un glābšana nodrošināšanai pēc attiecīga Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas.

Pilnvaroja Iekšlietu ministriju Balvu novada pašvaldības vārdā veikt visas nepieciešamās darbības, tajā skaitā parakstīt nostiprinājuma lūgumu un veikt citas nepieciešamās darbības šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Latvijas Valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā.

Nekustamajā īpašumā ir plānots būvēt katastrofu pārvaldības centra ēku ar B kategorijas ugunsdzēsības depo un papildu telpām Valsts policijai, Valsts robežsardzei, Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, jaunās ēkas plānotā platība 2950 m².

Rīkos atkārtotu nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam

Rīkos Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 9, Viļakā, Balvu novadā, zemes vienības ar kadastra numuru 3815 003 0108 daļas, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0108 daļas 2,8617 ha platībā (t.sk. bērnu rotaļu laukums, pludmales zona, laivu piestātne, viens strītbola laukums, divi volejbola laukumi, piecas kemperu pieslēguma vietas un pieci atpūtas namiņi), atkārtotu nomas tiesību izsoli. Apstiprināja nomas maksas nosacīto sākumcenu – 2174,98 euro  gadā bez PVN.

 

Uzziņai

Sīkāk ar visiem domes lēmumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.balvi.lv sadaļā Par pašvaldību/Domes sēdes. Šajā sadaļā pieejami arī Balvu novada domes sēžu video un audio  ieraksti.

Atgādinām, ka domes sēdes ir iespējams vērot arī tiešraidē Balvu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.balvi.lv.