Balvu novada pašvaldība izsludina konkursu “Tava biznesa ideja Balvu novadā”

Konkursa mērķis – veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību, atbalstot jaunu darba vietu, produktu vai pakalpojumu izveidi Balvu novada administratīvajā teritorijā.

Vienam konkursa pretendentam maksimāli pieejamā neatmaksājamā atbalsta summa līdz pat EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro). Granta pretendentam ir jānodrošina līdzfinansējums vismaz 10 % apmērā no piešķirtās Granta summas.

Konkursā var piedalīties – fiziska persona, kura plāno uzsākt vai veic saimniecisko darbību ne ilgāk kā trīs gadus uz pieteikuma iesniegšanas brīdi, juridiska persona, kura uzsāks vai veic uzņēmējdarbību ne ilgāk kā trīs gadus uz pieteikuma iesniegšanas brīdi.
Konkursā nevar piedalīties atkārtoti nākošos divus pārskata gadus pēc jau saņemtā Granta apguves.

Finansējumu piešķir:

  • inventāra un/vai iekārtu iegādei, uzstādīšanai, kas tieši saistīta ar ražošanas/pakalpojuma uzsākšanas vai sniegšanas procesu;
  • izejmateriālu iegādei, kas tieši saistīta ar ražošanas uzsākšanas procesu;
  • licenču iegādei, patentu reģistrācijai Latvijas Republikas Patentu valdē;
  • preču zīmes reģistrācijai;
  • specifiska rakstura datorprogrammu iegādei vai izstrādei;
  • citām ar ražošanas procesu saistītām vajadzībām (lēmumu par pamatotību pieņem Konkursa vērtēšanas komisija balsojot)
UZZIŅAI:
  • Biznesa ideju konkursa pieteikumu iesniegšana no 2024. gada 4. marta līdz 11. aprīlim plkst. 11.00.
  • Iepazīties ar Konkursa dokumentāciju var Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrā pie vadītājas Mārītes Orniņas, zvanot pa tālruni 26355954, vai pie uzņēmējdarbības atbalsta speciālistes Guntas Božokas, zvanot pa tālruni 26461435.
  • Individuālās konsultācijas par konkursa biznesa ideju pieteikumu noformēšanu klātienē Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrā, Brīvības ielā 47, Balvos 13. martā no plkst.10:00 līdz 15:00. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot 26461435.